ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

11.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 827
Про Програму фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік  

Про Програму фінансової підтримки спорту
вищих досягнень та громадських спортивних
організацій Калуської міської територіальної
громади на 2021 рік
 
            Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указів Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту»  та з метою  формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, задоволення потреб кожного жителя територіальної громади у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом, матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої молоді, сприяння вдосконаленню найбільш перспективних молодих спортсменів територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету  та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити Програму фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).
  2. Затвердити Положення про стипендію міського голови кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади (додається).
  3. Затвердити розмір стипендії міського голови  кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади (згідно з додатком).
4. Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснювати за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади.
5. Фінансовому управлінню міської ради (Лесі Поташник) передбачити кошти на фінансування Програми.
6. Визначити головним виконавцем і розпорядником коштів Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту міської ради (Михайло Клим).
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Надію Гуш.
 
 
Міський голова                                                                 Андрій Найда


     Затверджено
                                                                                                            рішення міської ради
                                                                                                           __________ № ___
 
 
Секретар міської ради
 
________
 
 
Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та
громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік
 
 
 
Замовник Програми
 
Начальник управління в справах сім’ї, молоді,  фізкультури та спорту міської ради
 
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
 
Михайло Клим
 
 
Керівник Програми
 
Заступник міського голови
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
Надія Гуш
     
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник управління
економічного розвитку міста                 ______________                Юрій Соколовський
 
Начальник фінансового
управління                                                  ______________                Леся Поташник
 
Юрист                                                          ______________                Іван Коцан
 
 
 
 
 
 
м. Калуш
2020 рік
Паспорт
Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій
 Калуської міської територіальної громади на 2021 рік
 
  1. Ініціатор розроблення програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  2. Розробник програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  3. Співрозробник програми --------
  4. Відповідальний виконавець Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  5. Учасники програми Спортсмени-кандидати на стипендію
ГО Футбольний клуб «Калуш»
ГО Баскетбольний клуб «Калуш»
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон»
ГО «Калуш біжи»
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів»
ГО «Шлях воїна»
ГО «Торнадо»
ГО «Калуська асоціація боксу»
ГО Хокейний клуб «Білі ведмеді»
ГО «ДЮФК «Ігровець»»
МГО «Спарта»
ГО БК «Атлант»
ГО «Біг для тебе»
ГО «Аркан стихій»
  6. Термін реалізації програми 2021 рік
  7. Обсяги фінансування програми 2 390,4 тис. грн.
 
Роки Обсяги фінансування  
Всього, тис.грн. в т.ч. за джерелами фінансування, тис.грн.  
обласний бюджет бюджет міської територіальної громади інші джерела  
2021 2 390,4 - 2 390,4 -  
 
8. Очікувані результати програми                    покращення спортивного результату
 
9. Термін проведення звітності                          щоквартально
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                                   ________ Михайло Клим 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови                                                         ________ Надія Гуш
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
 
Розроблення Програми зумовлено необхідністю реалізації в громаді державної політики у сфері фізичної культури і спорту, створення умов для активізації розвитку спорту вищих досягнень, стимулювання та заохочення провідних спортсменів Калуської міської територіальної громади.
Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади та громадських фізкультурно-спортивних організацій.
Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування беруть активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури та спорту, пов’язаних із підготовкою спортсменів високого класу, покращанням матеріально-спортивної бази, поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією змістовного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту спортсменів, здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.
 
Мета Програми
 
Надання фінансової підтримки громадським спортивним організаціям Калуської міської територіальної громади, які виконують суспільно значимі для громади функції, представляють Калуську міську територіальну громаду на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, сприяють зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадженню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від навчання і роботи час, участь у змаганнях.
Відзначення високих результатів спортсменів Калуської міської територіальної громади на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, збереження і подальше зміцнення позицій провідних спортсменів у змаганнях національного та міжнародного рівня, утвердження спортивного авторитету Калуської міської територіальної громади.
 
