ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

04.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1126
Про створення комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про створення комунального

підприємства «Калуське підприємство

автобусних станцій» Калуської міської ради

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України та ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом, підвищення якості транспортних послуг, забезпечення належного та ефективного функціонування транспорту загального користування та створення сприятливих умов для його розвитку, а також здійснення іншої господарської діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради (додається).
 3. Утворити статутний капітал комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.
 4. Провести державну реєстрацію комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради та Статуту згідно з чинним законодавством.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.

Міський голова Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради
від ______________ № ______

Секретар міської ради
Віктор Гільтайчук

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАЛУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Калуш — 2021

1. Загальні положення
 1. 1Комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» (надалі – Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Калуської міської ради від ________ року № _____.
 2. Засновником підприємства є Калуська міська рада (надалі - Засновник). Власником Підприємства є Калуська міська територіальна громада в собі Калуської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Калуській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові.
 3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Калуської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
 4. Найменування Підприємства:
  Повне найменування: Комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради.
  Скорочене найменування: КП «Калуське підприємство автобусних станцій».
 5. Місцезнаходження Підприємства: 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Івана Франка, 1.
 1. Юридичний статус Підприємства
 1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Підприємство має право на добровільних засадах за рішенням Власника об’єднувати з іншими підприємствами свою господарську (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку встановленому чинним законодавством України.
 4. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та індефікаційним кодом, штампи, бланки з власними реквізитами та інші притаманні юридичній особі реквізити відповідно до законодавства України. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.
 5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника. Власник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
 6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах України.
 7. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до тарифів, встановлених виконавчим комітетом Калуської міської ради.
 8. Підприємство за погодженням з Власником може створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі відповідних статутів та положень. Підприємство за рішенням Власника може створювати корпоративні та спільні підприємства, в тому числі з іноземними інвестиціями. Підприємство здійснює централізоване управління утвореними ним структурними підрозділами (філіалами, касами, автобусними станціями та ін.).
 9. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, органами місцевого самоврядування відшкодовуються Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.
 1. Мета і предмет діяльності Підприємства
 1. Підприємство створене з метою забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом, підвищення якості транспортних послуг, забезпечення належного та ефективного функціонування міського транспорту загального користування та створення сприятливих умов для його розвитку, а також здійснення іншої господарської діяльності.
 2. Предметом діяльності Підприємства є :

-надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;

- управління процесом перевезень пасажирів транспортом юридичних та фізичних осіб усіх форм власності (перевезення вантажів; транспортне обслуговування; послуги зв'язку; ремонт та обслуговування автотранспорту; комунально-житлові).

-прийом та відправлення автобусів.

-організація реалізація квитків, посередня, поточна.

-формування та удосконалення маршрутної мережі приміського, міжміського та міжнародного сполучення, організація руху автобусів в приміському, міжміському та міжнародному сполученні.

-централізоване управління автобусними станціями територіальної громади.

-координація дій при здійсненні перевезень пасажирів та їх багажу з підприємствами інших областей та держав.

-організація відпочинку і дозвілля пасажирів, водіїв та населення.

- організація та функціонування площадок посадки і висадки пасажирів в автобуси.

- організація парковок, стоянок та відстою (тимчасового, постійного) автотранспорту та пунктів харчування.

-надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

-побутові послуги;

-здійснення функцій забудовника, замовника, підрядника будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд, призначених для забезпечення сталої роботи транспортної сфери; будівництво інших споруд; інші спеціалізовані будівельні та будівельно-монтажні роботи. Забудова земельних ділянок.

-представницькі, агентські та посередницькі послуги;

-ремонтні та реставраційні роботи;

-здавання в оренду нерухомого майна в передбаченому законом порядку;

-здійснення зовнішньоекономічних експортно-імпортних операцій в межах статутної діяльності.

-інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3.Підприємство може здійснювати інші види діяльності згідно з діючим законодавством. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів (ліцензій).

