ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

09.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 824
Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту Комунального закладу «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради» в новій редакції


РІШЕННЯ
Про зміну засновника, назви
та затвердження Статуту
Комунального закладу «Голинська дитяча
школа мистецтв Калуської міської ради»
в новій редакції
 
        Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про позашкільну освіту» від 29.09.2017 року 1841-ІІІ (зі змінами та доповненнями), керуючись наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу» (зі змінами та доповненнями), розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області» від 12 червня 2020 року № 714-р, з метою прийняття від Калуської районної ради Комунального закладу «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської районної ради» і створення належних умов для ефективної діяльності початкового спеціалізованого мистецького закладу, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Змінити засновника Комунального закладу «Голинська дитяча школа мистецтв» шляхом виключення зі складу засновників Калуської районної ради (ЄДРПОУ 04054406) та включення Калуської міської ради (ЄДРПОУ  33578261) до складу засновників.
2. Змінити назву юридичної особи – Комунальний заклад «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської районної ради» на Комунальний заклад «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради»
3. Затвердити Статут Комунального закладу «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради» в новій редакції (додається).
4. Директору Комунального закладу «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради» (Ольга Кінащук) провести державну реєстрацію  нової редакції Статуту у порядку та в терміни, визначені чинним законодавством України.
5.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
                 
Міський голова                                                                                  Андрій Найда


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ГОЛИНСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ
КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛУШ
2020
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
         1.1. Комунальний заклад «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради» (далі – Заклад), як початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належать до системи позашкільної освіти.
         1.2. Засновником Закладу є Калуська міська територіальна громада в особі Калуської міської ради (Код в ЄДРПОУ 33578261) (далі – Засновник). Органом управління Закладу є управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (Код в ЄДРПОУ 02006359).
         1.3. Заклад має статус юридичної особи і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту» іншими законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, зокрема Постановою «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 року № 433 (зі змінами),  наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, зокрема наказом «Про затвердження Положення про мистецьку школу» від 09.08.2018 року № 686,  рішеннями Калуської міської ради, виконавчого комітету Калуської міської ради, розпорядженнями Калуського міського голови, наказами управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Закладу та цим Статутом.
         1.4. Заклад входить до мережі закладів управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, має печатку з своїм найменуванням і особистий рахунок.
         1.5. Основним видом діяльності Закладу є освітня і митецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою.
         1.6. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час. Навчання у Закладі проводиться українською мовою.
         1.7. Повна назва Закладу: Комунальний заклад «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради».
                  Скорочена назва Закладу: КЗ «Голинська ДШМ».
         1.8. Місцезнаходження Закладу: 77344, вул. 600-річчя Голиня, 18, с. Голинь.
 
