ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

11.06.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 599
Про реорганізацію юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс»Калуської міської ради та створення Комунального підприємства «Калушвода» Калуської міської ради шляхом виділу ізКомунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради


 
 
 
 
 
 
 
Про реорганізацію юридичної особи
Комунального підприємства «Водотеплосервіс»
Калуської міської ради та створення
Комунального підприємства «Калушвода»
Калуської міської ради шляхом виділу із
Комунального підприємства
«Водотеплосервіс» Калуської міської ради
 
З моменту створення в 2003 році, комунального підприємства «Водотеплосервіс» одним із найбільш проблемних питань роботи об’єктів тепло-, водопостачання і водовідведення є відмова споживачів від централізованого опалення, зношеність мереж та невідповідність тарифної політики. Все це призводить до постійного збільшення втрат теплової енергії, зменшення обсягів та доходів від її реалізації.
Виділ окремої юридичні особи дасть можливість вирішувати стратегічні питання щодо забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням споживачів міста, збільшенням кількості абонентів внаслідок приєднання до мереж водопостачання і водовідведення новозбудованих об’єктів та будинків приватного сектору. Створення підприємства дасть можливість вирішити  ряд питань щодо досягнення в середньостроковій перспективі беззбиткової  його діяльності, ефективного  контролю та використання надр, матеріально – технічних і трудових ресурсів.
З урахуванням зазначеного, керуючись ст. 56 Господарського кодексу України, ст. 109 Цивільного кодексу України, ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою впровадження нових підходів щодо організації роботи підприємства, його модернізації, Калуська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Створити Комунальне підприємство «Калушвода» Калуської міської ради шляхом виділу із юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 32364207).
2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Калушвода» Калуської міської ради (додається).
3. Створити та затвердити склад комісії з реорганізації юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 32364207), шляхом виділу із нього Комунального підприємства «Калушвода» (далі - Комісія з реорганізації) та затвердити її склад згідно з додатком .
4. Голові комісії з реорганізації, у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 32364207), шляхом виділу із нього Комунального підприємства «Калушвода» , в тому числі:
4.1. Повідомлення в установленому чинним законодавством України порядку працівників Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради про реорганізацію юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 32364207), шляхом виділу із нього Комунального підприємства «Калушвода» у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
4.2. Складання розподільчого акта (балансу), який повинен містити відомості про склад майна, права та обов’язки які переходять за розподільчим балансом від однієї юридичної особи до юридичної особи, що створюються внаслідок виділу, та подати його на затвердження Калуської міської ради;
4.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів подати в органи реєстрації рішення «Про реорганізацію юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (код за ЄДРПОУ 32364207), шляхом виділу із нього Комунального підприємства «Калушвода».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління комунальної власності Калуської міської ради (Челядин О.І.), та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Вайду Р.Б.
 
          Міський голова                                                             Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток  
до рішення Калуської міської ради
______________2020      №_____
Склад
комісії з реорганізації юридичної особи Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської місьміської ради (код за ЄДРПОУ 32364207), шляхом виділу із нього Комунального підприємства «Калушвода» Калуської міської ради
Голова комісії:  
Яковина І.Д. -  
директор Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради,
р.н.о.к.п.п ______________.
Заступник голови комісії:  
Вайда Р.Б. -  
заступник міського голови з питань діяльності виконавчихорганів міської ради,
р.н.о.к.п.п _______________.
 
 
Члени комісії:  
Шевчук П.В. -  
начальник юридичного відділу Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради,
р.н.о.к.п.п _______________;
Рекунов Ю.І.   начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради,
р.н.о.к.п.п _______________;
Шуляр І.В. -  заступник начальника управління комунальноївласності Калуської міської ради,
р.н.о.к.п.п _______________;
Соколовський Ю.В. - начальник управління економічного розвитку міста,
р.н.о.к.п.п _______________.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   Роман Боднарчук

 
"ЗАТВЕРДЖено"
рішення Калуської міської ради
від ____ ______ 20__ р.№ ___ (___ сесія __________ демократичного скликання)
 ________________
____________________ ________________
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Т А Т У Т

Комунального підприємства

«Калушвода»

Калуської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Калуш –– 2020
 
 
 
 
1. Загальні положення
 1. Комунальне підприємство “Калушвода” Калуської міської ради (далі - Підприємство) утворене Калуською міською радою (код ЄДРПОУ 33578261) в розпорядчому порядку рішенням від ___.___.2020 р. № ____ (__________________), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш.
 2. Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради, яка є представником власника - територіальної громади міста Калуша (надалі - Власник) і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради (надалі -Уповноважений Власник).
 3. Повне найменування підприємства :
– Комунальне підприємство “Калушвода” Калуської міської ради ”.
1.4. Скорочене найменування Підприємства :
 – КП “Калушвода”;
1.5. Місцезнаходження Підприємства: 77300, Україна, Івано-Франківська область, місто Калуш, вул. Окружна, 8.
1.6. код ЄДРПОУ __________.
 
