ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

16.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 985
Про затвердження нової редакції Статуту КП «Ритуальна служба» Калуської міської ради Івано-Франківської області

                                                                              
Про затвердження нової редакції
Статуту КП «Ритуальна служба»
Калуської міської ради Івано-Франківської області. 
   
 
 
 
             У зв’язку з розширенням сфери діяльності комунального підприємства «Ритуальна служба» Калуської міської ради Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Ритуальна служба» Калуської міської ради Івано-Франківської області  (додається).
  
2. Директору КП «Ритуальна служба» Калуської міської ради Івано-Франківської області (Коваль О.М.) провести державну реєстрацію Статуту згідно з чинним законодавством.
 
3. Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 927 «Про нову редакцію Статуту комунального підприємства «Ритуальна служба» Калуської міської ради Івано-Франківської області» вважати таким, що втратило чинність.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Богдана Білецького.
 
 
 
    Міський голова                                                        Андрій Найда
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням   міської ради
 ________________    № _____
Секретар міської ради
                         
                           Віктор Гільтайчук
                      
 
 
 
 
 
 
 

С Т А Т У Т

комунального підприємства

« Ритуальна служба»

Калуської міської ради
Івано-Франківської області
( нова редакція )
 
 
 
 
 
 
м. Калуш –– 2021
 
 
1. Загальні положення
 1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РИТУАЛЬНА СЛУЖБА” КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Підприємство) утворене Калуською міською радою ідентифікаційний код 33578261 відповідно до рішення від 04.07.2006 року № 52 (друга сесія п’ятого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш.
 2. Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради (надалі -Засновник), яка є представником Власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради та підзвітне управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
 3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про похоронну справу“, іншими законами України та постановами кабінету міністрів України які регулюють даний вид діяльності.
 4. Повне найменування підприємства :
 – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РИТУАЛЬНА СЛУЖБА” КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.4.   Скорочене найменування Підприємства :
 – КП “ РИТУАЛЬНА СЛУЖБА”;
1.5.  Місцезнаходження Підприємства: 77300, Україна, Івано-Франківська область, місто Калуш, вул. Ковжуна 1 а, ідентифікаційний код 34032695.
2. Юридичний статус Підприємства.
 1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Підприємство має право на добровільних засадах за рішенням Засновника об’єднуватися з іншими підприємствами свою господарську (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку встановленому чинним законодавством України.
 4. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства та інші притаманні юридичній особі реквізити.
 5. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України коштами та іншим належним йому майном, крім майна, яке є власністю територіальної громади міста. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
 6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права , нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
 
3. Мета і предмет діяльності Підприємства.
3.1  Підприємство створене з метою надання ритуальних та побутових послуг, іншої діяльності відповідно до Статуту, для задоволення суспільних та особистих потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів, досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку, шляхом систематичного здійснення господарської (підприємницької) діяльності.
3.2   Предметом діяльності Підприємства є :
 • укладання договорів-замовлень на організацію та проведення поховання.
 • організація поховання померлих згідно договорів-замовлень.
 • забезпечення функціонування місць поховання, відповідно Законодавства України про поховання та похоронну справу.
 • здійснення торгівельних операцій по реалізації власних та придбання атрибутів і супутніх товарів;
 • надання транспортних послуг (ритуальних, пасажирських та вантажних перевезень );
 • виконання художньо-декоративних та оздоблювальних робіт;
 • гуртова та роздрібна торгівля товарами широкого вжитку;
 • здійснення діяльності пов’язаної з придбанням та реалізацією матеріальних ресурсів, транспортних засобів і запасних частин до них, автомобільних шин та іншого технічного обладнання;
 • виробництво продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання;
 • надання інформаційних, комерційних, транспортних та інших платних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та населенню;
 • надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном;
 • надання ландшафтних послуг, садіння, догляд і обслуговування озеленених територій, цвинтарів;
 • управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 • забезпечення  повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на  договірній основі).
 • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
  3.3 Окремі види діяльності здійснюються за умовами наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензію, патенту, свідоцтво тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідного до чинного законодавства.
  3.4 Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності за погодженням із Засновником.
 