 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 
  1. Заклад проводить навчально-виховну, методичну та культурно- просвітницьку роботу.
          2.2. Основними завданнями Закладу є:
-  створення умов для здобуття початкової мистецької (музичної) освіти;
    - організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних  здібностей, естетичного досвіду і цілісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;
   - створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;
   - популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;
   - формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;
  - пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;
  - здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
  - створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності;
  - виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;
  - здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.
         2.3. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, релігійних і громадських об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності.
      2.4. Заклад несе відповідальність за:
   - реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та Положенням про мистецьку школу системи Міністерства культури України;
   - дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;
   - безпечні умови освітньої діяльності;
   - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
   - дотримання фінансової дисципліни.
   2.5. З метою виконання завдань, що поставлені перед Закладом, забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів, можуть створюватися різні відділи, відділення та філії. Рішення про їх створення приймається Засновником.
   2.6. Заклад може входити до складу навально-виховних комплексів, об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із Засновником.
   2.7. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічну практику студентів середньо спеціальних та вищих мистецьких навчальних закладів, а також організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, підприємств та організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами, установами.
  2.8. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту форм і методів навчання, підвищення кваліфікації працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації проводиться у формі курсів, семінарів, майстер - класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.
 2.9. Право вступу до Закладу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 2.10. Зарахування учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють. До заяви батьків або осіб, які їх заміняють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у Закладі та копія свідоцтва про народження.
Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимог до учнів визначаються педагогічною радою Закладу.
 2.11. Термін навчання та вік вступників встановлюється відповідно до навчальних планів і програм.
     2.12. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики .
 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1. Навчальний рік у Закладі починається 01 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.
3.2. Комплектування груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.
3.3. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати за окремим Планом, затвердженим керівником Закладу.
3.4.  Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
3.5. У випадках екологічного лиха органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
3.6. Заклад працює згідно річного плану роботи. Навчально-виховний процес у мистецькій школі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України, а у разі їх відсутності, за навчальними планами та програмами, затвердженими Органом управління.
3.7. Експериментальні навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типового навчального плану.
3.8. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку та стану здоров'я.
3.9. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:
-    індивідуальні та групові заняття, уроки;
-    репетиції;
-    перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;
-    лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;
-    позаурочні заходи, а також інші форми.
3.10. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, розгляд випускних робіт, перегляд випускних спектаклів) визначаються відділенням або відділами Закладу за рішенням педагогічної ради.
3.11. Основною формою навчально-виховної роботи є заняття (урок). Тривалість одного заняття (уроку) у Закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:
  -     віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
  -     від 6 до 7 років - 35 хвилин;
  -     понад 7 років - 45 хвилин.
        Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом педагогічного працівника.
        Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між заняттями (уроками) визначається розкладами, що затверджуються керівником Закладу.
3.12. Залучення учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
3.13. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається навчальними планами. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількість, що визначена розрахунком педагогічних годин. Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани Закладу.
3.14. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12 - бальна система.
         Річні оцінки рівня навчальних досягнень учнів встановлюються викладачем на підставі семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться є підсумковими.
         Згідно з навчальними планами з предметів, з яких проводяться іспити (випускні роботи), підсумкова оцінка встановлюється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі річних та екзаменаційний оцінок.
         Річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року. Підсумкова оцінка може бути змінена рішенням педагогічної ради.
3.15. Питання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх строків вирішуються керівником Закладу за наявності відповідних документів.
3.16. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програми яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника Закладу. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.
3.17. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається свідоцтво про початкову мистецьку освіту.
3.18. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається свідоцтво про закінчення Закладу на підставі річних оцінок, а для випускників художнього відділення, за умови виконання випускної роботи.
3.19. Учням випускних класів, які не виконали в повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту. Учням художнього відділення в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.
3.20. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.
3.21. Виключення учня може проводитися за наказом керівника Закладу при   невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно правових актів.
    3.22. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, релігійних, громадських організацій.
 
ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:
-    здобувачі початкової мистецької освіти - учні;
-    педагогічні працівники;
-    батьки учнів або їх законні представники;
-    інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;
-    інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному Статутом мистецької школи відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Учні мають право на:
-    доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей,  обдарувань, уподобань та інтересів;
-    індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;
-    якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм мистецької школи;
-    справедливе та об активне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;
-    свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;
-    безпечні й нешкідливі умови навчання;
-    повагу до людської гідності;
-    користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;
-    доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
-    демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-мистецьких заходах,  конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;
-    інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
4.3. Учні користуються правом внутрішньо шкільного переведення. Переведення здійснюється за наказом керівника Закладу.
4.4. Учні Закладу зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку.
4.5. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.
4.6. Педагогічними працівниками Закладу є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти, інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників. 
4.7. Педагогічні працівники мають право на:
-    академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
-    педагогічну ініціативу;
-    розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
-    користування бібліотекою, навчальною, виробничою культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;
-    підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
-    проходження сертифікації відповідно до законодавства;
-    доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
-    відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;
-    захист професійної честі та гідності;
-    індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;
-    безпечні і нешкідливі умови праці;
-    відпустку відповідно до законодавства;
-    участь у громадському самоврядуванні Закладу;
-    участь у роботі колегіальних органів управління Закладу.
4.8.  Педагогічні працівники зобов'язані:
-    постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей учнів формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
-    дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;
-    проходити атестацію в порядку, встановленому чинним законодавством України;
-    дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
-    настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
-    формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
-    виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
-    формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
-    захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здороваю здобувача освіти;
-    додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, виконувати свої посадові обов’язки.
-    проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;
-    вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків;
-    брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов'язаних з організації навчально - виховної роботи;
-    виконувати накази і вказівки директора дитячої школи мистецтв, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.
4.9. Викладачі, концертмейстери Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого керівником Закладу або його заступником з навчальної роботи.
4.10.Педагогічні працівники підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до чинного законодавства України.
4.11.Обсяг педагогічного навантаження працівників Закладу встановлюється керівником згідно чинного законодавства України. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником Закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі зміни кількості учнів, пов'язаної з їх вибуттям чи зарахуванням, інших змін умов праці, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю. Оплата праці працівників здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативних документів центральних органів виконавчої влади, до сфери якої належить Заклад.
4.12.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.
4.13.Учні, батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
-    обирати і  бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу за їх наявності;
-    звертатися до Органу управління, керівника Закладу та органів громадського самоврядування цього Закладу з питань навчання та виховання дітей;
-    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально - виховного процесу та зміцнення матеріально - технічної бази закладу;
    -    захищати законні інтереси учнів в організації громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.
 