 1. Майно Підприємства
  1. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
  2. Майно Підприємства є комунальною власністю Калуської міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві господарського відання.
  3. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Власником.
  4. Майно Підприємства, набуте ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Калуській міській територіальній громаді, і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.
  5. Відчуження майна підприємства та надання його в заставу здійснюється за згодою Власника. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане, передане або відчужене у будь-який спосіб без згоди Власникака.
  6. Підприємство має право здавати в оренду належне йому комунальне майно за погодженням з Власником.
  7. Списання майна Підприємства здійснюється відповідно до порядку визначеного рішенням Власника та чинного законодавства України.
  8. Джерелами формування майна Підприємства є:
   1. Грошові та матеріальні внески Власника.
   2. Доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності.
   3. Кредити банків та інших кредиторів.
   4. Доходи від цінних паперів.
   5. Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
   6. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку.
   7. Інші джерела,не заборонені чинним законодавством України.
 1. Статутний капітал Підприємства складає 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.
  Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Власника.
 2. Володіння і користування землею та природними ресурсами здійснюється Підприємством в установленому законодавством порядку.
 1. Права та обов’язки підприємства
  1. Права Підприємства:
   1. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей та рішень Власника, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
   2. Здійснювати господарську діяльність згідно з законодавством України та цим Статутом.
   3. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення Підприємства.
   4. Виступати суб’єктом інвестиційної діяльності у реалізації інвестиційних проектів відповідно до законодавства України.
   5. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
   6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству та Статуту.
  2. Обов’язки Підприємства:
   1. Забезпечувати надання якісних послуг, визначених Статутом.
   2. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   3. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов`язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
   4. Вести бухгалтерський та статистичний облік, складати та у визначені терміни подавати в установленому порядку відповідним державним органам звітність.
   5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
   6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
   7. Виконувати норми і вимоги законодавства України щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   8. Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази Підприємства.
    5.2.9.Утримувати в належному стані прилеглу територію.
    5.2.10. Здійснювати інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству та Статуту.
 2. Управління підприємством та самоврядування трудового колективу
  1. Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
  2. Керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
  3. Міський голова укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.
  4. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Власника та виконавчого комітету Калуської міської ради.
  5. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
  6. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.
  7. Штатний розпис та чисельність Підприємства визначає і затверджує керівник за погодженням з міським головою на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку.
  8. Директор Підприємства:
   1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
   2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та виконавчого комітету Калуської міської ради.
   3. Організовує роботу Підприємства щодо надання послуг населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
   4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві господарського відання підприємству майна власності територіальної громади і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
   5. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві господарського відання майна.
   6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
   7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації.
   8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов'язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
   9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
   10. Забезпечує проведення колективних переговорів за участі представника Власника. Укладає колективний договір в порядку, визначеному законодавством України.
   11. Забезпечує створення належних умов для діяльності профспілкової організації.
    6.8.11. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
    6.8.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
    6.8.13. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
    6.8.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
    6.8.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер.
    6.8.16. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом.
  9. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками.
  10. Власник Підприємства:
   1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
   2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
   3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
   4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його господарському віданні, інвестиційні договори, кредитні договори, договори застави та інші договори, визначені законодавством України.
   5. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.
   6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання.
   7. Встановлює Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Власника.
   8. Змінює розміру статутного капіталу Підприємства.
   9. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
   10. Вирішує інші питання, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Власника.
  11. Трудовий колектив Підприємства:
   1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
   2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
   3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
   4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
   5. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом.
   6. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 3. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
  1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
  2. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету територіальної громади частки, визначеної Власником, залишається в розпорядженні Підприємства.
   7.3.Власник може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Підприємства, згідно з чинним законодавством України.
   7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід) та інші кошти, включаючи капітальні вкладення, кредити та інвестиції.
   7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
   7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства за погодженням з Власником.
   7.7. Питання соціального розвитку включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, згідно колективного договору, якщо інше не передбачено законодавством.
   7.8. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну та фінансову звітність.
   Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
   7.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
 4. Ліквідація і реорганізація Підприємства
  8.1.Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
  8.2. Порядок припинення Підприємства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
  8.3.У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
  8.4.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
  8.5.Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  8.6.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
  8.7.Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
  8.8. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Власника.
  8.9.Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
  8.10.Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється діючим законодавством України.
 5. Зміни і доповнення до Статуту
  1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства затверджуються Власником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.
 6. Заключні положення

10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.