2. Юридичний статус Підприємства
 1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Підприємство має право на добровільних засадах за рішенням Засновника об’єднувати з іншими підприємствами свою господарську (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку встановленому чинним законодавством України.
 4. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства та інші притаманні юридичній особі реквізити.
 5. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України коштами та іншим належним йому майном, крім майна, яке є власністю територіальної громади міста. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Власника. Власник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
 6. Підприємство має право укладати угоди, договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
 
3. Мета і предмет діяльності Підприємства
3.1. Підприємство створене з метою забезпечення якісного виробництва та реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг вартісного характеру з централізованого водопостачання, водовідведення, іншої діяльності відповідно до Статуту, для задоволення суспільних та особистих потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів, досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку, шляхом систематичного здійснення господарської (підприємницької) діяльності.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є :
 • централізоване водопостачання та водовідведення;
 • виробництво питної  води;
 • очистка  господарсько-побутових стоків;
 • спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
 • спеціальне водокористування надрами;
 • охорона джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;
 • проведення  ремонтів і обслуговування  устаткування, будівель, споруд та інженерних мереж водопостачання та водовідведення;
 • будівельна діяльність (зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 • виконання функцій замовника на поточний і капітальний ремонт будівель, споруд, устаткування та мереж водопостачання та водовідведення;
 • видача технічних умов та дозволу на підключення до мереж водопостачання  та водовідведення, встановлення   лічильників обліку холодної води;
 • виконання робіт з встановлення лічильників обліку холодної води;
 • здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з придбанням та реалізацією матеріальних ресурсів і технологічного обладнання;
 • виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
 • комерційна та посередницька діяльність;
 • надання транспортних та інших платних послуг;
 • надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автотранспорту;
 • здійснення консультативної (консалтингової) та благодійної діяльності;
 • проведення дезінфекційних робіт;
 • надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом;
 • геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • надання послуг по рекламі;
 • діяльність у сфері інжинірингу;
 • ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
 • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
3.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтво тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.
3.4. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності, за погодженням з Засновником.
 
4. Майно Підприємства.
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно закріплене за Підприємством Власником, на праві господарського відання, є комунальною власністю територіальної громади міста.
4.3. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
4.4. Відчуження чи списання майна здійснюється Підприємством, на балансі якого воно перебуває, після отримання на це відповідного дозволу, який надається: на відчуження чи списання об’єктів нерухомого майна та майна первісна вартість якого становить більш як 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), за одиницю (комплект) – рішенням міської ради; на відчуження чи списання основних фондів (засобів) первісна вартість яких становить більш як 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.), за одиницю (комплект) – рішенням виконавчого комітету міської ради; та проводиться відповідно до Положення про порядок списання майна, що відноситься до комунальної власності територіальної громади міста Калуша.
Відчуження чи списання основних фондів (засобів) суб’єктів господарювання, первісна вартість яких становить менш як 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.), за одиницю (комплект), здійснюється за рішенням директора Підприємства відповідно до Положення про порядок списання майна, що відноситься до комунальної власності територіальної громади міста Калуша без оформлення додаткового дозволу міської ради або виконавчого комітету міської ради.
Підприємство, при відчуженні чи списанні майна, яке не належить до основних засобів (фондів), окрім об’єктів незавершеного будівництва, а саме: інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та всі групи запасів повинно керуватись нормами діючого законодавства і проводити їх відчуження або списання на підставі акту про відчуження чи списання майна, затвердженого директором Підприємства.
Кошти, що надійшли в результаті відчуження чи списання майна, спрямовуються на приріст обігових коштів Підприємства.
4.5. Підприємство має право, за погодженням з Уповноваженим від Власника, здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам в тому числі і суб’єктам підприємницької діяльності (підприємцям) –– устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать на праві господарського відання, відповідно до чинного законодавства України.
Цілісні майнові комплекси, структурні підрозділи, філіали, цехи, нежилі приміщення та інші нерухомі об’єкти підприємство має право передавати в оренду, концесію, позичку відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Власником.
4.6. Джерелами формування майна Підприємства є:
4.6.1. Майно передане йому Власником.
4.6.2. Доходи від цінних паперів.
4.6.3. Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства.
4.6.4. Кредити банків та інших кредиторів.
4.6.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
4.6.6. Прибуток, що залишається Підприємству в розмірі визначеному рішенням Власника.
4.6.7. Безоплатні або благодійні внески підприємств і громадян.
4.6.8. Кошти, набуті за рахунок реалізації спеціальних інвестиційних програм, організацій місцевих позик, а також за рахунок використання реклами.
4.6.9. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку.
4.6.10. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
4.7. Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство наділяється Власником статутним капіталом. Статутний капітал формується оборотними, необоротними активами, грошовими коштами та складає 155 000 000,00 гривень. Власник має право власності на статутний капітал, включаючи права на управління, а також активів, у разі його ліквідації, відповідно до чинного законодавства.
4.8. Підприємство, за погодженням з Власником, може створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі відповідних статутів та положень. Підприємство, за рішенням Власника, може створювати корпоративні та спільні підприємства, в тому числі з іноземними інвестиціями.
4.9. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
5. Права та обов’язки підприємства
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до рішень Власника, галузевих науково-економічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Реалізовувати свої послуги, продукцію, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, існуючого попиту населення, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими державними та прийнятими Уповноваженим від Власника  цінами і тарифами.
5.1.3. Підприємство має право (за погодженням з Власником) на випуск цінних паперів та реалізації їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до чинного законодавства. Підприємство може проводити придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших держав.
5.1.4. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.
5.2. Обов’язки Підприємства:
5.2.1. Забезпечувати надання якісних послуг з постачання споживачам питної і технічної води, водовідведення та очистки стоків.
5.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.3. Здійснювати своєчасне матеріально-технічне забезпечення засобів питної  і технічної води, водовідведення та очистки стоків. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
5.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
5.2.6. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
5.2.7. Складати річні фінансові плани і звітуватись щодо їх виконання. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік та складати встановлену звітність згідно з чинним законодавством. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і  достовірності  обліку та статистичної звітності.
5.2.8. При визначенні стратегії господарської діяльності, Підприємство повинно врахувати державні контракти, державні та комунальні замовлення. Доведенні в установленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов'язковими до виконання.
                   
