ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

14.04.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1260
Про Положення про організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради

                                                                              
 
Про Положення про організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради
                                                                                                  
 
      Керуючись статтями 25, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку зі змінами функціональних обов’язків організаційного відділу виконавчого комітету міської ради та з метою належної організації роботи, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Положення про організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради  згідно з додатком.
 
 1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2, рішення міської ради від 27.04.2017  № 869 «Про Положення про загальний відділ та організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради в новій редакції» (25 сесія 7 демократичного скликання).
 
 

Міський голова                                                                                  Андрій Найда

 
 
Додаток    
до рішення міської ради
_____________№_______
 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради

 
1. Загальні положення
 
         1.1. Організаційний відділ виконавчого комітету міської ради (надалі організаційний відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, створений в межах структури і штатів, затверджених радою, є підзвітним і підконтрольним раді і підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.
         1.2. У своїй діяльності організаційний відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, документами органів державної влади вищого рівня, регламентом міської ради і виконавчого комітету міської ради та даним Положенням.
         1.3. Організаційний відділ при розв’язанні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради, старостинськими округами, підприємствами, установами та організаціями територіальної громади.
 
2. Основні функції та завдання організаційного
відділу міської ради
 
 1. Організаційний відділ з питань організації роботи виконавчого комітету міської ради:
 
2.1.1. Забезпечує організаційно-технічне обслуговування засідань виконавчого комітету міської ради.
2.1.2. Забезпечує організаційно-технічну підготовку рішень виконавчого комітету міської ради.
2.1.3. Готує протоколи засідань виконавчого комітету міської ради, веде облік рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету міської ради.
 1. Оформляє, брошурує протоколи засідань виконавчого комітету міської ради, рішення та первинні матеріали, формує відповідний архів протоколів.
 2. Видає фізичним та юридичним особам  копії або витяги з рішень виконавчого комітету міської ради;
 3. Надає допомогу відділам та управлінням міської ради у плануванні роботи.
 4. Узагальнює подані з відділів та управлінь міської ради, установ територіальної громади пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету міської ради.
 5. Розробляє квартальні плани роботи виконавчого комітету міської ради за поданням першого заступника, заступників, керівників відділів та управлінь міської ради, установ і організацій територіальної громади.
 6. Здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 
2.2. Організаційний відділ з питань інформаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради:
 
2.2.1. У разі потреби отримує від відповідних установ, організацій територіальної громади, відділів та управлінь міської ради документи та матеріали з питань, які стосуються роботи організаційного відділу виконавчого комітету міської ради.
2.2.2. Щомісячно і щотижнево готує плани основних організаційних заходів, що проводяться в територіальній громаді виконавчими органами міської ради і громадськими  організаціями.
2.2.3. Забезпечує дотримання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності міської ради та відділів виконавчого комітету міської ради, для передачі на зберігання в міський архів відповідно до Положення про Державний архів та інших нормативних документів з архівної справи.
2.2.4. Проводить за участю експертної комісії оцінку наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання в архіві.
2.2.5. Забезпечує підготовку документів для передавання до архівного відділу міської ради.
2.2.6. Займається розробленням, підготовкою та проведенням експертизи проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань що стосується роботи відділу, здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.7. Веде протоколи нарад, які проводить міський голова.
2.2.8. В межах компетенції бере участь в підготовці та проведенні заходів з відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних дат.
 
2.3.Організаційний відділ з питань підготовки і проведення виборів та референдумів:
 
2.3.1. Готує для внесення на розгляд виконавчого комітету і міської ради пропозиції про організаційні заходи з підготовки і проведення на території територіальної громади виборів Президента України, народних депутатів України, міського голови та депутатів міської ради, всеукраїнського та місцевого референдумів.
2.3.2. Бере участь в заходах з підготовки і проведення виборів і референдумів на території територіальної громади згідно з чинним законодавством.
2.3.3. Готує статистичні звіти та інформації за результатами виборів і референдумів.
 
 1. Організаційний відділ з питань матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету:
 
 1. Опрацьовує службові листи щодо матеріально-технічного забезпечення (канцелярським приладдям, дрібною побутовою технікою, квітами, нагородною та сувенірною продукцією) виконавчого комітету, необхідних для здійснення покладених на нього завдань.
 2. Здійснює пошук постачальників товарів і послуг вказаних в п.4.1 та подає на розгляд керуючому справами виконкому кращі пропозиції.
 3. Здійснює супровід проєктів договорів що стосуються повноважень відділу.
2.4.4.Організовує транспортування канцелярського приладдя, дрібної побутової техніки, квітів, нагородної та сувенірної продукції та згідно накладних передає на зберігання господарському відділу виконавчого комітету.
 
3. Права організаційного відділу
        
Відділ має право:
3.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів та структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, підприємств інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2. Залучати працівників інших відділів виконавчого комітету Калуської міської ради до виконання завдань, покладених на відділ (відповідно до компетенції).
3.3. Брати участь у нарадах, які відбуваються як у виконавчому комітеті міської ради, так і на території територіальної громади з питань, що стосуються діяльності та завдань відділу.
 
4. Структура організаційного відділу
        
4.1. Структура і чисельність працівників організаційного відділу затверджується сесією міської ради.
4.2. Організаційний відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі  або одноособово відповідно до чинного законодавства.
4.3. Працівники організаційного відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою на конкурсній основі (якщо інше не передбачено чинним законодавством).
4.4. Працівникам організаційного відділу видаються посвідчення відповідного зразка.
 
5. Керівництво організаційного відділу
 
Начальник організаційного відділу:
 
5.1. Організовує роботу відділу, забезпечує виконання плану роботи виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу.
 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
5.3. Розробляє Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, встановлює ступінь відповідальності за доручені ділянки роботи.
5.4. Здійснює в разі потреби, частковий перерозподіл визначених посадовою інструкцією функціональних обов’язків працівників відділу.
 1. Консультує працівників відділу із питань, що належать до їх компетенції, забезпечує підвищення їх посадової кваліфікації і, у разі потреби, організовує їх взаємозамінюваність.
 2. Подає, згідно з чинним законодавством, пропозиції керівництву про призначення, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
 3. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, проводить експертизу проектів таких актів.
 4. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни.
 5. Забезпечує і координує ділові контакти відділу з іншими відділами апарату, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, що знаходяться в сфері управління міської ради, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.
 6. Бере участь у роботі сесій міської ради, засіданнях  виконавчого комітету, нарадах, семінарах.
 7. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.
 
        
 
Секретар міської ради                                                                  Віктор Гільтайчук