ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1837

                                                                                                                               
Про Програму бюджетування
за участі громадськості (Бюджет
участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
   
 
 
 
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, Калуська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити:
1.1. Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міськї територіальної громади на 2022 - 2024 роки (додаток 1);
1.2. Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міськї територіальної громади (додаток 2).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Калуської міської ради № 408 від 28.04.2021 «Про нову редакцію Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади»
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики.
 
 
 
          Міський голова                                                                   Андрій Найда
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
 від________2021 року №___

 
ПРОГРАМА
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
 
Замовник Програми:
Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 
 
 
Нижник Тарас Богданович
 
 
 
____________
(підпис)
 
Керівник Програми:
Перший заступник міського голови
 
 
Тихий Мирослав Васильович
 
 
____________
(підпис)
 
 
ПОГОДЖЕНО
 
   
     
Фінансове управління міської ради
 
 
Леся Поташник
 
 
____________
(підпис)
 
Управління економічного розвитку міста
 
 
Юрій Соколовський
 
 
____________
(підпис)
 
     
Юрист
 
Іван Коцан
 
____________
(підпис)
 
 
Паспорт Програми
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) - відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.
2. Розробник програми - відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.
3. Співрозробники програми – немає.
4. Відповідальний виконавець програми – управління будівництва і розвитку інфраструктури міської ради, управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління архітектури та містобудування міської ради, управління земельних відносин міської ради.
5. Учасники програми - управління будівництва і розвитку інфраструктури міської ради, управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Калуської міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування.
6. Термін реалізації програми – 2022-2024 роки.
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн.) -9953,835
 
Рік Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.
всього в т.ч. за джерелами фінансування
місцевий
бюджет
обласний бюджет інші джерела
2022 2953,835 2953,835 - -
2023 3500,00 3500,00 - -
2024 3500,00 3500,00 - -
Всього: 9953,835 9953,835 - -
8. Очікувані результати виконання програми - створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Калуської міської ради та жителів Калуської міської територіальної громади в бюджетному процесі.
9. Терміни проведення звітності:
 – щоквартально;
– кінцевий звіт про результати виконання програми - до 30 січня 2025 року.
 
Замовник Програми:
Начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 
 
 
Нижник Тарас
Богданович
 
 
 
____________
(підпис)
 
Керівник Програми:
Перший заступник міського голови
 
Тихий Мирослав
Васильович
 
 
____________
(підпис)
 
 
 
ПРОГРАМА
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Пояснювальна записка
 
Створення Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-20424 роки (надалі Програма) обумовлено необхідністю забезпечення виконання вимог чинного бюджетного законодавства та налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування Калуської територіальної громади із жителями, які постійно проживають у межах громади, створення умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Бюджет участі — одне з втілень принципу прямого вирішення громадянами питань місцевого значення. Сам принцип виписаний у Законі про місцеве самоврядування. Це частина коштів з бюджету громади, що йде на фінансування проектів, розроблених мешканцями, які шляхом голосування вирішують, що є найпріоритетнішим для реалізації у поточному або наступному році. Автором проекту може бути житель громади віком від 16 років, який повинен детально розписати проект: від ідеї – до витрат на його реалізацію.
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки покликана забезпечити чітку реалізацію принципу прямого вирішення громадянами питань місцевого значення.
 Загальні положення 
1.1. Сфера застосування Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки повинна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування і спрямована на досягнення її мети.
         1.2.Термін реалізації Програми – 2022-2024 роки. Програма розрахована на реалізацію проектів, які визнані переможцями відповідно до Положення.
 
2. Мета та завдання Програми
 
         Метою Програми є налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Калуш із жителями, які постійно проживають у межах м.Калуш, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
         Для реалізації вищезазначеної мети, завдання Програми описані у Положенні про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади, затвердженому цим рішенням.
 
3. Розробник та цільові групи
 
         Розробником даної Програми є відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Калуської міської ради.
Цільові групи Програми:
 1. Виконавчі органи Калуської міської ради;
 2. Мешканці Калуської міської територіальної громади.
 
4. Фінансове забезпечення Програми
 

         Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади в межах коштів, передбачених рішеннями міської ради про затвердження параметрів Бюджету участі на відповідний рік.

         Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету затверджується міською радою в складі видатків бюджету громади на відповідний рік.
 
5. Очікувані результати виконання Програми
 
     Очікуваними результатами виконання Програми є:
 • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Калуської міської ради та жителів Калуської міської територіальної громади в бюджетному процесі;
 • залучення мешканців громади до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів громади.
6. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми
 
         Виконавчі органи міської ради, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів (реалізацію проектів-переможців), забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.
         За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-економічної та соціально-політичної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.
 
