УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

28.01.2021 227

Про створення комісії по здійсненнюсамоврядного контролю за використанням
та охороною земель Калуської міської
територіальної громади та затвердження
положення про комісію по здійсненнюсамоврядного контролю за використанням
та охороною земель Калуської міської
територіальної громади
м.Калуш
(сьома сесія восьмого
демократичного скликання)

З метою забезпечення контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади, ст. ст. 12, 189 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону земель», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити комісію по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади та затвердити її персональний склад згідно з додатком.
  2. Затвердити Положення про комісію по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель (додається).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.

                                 Міський голова                                             Андрій Найда

Додаток

до рішення міської ради

28.01. 2021 № 227

Склад комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади

Голова комісії:

Тихий Мирослав Васильович - перший заступник міського голови

Заступник голови комісії:

Мельник Володимир Андрійович - начальник управління земельних

відносин міської ради

Секретар комісії:

Шидлось Галина Володимирівна - заступник начальника управління -

начальник відділу землеустрою міської ради

Члени комісії:

Кузик Роман Володимирович - начальник управління архітектури та

містобудування міської ради

Рекунов Юрій Іванович - начальник управління житлово -

комунального господарства міської ради

Соколовський Юрій Володимирович - начальник управління економічного

розвитку міста міської ради

Топоров Анатолій Вікторович - начальник відділу державного архітектурно -

будівельного контролю міської ради

Бреславська Марія Миколаївна - головний спеціаліст – юрисконсульт

управління земельних відносин міської ради

Дзундза Людмила Ярославівна - головний спеціаліст відділу організаційної,

оборонної та господарської роботи управління

з питань надзвичайних ситуацій міської ради

Корпан Юлія Сергіївна - головний спеціаліст-юрист юридичного

відділу виконавчого комітету міської ради

Семак Ігор Миколайович - директор комунального підприємства

«Земельно- кадастрове госпрозрахункове бюро»

Калуської міської ради

Воконоголь Сергій Євгенович - депутат міської ради, голова постійної комісії

міської ради з питань власності, житлово -

комунального господарства та екології (за згодою)

Онуфрик Любомир Ярославович - депутат міської ради, голова постійної комісії

міської ради з питань будівництва та

землеустрою (за згодою)

Коваль Олександр Михайлович- депутат міської ради (за згодою)

Сікора Ольга Мирославівна- депутат міської ради (за згодою)

Староста села відповідного старостинського округу, в якому виявлено порушення земельного законодавства 

Депутат відповідного округу, в якому виявлено порушення земельного законодавства (за згодою).

                                           Секретар міської ради                                                                                                              Віктор Гільтайчук
 

                                                        Затверджено
                                                                                                                                    рішення міської ради
                                                                                                                                    28.01. 2021  №  227
                                                                                                                                
                                                                                                                                     Секретар міської ради
                                                                                                                                   
Віктор Гільтайчук

 
     

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по здійсненню самоврядного контролю
за використанням та охороною земель
Калуської міської територіальної громади
 

1. Загальні положення
 
             1.1. Положення про комісію по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади  (далі - Положення) визначає порядок та способи здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади з метою запобігання порушенням земельного законодавства на території Калуської міської територіальної громади.
           Положення розроблене відповідно до ст. ст. 12, 189 Земельного кодексу України та Законів України «Про охорону земель», «Про місцеве самоврядування в Україні».
            1.2. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є всі землі на території Калуської міської територіальної громади, крім земель, які перебувають у приватній та державній власності.  
            1.3. Основними завданнями самоврядного контролю є:
            1.3.1. Забезпечення реалізації повноважень Калуської міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель комунальної власності.
            1.3.2. Забезпечення дотримання фізичними, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями земельного законодавства України при використанні земель Калуської міської територіальної громади.
            1.3.3. Запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.
            1.3.3. Забезпечення дотримання фізичними, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями умов використання земель Калуської міської територіальної громади, що визначені у документах, які посвідчують речові права на земельні ділянки.
            1.3.4. Вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства України заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих у межах Калуської міської територіальної громади, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду.
 