Завдання Програми
 
Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадським організаціям та кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади як одним з виконавців Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2021 року.
 
Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням:
- відповідності запланованих заходів громадських організацій пріоритетам державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
- актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються громадськими організаціями;
-  результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів за попередній період, виділених на виконання поставлених перед організаціями завдань;
- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадськими організаціями за кожним напрямком використання бюджетних коштів.
 
Фінансове забезпечення Програми, строки виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади.
Обсяг коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, необхідний для реалізації Програми  –  2 390,4 тис. грн.:
КПКВК Найменування тис. грн.
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні ГО Футбольний клуб «Калуш» 920,4
ГО Баскетбольний клуб «Калуш» 400,0
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» 190,0
ГО «Калуш біжи» 60,0
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» 100,0
ГО «Шлях воїна» 50,0
ГО «Торнадо» 50,0
ГО «Калуська асоціація боксу» 100,0
ГО «ДЮФК «Ігровець»» 100,0
ГО Хокейний клуб «Білі ведмеді» 50,0
МГО «Спарта» 50,0
ГО БК «Атлант» 50,0
ГО «Біг для тебе» 50,0
ГО «Аркан стихій» 50,0
Стипендії міського голови 170,0
            Строк дії Програми – 2021 рік.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
            Координацію дій залучених органів виконавчої влади до роботи над Програмою та контроль за проведенням заходів здійснює заступник міського голови Надія Гуш та начальник управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і  спорту міської ради Михайло Клим.
Очікувані результати виконання Програми
Збереження і використання у повній мірі потенціалу міських громадських спортивних організацій, спортивних товариств та їх підвідомчих закладів і споруд для залучення населення Калуської міської територіальної громади до занять фізичною культурою і спортом, організація фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем роботи громадян, підготовка спортивних резервів та спортсменів високого класу.
Використання у повній мірі потенціалу представників громадськості через громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування для пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя та олімпійського руху, залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верств населення, збереження та нарощування матеріально-спортивної бази, розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів.
Поліпшення результатів виступів спортсменів Калуської міської територіальної громади у міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
Підвищення іміджу Калуша в Україні і за її межами через визначні спортивні досягнення представників регіону, у тому числі вихованців громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та їх підвідомчих закладів.
 
Замовник програми                                                                              Михайло Клим
 
Керівник програми                                                                       Надія Гуш


         ПРОЕКТ Додаток до Програми
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника – Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради
 
№ з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.. Очікувані результати
роки Всього за пропозицією організації в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіальної громади обласний бюджет інші джерела
1. Фінансова підтримка ГО Футбольний клуб «Калуш» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 920,4 920,4 - - Покращення спортивного результату
2. Фінансова підтримка ГО Баскетбольний клуб «Калуш» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 400,0 400,0 - - Покращення спортивного результату
3. Фінансова підтримка ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 190,0 190,0 - - Покращення спортивного результату
4. Фінансова підтримка ГО «Калуш біжи» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 60,0 60,0 - - Покращення спортивного результату
5. Фінансова підтримка ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 100,0 100,0 - - Покращення спортивного результату
6. Фінансова підтримка ГО «Шлях воїна» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
7. Фінансова підтримка ГО «Торнадо» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
8. Фінансова підтримка ГО «Калуська асоціація боксу» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 100,0 100,0 - - Покращення спортивного результату
9. Фінансова підтримка ГО «ДЮФК «Ігровець»» Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 100,0 100,0 - - Покращення спортивного результату
10. Фінансова підтримка ХК "Білі ведмеді" Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
11. Фінансова підтримка МГО "Спарта" Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
12. Фінансова підтримка ГО БК "Атлант" Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
13. Фінансова підтримка ГО "Біг для тебе" Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
14. Фінансова підтримка ГО "Аркан стихій" Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 50,0 50,0 - - Покращення спортивного результату
15. Стипендії міського голови Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Поточний рік 2021 170,0 170,0 - - Покращення спортивного результату
Разом: 2 390,4 2 390,4  
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                   ________ Клим М.В.
 