 
 
 
 
6. Управління підприємством та самоврядування трудового  колективу
6.1. Управління  підприємством здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Для керівництва господарською діяльністю підприємства Власник в особі міського голови призначає директора шляхом укладання з ним контракту.
6.3 Умови контракту з директором підприємства передбачають:
6.3.1. Термін дії контракту.
6.3.2. Права і обов'язки сторін.
6.3.3. Відповідальність директора перед Власником.
6.3.4. Умови оплати праці і компенсації.
6.3.5. Умови звільнення з посади та гарантії.
6.3.6. Інші умови найму за погодженням сторін.
6.4. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Власника та інших органів управління даного Підприємства.
6.5. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.
6.6. Директор підприємства:
6.6.1. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
6.6.2. Діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, в судових органах, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
6.6.3. Видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання працівниками Підприємства.
6.6.4. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту.
6.6.5. Укладає договори, видає довіреності, в тому числі із правом передоручення.
6.6.6. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
6.6.7. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
6.6.8. Здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.6.9. Директор не в праві приймати рішення, які відносяться до компетенції Власника, Уповноваженого від Власника.
6.6.10. Директор підзвітний Власнику і організовує виконання його рішень.
6.6.11. Заступники директора, головний бухгалтер Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства за погодженням з міським головою.
6.7. Трудовий колектив Підприємства та його самоврядування:
6.7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством встановлені чинним законодавством України.
6.7.2. Трудовий колектив Підприємства:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;
- погоджує пропозиції щодо передачі з комунальної у державну власність майна, закріпленого за Підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Підприємства;
- за погодженням з Власником приймає рішення про оренду Підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу Підприємства. При частковому викупі майна Підприємства трудовий колектив набуває прав співвласника, а Підприємство –– статусу спільного.
6.7.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією), або виборним органом профспілкової організації (профспілковий комітет). Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування до складу яких не може обиратись директор Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на три роки не менше як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятись з роботи або переводитись на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборчого органу цього колективу.
6.7.4. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображають в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
6.7.5. Право підписання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу-уповноваженому ним органу.
 
7. Правові відносини між  Власником і Підприємством
7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
7.2. До виключної компетенції Власника Підприємства відносяться:
– визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
– створення корпоративних та спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;
– створення, реорганізація та ліквідації, філій та представництв та затвердження Положень про них;
– створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
– встановлення розміру, форми та порядку внесення Власником додаткових внесків;
– встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Власника;
– надання Підприємству позики у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.
7.3.Уповноважений від Власника має право:
– отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
– знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності, та іншими документами;
– контролювати здійснення покладених Власником на Підприємство завдань;
– вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
7.4.Уповноважений Власник Підприємства приймає на себе такі зобов'язання:
– дотримуватися установчих документів Підприємства;
– виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Підприємства;
– сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
– не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
7.5.Уповноважений від Власника підприємства може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції директора Підприємства.
 
8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід).
8.2. Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, визначається Власником при прийнятті міського бюджету. Порядок використання цих коштів визначається Уповноваженим від  Власника.
8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди.
8.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахованих від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду перераховуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки Фонду визначаються кошторисом.
8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються Контрактом.
8.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 5-ти відсотків від прибутку Підприємства і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відрахуванням збитків та не запланованих витрат.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), організаційні відрахування, кошти отримані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з чинним законодавством України.
8.7. Питання соціального розвитку включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.
8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
9. Ліквідація і реорганізація Підприємства.
9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація підприємства відбувається на підставі рішення сесії Калуської міської Ради.  При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків  Підприємства переходить до його правонаступників.
9.3. Підприємство ліквідується у випадках:
– прийняття відповідного рішення сесією Калуської  міської ради;
– визнання його банкрутом за згодою сесії Калуської міської ради;
– рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, законодавства і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
– на інших підставах передбачених чинним законодавством України.
9.4. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється   Власником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника і Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим від Власника. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
У відповідності до чинного законодавства, кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
9.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 
10. Зміни і доповнення до Статуту.
10.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.