2. Організація здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади
 
2.1. Самоврядний контроль за використання та охороною земель Калуської міської територіальної громади здійснюється шляхом проведення обстеження земельних ділянок комунальної власності на предмет дотримання землекористувачами вимог земельного законодавства України.
 2.2. Комісія здійснює обстеження земельних ділянок Калуської міської територіальної за наявності однієї з таких обставин:
 2.2.1. Отримання звернень фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців про порушення земельного законодавства;
2.2.2. Отримання інформації від органів виконавчої влади та структурних підрозділів міської ради про порушення земельного законодавства;
2.2.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття землі або використання її без оформленого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;
2.2.4. Отримання інформації щодо нецільового використання земель Калуської міської територіальної громади;
2.2.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди земельних ділянок Калуської міської територіальної громади;
2.2.6. Виявлення факту безпідставно збережених коштів за користування земельними ділянками комунальної власності;
           2.3. За результати обстеження земельних ділянок складається Акт обстеження земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
 
3. Повноваження комісії.
 
  3.1.До повноважень Комісії належать:
  3.1.1. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені п 1.2. розділу 1 цього Положення.
 3.1.2. Одержувати у встановленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб інформацію та документи необхідні для здійснення самоврядного контролю.
 3.1.3. Залучати до проведення обстеження земельних ділянок комунальної власності представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
 3.1.4. Складати акти обстеження земельних ділянок та за фактом виявлених порушень законодавства України подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів передбачених чинним законодавством України.
 3.1.5. Вимагати від фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців усунення виявлених порушень земельного законодавства України у добровільному порядку, приведення земельної ділянки до попереднього стану.
  3.1.6. Проводити фотографування, як допоміжний засіб для фіксації відповідних порушень.
 3.1.7. Готувати матеріали для скерування в юридичний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради з метою подання позову до суду про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок комунальної власності, повернення земельних ділянок комунальної власності строк користування якими закінчився, а також про розірвання договору оренди землі у разі порушення орендарем умов договору.
 3.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
4. Порядок проведення обстежень земельних ділянок.
 
4.1. Комісія проводить обстеження земельної ділянки з метою визначення її стану та умов використання. Обстеження земельної ділянки проводиться в присутності користувачів земельної ділянки, або уповноважених ними осіб. Уразі відсутності при обстеженні земельної ділянки користувачів або уповноважених ними осіб, обстеження проводиться за наявності двох свідків.
4.2. Не пізніше десяти днів до початку проведення обстеження земельних ділянок землекористувачам за підписом голови комісії або його заступника направляється рекомендованим листом повідомлення про проведення обстеження (додаток 1 до Положення).
 4.3. Повідомлення реєструється в журналі реєстрації актів (додаток 4 до Положення) матеріалів комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель. У повідомленні зазначаються дата початку проведення обстеження, об’єкт обстеження, юридична або фізична особа, землекористувач, підстава проведення самоврядного контролю, перелік документів, які необхідно надати Комісії.
4.4.При проведенні обстеження Комісія:
- встановлює особу, яка є користувачем земельної ділянки;
- при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;
- встановлює правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;
- перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права;
- перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;
 
4.5. Акт обстеження (додаток 2 до Положення) складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Комісії (нумерується і реєструється в журналі реєстрації матеріалів (додаток 4 до Положення), а другий – вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства.
4.6. В акті обстеження земельної ділянки зазначається: дата та місце складання акта, прізвища членів Комісії, які проводили обстеження, посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження, посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні, місце розташування земельної ділянки, її площа, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права; виявлені порушення.
 4.7. Акт підписується головою та членами Комісії, які проводили обстеження, користувачами земельної ділянки або уповноваженими ними особами уразі їх присутності під час обстеження.
           4.8. До акту додається план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).
           4.9. У разі виявлення порушень вимог земельного законодавства землекористувачу направляється акт обстеження земельної ділянки та клопотання (додаток 3 до Положення) про необхідність усунення таких порушень у визначений термін або про необхідність належної сплати за користування земельною ділянкою.
           4.10. Клопотання складається у двох примірниках. Перший примірник клопотання залишається в матеріалах комісії, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення земельного законодавства України.
4.11. У разі якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства не усунула такі порушення у визначений термін, голова комісії (або його заступник) направляє матеріли про порушення земельного законодавства до органів державної влади для відповідного реагування.
4.12. У разі виявлення використання земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих документів, землекористувачу надсилається Претензія про сплату безпідставно збережених коштів (додаток 5 до Положення).
4.13. Розрахунок безпідставно збережених коштів здійснює Управління земельних відносин за фактичний період використання земельної ділянки землекористувачем (з моменту набуття права власності на нерухоме майно до оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване це майно, з урахуванням строків позовної давності).
4.14. Якщо Претензія про сплату коштів залишена землекористувачем без належного реагування, матеріали обстеження разом із претензією передаються в установленому порядку до юридичного відділу виконавчого комітету Калуської міської ради для здійснення позовної роботи по стягненню коштів.
          4.15.  У разі визнання землекористувачем розміру безпідставно збережених коштів Управлінням земельних відносин готується договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів (додаток 6 до Положення).
Підписаний землекористувачем договір надається для підпису міському голові. Контроль за виконанням договору здійснює Управління.
4.16. У разі невиконання землекористувачем Договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів, матеріали обстеження разом із договором передаються в установленому порядку до юридичного відділу виконавчого комітету Калуської міської ради для стягнення коштів в судовому порядку .
 