4. Майно Підприємства.
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонд, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно, закріплене Засновником за Підприємством на праві господарського відання, є комунальною власністю територіальної громади міста.
4.3. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
4.4. Відчуження закріплених за Підприємством основних виробничих та невиробничих фондів, крім об’єктів нерухомого майна вартістю більше 10 мінімальних заробітних плат здійснюється за погодженням із Засновником. Відчуження закріплених за Підприємством основних виробничих та невиробничих фондів вартістю більше 50 мінімальних заробітних плат – за погодженням із Засновником у порядку, встановленому чинним законодавством. Кошти отримані в результаті відчуження зазначеного майна, скеровуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунально. власністю міста.
    4.5. Підприємство має право, за погодженням із Засновником, здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам – устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать на праві господарського відання. Цілісні майнові комплекси, структурні підрозділи, філіали, цехи, нежилі приміщення та інші нерухомі об’єкти підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства за погодженням з Власником.
4.6. Виведені з експлуатації повністю амортизовані основні фонди та інші матеріальні цінності самостійно списуються з балансу Підприємства в порядку встановленому чинним законодавством України. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також їх прискорена амортизація проводиться за згодою Власника.
4.7. Джерелами формування майна Підприємства є:
4.7.1. Майно передане йому Засновником.
4.7.2. Доходи одержані від реалізації продукції (товарів, послуг), а також від інших видів фінансово-господарської діяльності,  цінних паперів.
4.7.3. Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства.
4.7.4. Кредити банків та інших кредиторів.
4.7.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
4.7.6. Безоплатні або благодійні внески підприємств і громадян.
4.7.7. Кошти, набуті за рахунок реалізації спеціальних інвестиційних програм, організацій місцевих позик, а також за рахунок використання реклами.
4.7.8. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку.
4.7.9. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
     4.8. Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство наділяється Засновником статутним капіталом в розмірі 400 000 грн. Статутний капітал формується оборотними, необоротними активами, грошовими коштами. Засновник має право власності на статутний капітал, включаючи права на управління, а також активи у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.
     4.9. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі відповідних статутів та положень. Підприємство за рішенням Засновника може створювати корпоративні та спільні підприємства, в тому числі з іноземними інвестиціями.
  4.10. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
  4.11. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
5. Права та обов’язки підприємства.
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до рішень Засновника, галузевих науково-економічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Реалізовувати свої послуги, продукцію, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, існуючого попиту населення, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими державними та прийнятими Уповноваженим Засновника, цінами і тарифами.
5.1.3. Підприємство має право (за погодженням з Засновником) на випуск цінних паперів та реалізації їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до чинного законодавства. Підприємство може проводити придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших держав.
5.1.4. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.
5.1.5. Укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в судах.
 
5.2. Обов’язки Підприємства:
5.2.1. Безоплатно виділяти місця для поховання померлого на кладовищі.
5.2.2. Реєструвати поховання та перепоховання померлого на кладовищі.
5.2.3. Видавати користувачу місця поховання Свідоцтво про поховання.
5.2.4. Видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті.
5.2.5. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадення намогильних споруд, та склепів, готувати відповідний акт про суму та характеристику завданих збитків.
5.2.6. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
5.2.7.  Складати річні фінансові плани і звітуватись щодо їх виконання. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік та складати встановлену звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і  достовірності  обліку та статистичної звітності.
5.2.8. При визначені стратегії господарської діяльності Підприємство повинно виконувати державні контракти, державні та комунальні замовлення. Доведенні в установленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.
5.2.9. Здійснювати своєчасне матеріально-технічне забезпечення засобів виробництва.
5.2.10. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.11. Здійснювати реконструкцію, капітальний ремонт основних засобів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
5.2.12. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.13. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
 