Керівник Програми
Заступник міського голови                                         ________ Гуш Н.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від___________2020 №______
Секретар міської ради
___________ _______________ПОЛОЖЕННЯ
Про призначення стипендій «Міського голови» кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади
 
 
Стипендії «Міського голови» кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади (далі – стипендія) запроваджується з метою заохочення та стимулювання спортсменів громади до успішних виступів на національних та міжнародних змаганнях
Стипендія призначається за результатами виступів спортсменів Калуської міської територіальної громади за попередній рік за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Калуської міської територіальної громади на виплату стипендій терміном на один календарний рік.
На здобуття стипендії можуть бути висунуті наступні спортсмени:
- чемпіони та призери України (кадети, юнаки, юніори);
- чемпіони та призери України (молодь);
- чемпіони та призери України (дорослі);
- чемпіони та призери чемпіонатів Європи та Світу.
Також на здобуття стипендії можуть бути висунуті параолімпійці та спортсмени-дефлімпійці. Нарахування стипендії цим спортсменам здійснюється згідно додатку.
Обов’язковою умовою для одержання стипендії є здобуття спортсменом залікових очок для Калуської міської територіальної громади (незалежно від місця проживання).
Висунення кандидатур кращих спортсменів на здобуття стипендії проводять дитячо-юнацькі спортивні школи, міські федерації з видів спорту, фізкультурно-спортивні клуби, громадські спортивні організації Калуської міської територіальної громади, які подають пакет документів до управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради, а саме:
- клопотання про призначення стипендії спортсмену;
- згоду на збір та обробку персональних даних спортсмена;   
- витяг з протоколу змагань, що свідчить про дані досягнення спортсмена;
- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки   платника податків.  
            Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради здійснює збір та узагальнення документів.
Стипендії призначаються рішенням координаційної ради з питань фізичної культури та спорту виконкому Калуської міської ради та наказом управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту на підставі поданих документів.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох стипендій, виплачується одна — найбільшого розміру.
Виплата стипендії припиняється у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів, або дискваліфікації спортсмена, що підтверджується відповідними документами.
У разі припинення виплати стипендії спортсмену, управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради має право призначити протягом бюджетного року стипендію іншому кандидату (спортсмену).
Стипендія виплачується спортсменам в національній валюті України на особистий рахунок в банку згідно з поданими ними банківськими реквізитами протягом одного календарного року з моменту затвердження списків стипендіатів.
Фінансування стипендії проводиться з асигнувань «Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік».
 
 
 
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                                   ________ Михайло Клим 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови                                             ________ Надія Гуш
           
Додаток
до рішення міської ради
_______________ №______
 
Розмір
 стипендій «Міського голови» кращим спортсменам Калуської міської територіальної громади
(грн.)
ЧЕМПІОНАТ та КУБОК УКРАЇНИ
ОЛІМПІЙСЬКІ види спорту НЕОЛІМПІЙСЬКІ види спорту
Місце юнаки, кадети юніори молодь дорослі Місце юнаки, кадети юніори молодь дорослі
1 500 600 700 1 500 1 350 400 500 800
2 400 500 600 800 2 250 300 400 600
3 300 400 500 600 3 200 250 300 500
ЧЕМПІОНАТИ ЄВРОПИ ТА СВІТУ
ОЛІМПІЙСЬКІ види спорту НЕОЛІМПІЙСЬКІ види спорту
Місце юнаки, кадети юніори молодь дорослі Місце юнаки, кадети юніори молодь дорослі
1 900 1000 1100 3 500 1 800 900 1200 3000
2 800 900 1000 2.600 2 700 800 1000 2 500
3 700 800 900 2 300 3 600 700 800 1 800
 
 
 
Секретар міської ради                 __________________