V. УПРАВЛІННЯ
 
5.1.Керівництво Закладу здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підвищення кваліфікації та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.
5.2. Директор Закладу, його заступники, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України.
     5.3. Директор Закладу:
  - організовує діяльність Закладу;
  - вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу;
  - здійснює кадрову політику Закладу, призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників Закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
  - створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
  - організовує навчально-виховний процес;
  - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
  - створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;
  - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
  - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;
  - подає пропозиції щодо встановлення надбавок, доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам Закладу відповідно до законодавства;
  - представляє Заклад у відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручення у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України та даним Статутом;
  - забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
  - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
  - застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;
  - затверджує посадові обов'язки працівників Закладу;
  - затверджує план прийому до Закладу на відповідний рік;
  - затверджує перспективний план розвитку Закладу та освітні програми, розроблені педагогічною радою.
    5.4. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого
колегіального органу управління Закладом. За відсутності директора обов'язки голови виконує заступник директора з навчальної роботи.
        Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.
    5.5. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників мистецької школи і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.
    5.6. Педагогічна рада Закладу:
 - планує роботу Закладу;
 - розробляє перспективний план розвитку Закладу;
 - схвалює освітні програми Закладу та оцінює результативність їх виконання;
 - розглядає питання формування контингенту Закладу та схвалює план прийому до Закладу на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;
 - формує систему та затверджує процедури  внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 - приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;
 - розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в мистецькій школі, її структурних підрозділах;
 - обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 - ухвалює рішення щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів, працівників мистецької школи та інших учасників освітнього процесу;
 - розглядає питання щодо відповідальності учнів,працівників мистецької школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації мистецької школи;
    5.7. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб мистецької школи. Обов'язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожного навчального семестру.
    5.8. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу.
    5.9. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів ради визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради делегуються завідуючі відділенням, відділами, представники громадських організацій та керівництва Закладу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.
    5.10. У Закладі, за рішенням загальних зборів, або ради може створюватися піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, тощо.
    5.11.За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв в Закладі можуть створюватися відділи, відділення керівники яких затверджуються наказом керівника Закладу.
Відділи, відділення сприяють організації навчально - виховного процесу,  підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.
 
 
VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ
 
        6.1.    Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.
        6.2. Фінансування Закладу здійснюється управлінням культури, національностей та релігій Калуської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету та плати за навчання учнів.
        6.3. Бухгалтерський облік фінансової діяльності Закладу здійснюється централізованою бухгалтерією управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради.
    6.4. Основним джерелом фінансування Закладу є кошти міського бюджету, які спрямовуються на виконання обраних Закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.
    6.5. Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
           Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначеному закладі додаткових джерел фінансування.
           Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.
    6.6. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених керівником робочих навчальних планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений Органом управління.
    6.7. Основою розрахунку фонду заробітної плати є:
- штатний розпис;
-середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;
- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.
    6.8. Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку Кабінетом Міністрів України та Засновником.
           Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.
          Виконавчий комітет міської ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей міського бюджету.
   6.9. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:
- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 (зі змінами внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 12.10.2010), та Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (далі - Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1196/18491;
- кошти гуманітарної допомоги;
-добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- інші надходження.
       Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.
       Розмір оплати за надання платних послуг визначається Закладом самостійно, відповідно до Порядку.
       Установлення для Закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.
6.10. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.
Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування.
   6.11. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
  • - самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої
                     діяльності відповідно до Статуту;
  • - розвивати власну матеріальну базу;
  • - списувати з балансу в установленому чинним законодавством України порядку
                     необоротні активи, які стали непридатними;
  • - володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до Статуту
                     Закладу.
6.12. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.
    6.13. Збитки, завдані мистецькій школі внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
 
VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
 
  1. Заклад має право укладати договори про співробітництво і встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами.
  2.   Педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, мистецьких та мистецько-освітніх проектів і програм.
    7.3. Заклад може залучати грантові кошти міжнародних організацій та фондів відповідно до чинного законодавства України.
    7.4. Заклад може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої та мистецької діяльності.
    7.5. Учні та педагогічні працівники мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.
 
 
VІІІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
 
     8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває Заклад.
     8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація Закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 
 
ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 
    9.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.
    9.2. У разі ліквідації Закладу (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи передаються одному або кільком неприбутковим (Закладам) організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.
    9.3. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Державного реєстру України юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань.
 
 
 
 
Директор Комунального закладу
«Голинська дитяча школа мистецтв       
Калуської міської ради»                                                                           Ольга Кінащук