6. Управління підприємством та самоврядування трудового  колективу.
6.1. Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Для керівництва господарською діяльністю підприємства Засновник в особі міського голови призначає керівника шляхом укладання з ним контракту.
6.3. Умови контракту з керівником підприємства передбачають:
6.3.1. Термін дії контракту.
6.3.2. Права і обов'язки сторін.
6.3.3. Відповідальність керівника перед Засновником.
6.3.4. Умови оплати праці і компенсації.
6.3.5. Умови звільнення з посади та гарантії.
6.3.6. Інші умови найму за погодженням сторін.
6.4. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Власника та інших органів управління даного Підприємства.
6.5. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штатний розпис за погодженням з Міським головою .
6.6. Керівник підприємства:
6.6.1. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
6.6.2.Діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, в судових органах у відносинах з юридичними особами та громадянами.
6.6.3. Видає накази  обов'язкові для виконання працівниками Підприємства.
6.6.4. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту.
6.6.5. Укладає договори, видає довіреності, в тому числі із правом передоручення.
6.6.6. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
6.6.7. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
6.6.8. Здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.6.9. Керівник не в праві приймати рішення, які відносяться до компетенції Власника, Уповноваженого Власника.
6.6.10. Керівник підзвітний Засновнику та підконтрольний МВК і організовує виконання їх рішень.
6.7.   Трудовий колектив Підприємства та його самоврядування:
6.7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством встановлені чинним законодавством України.
6.7.2.Трудовий колектив Підприємства:
 • розглядає і затверджує  колективний договір;
 • розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
 • визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
 • бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;
 • погоджує пропозиції щодо передачі з комунальної у державну власність майна, закріпленого за Підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Підприємства;
6.7.3. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображають в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства
6.7.4. Право підписання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
 
7. Правові відносини між  Засновником і Підприємством.
 
7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основу діяльності Підприємства.
 7.2. До виключної компетенції Засновника Підприємства відносяться:
 • визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
 • створення корпоративних та спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;
 • створення, реорганізація та ліквідації, філій та представництв та затвердження Положень про них;
 • створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • встановлення розміру, форми та порядку внесення Засновником додаткових внесків;
 • надання Підприємству позики у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.
 • встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Засновника;
7.3.  Засновник має право:
 • отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
 • знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності, та іншими документами;
 • надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
 • контролювати здійснення покладених Засновником на Підприємство завдань;
7.4. Засновник приймає на себе такі зобов'язання:
 • дотримуватися установчих документів Підприємства;
 • виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Підприємства;
 • сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
7.5. Засновник може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівника Підприємства.
 
8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
 
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (дохід).
            8.2. Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, визначається Засновником при прийнятті міського бюджету. Порядок використання цих коштів визначається Засновником.
            8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд, інші фонди.
8.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахованих від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду перераховуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки Фонду визначаються кошторисом.
8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством та колективним договором . Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються Контрактом.
8.3.4. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 25 відсотків від розміру статутного фонду Підприємства і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відрахуванням збитків та не запланованих витрат. Резервний фонд Підприємства збільшується шляхом відрахування від прибутку підприємства 5 відсотків.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), організаційні відрахування, кошти отримані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
8.6.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з чинним законодавством України.
8.7.Питання соціального розвитку включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я членів трудового колективу та їх сімей вирішуються згідно колективного договору.
  8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
9. Ліквідація і реорганізація Підприємства.
9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація підприємства відбувається на підставі рішення Калуської міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.
9.3. Підприємство ліквідується у випадках:
 • прийняття відповідного рішення Калуською  міською радою;
 • визнання його банкрутом за згодою Калуської міської ради;
 • рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
 • на інших підставах передбачених чинним законодавством України.
9.4. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника, УЖКГ міської ради,  Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником згідно з чинним законодавством. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
9.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 
10. Зміни і доповнення до Статуту.
 
10.1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
 
 
 
Директор КП „ Ритуальна служба „                                  Олександр Коваль