7. Координація та контроль за виконанням Програми
 
         Координацію та безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради.
         Виконавчі органи міської ради, які є відповідальними за реалізацію проектів-переможців, подають відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради узагальнені звіти про стан реалізації проектів у такі терміни:
 • оперативний щоквартальний звіт - до 20-го числа, наступного за звітним періодом року;
 • річний  звіт за підсумками року – до 30-го січня року, наступного за звітним.
 • про реалізацію кожного проекту Бюджету участі подається звіт на 30-й день після завершення реалізації відповідного проекту.
Інформація про зміст звітів описана у п.13.3 Положення.
 
Замовник Програми:
Начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 
 
 
Нижник Тарас
Богданович
 
 
 
____________
(підпис)
 
Керівник Програми:
Перший заступник міського голови
 
Тихий Мирослав
Васильович
 
____________
(підпис)
 
 Перелік
         заходів, обсяги та джерела фінансування Програми бюджетування
за участі громадськості (Бюджет участі) Калуcької міськї територіальної громади на 2022-2024 роки
Назва замовника:  Калуська  міська  рада
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
всього в т.ч. за джерелами фінансування
місцевий бюджет
1. Реалізація проекту – переможця Бюджету участі «Веселка життя», автором якого є Срібняк Марія Миколаївна КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 2022 рік 300000,00 300000,00  
2. Реалізація проекту-переможця «Скверик Костянтини Малицької, автором якого є Хемич Олег Ігорович Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 299800,00 299800,00  
3. Реалізація проекту-переможця «Сквер «Панський сад», автором якого є Стефанів Леся Ігорівна Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 299446,00 299446,00  
4. Реалізація проекту- переможця «Облаштування майбутнього "Скверу Військових Ветеранів", автором якого є Сорохтей Володимир Богданович Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 199360,00 199360,00  
5. Реалізація проекту-переможця «Влаштування благоустрою Символічної могили Січовим Стрільцям мікрорайону Підгірки», автором якого є Буланчук Софія Орестівна Управління житлово-комунального господарства  міської ради 2022 рік 137330,00 137330,00  
6. Реалізація проекту – переможця «Творимо добро разом», автором якого є Невкипіла Оксана Андріївна Управління соціального захисту населення, Каллуський міський центр соціальних служб 2022 рік 200000,00 200000,00  
7. Реалізація проекту- переможця «Не пали –компостуй», автором якого є Дзундза Людмила Ярсолавівна Управління житлово-комунального господарства  міської ради 2022 рік 195608,00 195608,00  
8. Реалізація проекту- переможця «Калуське людвисарство: дзвони крізь віки», автором якого є Павлів Віктор Іванович Калуський ліцей № 3 Калуської міської ради 2022 рік 200000,00 200000,00  
9. Реалізація проекту- переможця «Сучасна фотозона та вивіска в с.Копанки», автором якого є Бунга Любов Миколаївна Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 99851,00 99851,00  
10. Реалізація проекту- переможця «Тенісний корт», автором якого є Бідонько Христина Олегівна Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 183702,00 183702,00  
11. Реалізація проекту- переможця «Архітектурний конкурс «Реконструкція з комплексним благоустроєм площі героїв», автором якого є Семеняк Людмила Іванівна Управління архітектури та містобудування  міської ради 2022 рік 100000,00 100000,00  
12. Реалізація проекту- переможця «Здоров’села», автором якого є Бандура Тарас Михайлович КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 2022 рік 140073,00 140073,00  
13. Реалізація проекту- переможця «Врятуємо річку Млинівку, захистимо себе від повені», автором якого є Кецман Христина Степанівна Управління житлово-комунального господарства  міської ради 2022 рік 150000,00 150000,00  
14. Реалізація проекту- переможця «Простір інноваційних креацій у Пійлі», автором якого є Поліщук Ольга Богданівна Управління будівництва та розвитку інфраструктури  міської ради 2022 рік 149040,00 149040,00  
15. Реалізація проекту- переможця «Очищення стічних і водовідвідних каналів в селі сівка-Калуська», автором якого є Луців Ольга Василівна Управління житлово-комунального господарства  міської ради 2022 рік 150000,00 150000,00  
16. Реалізація проекту- переможця «Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Боднарівського старостинського округу», автором якого є Старчевський Роман Іванович Управління житлово-комунального господарства  міської ради 2022 рік 149625,00 149625,00  
17. Проведення конкурсу Бюджет участі Виконавчий комітет Калуської міської ради 2023 рік 3500000,00 3500000,00  
18. Проведення конкурсу Бюджет участі Виконавчий комітет Калуської міської ради 2024 рік 3500000,00 3500000,00  
  Всього:     9953835,00 9953835,00  
 
Замовник  Програми                                                Нижник Т.Б.                                     _______
             (П.І.Б.)                                              (підпис)
Керівник  Програми                                                 Тихий М.В.                                   _______
             (П.І.Б.)                                              (підпис)