 
5. Заключні положення.
 
5.1. Зміни до цього Положення вносяться рішеннями міської ради відповідно до регламенту її роботи.
5.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно чинного законодавства України.
 
 

                           Додаток 1
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Калуської міської ради  від _________ № _____  «Про створення комісії по здійсненню  самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади», комісією по здійсненню  самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади буде проведено обстеження земельної ділянки
за адресою:________________________________________________________________________________
підстава_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(зазначити, з якого питання проводиться обстеження)
Назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи):
_____________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________
Для забезпечення проведення обстеження просимо підготувати та надати комісії по здійсненню  самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади, всі необхідні матеріали та документи, а саме:
1) Правовстановлюючі документи на об'єкт обстеження (земельні ділянки та майно, що на них знаходиться, тощо);
2) Рішення (дозволи, погодження, висновки) органів місцевого самоврядування щодо об'єктів обстеження;
3) Інформацію про плату за користування землею;
4) Документацію із землеустрою, планово-картографічні матеріали на об'єкт обстеження, інші наявні документи;
5) Документ, що посвідчує фізичну особу, документи про державну реєстрацію юридичної особи.
Перелік документів не є вичерпним і в ході обстеження може бути розширений.
 
Голова    комісії                                                                                                                       
 
 
 

                             Додаток 2
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади

 

 
АКТ №___
обстеження земельної ділянки

 
«____» «_________»  20__р.                                                                                                       м. Калуш
 
Мною (нами), ____________________________________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище ім'я та по батькові особи, що проводить обстеження)
 
за участю: ______________________________________________________________________________________
(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження)
 
У присутності:___________________________________________________________________
 (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, щодо яких здійснюється обстеження, контактні телефони)
 
відповідно до ст. 12,189 Земельного кодексу України, п. п. 1 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Калуської міської ради  від _______ № _____  «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади», проведено обстеження земельної ділянки за адресою:
 
Встановлено:
Земельна ділянка використовується:
Назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи):
_____________________________________________________________________________________
Керівник: _____________________________________________________________________________________
Адреса (юридична, поштова, фактична):     
_____________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код (номер ЄДРПОУ):
_____________________________________________________________________________________
Контактний телефон (факс, e-mail): ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначити результати перевірки обстеження, суть виявлених порушень
_____________________________________________________________________________________
місце розташування земельної ділянки, її площа, категорія земель та склад угідь,
_____________________________________________________________________________________
фактична площа та стан використання земельної ділянки,
_____________________________________________________________________________________
наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку,
____________________________________________________________________________________
пояснення представника юридичної чи фізичної особи щодо виявлених порушень тощо)
 
 

План-схема земельної ділянки додається.
 
 

 
 
Підписи осіб, які склали акт:
________________________ підпис _____
       (прізвище та ініціали)
________________________ підпис _____
       (прізвище та ініціали)
________________________ підпис _____
       (прізвище та ініціали)
________________________ підпис _____
       (прізвище та ініціали)
________________________ підпис _____
       (прізвище та ініціали)
 
Підпис представника юридичної чи фізичної особи, які були присутні при обстеженні:
________________________ підпис _____
        (прізвище та ініціали)
 
З актом ознайомлений, копію акта отримав
________________________ підпис _____
        (прізвище та ініціали)
 
Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта)
________________________ підпис _____
        (дата, прізвище та ініціали особи,   яка відправила копію акта)
                             
 

 
                            Додаток 3
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади

 
 
 

КЛОПОТАННЯ

 
    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Калуської міської ради  від _______ № _____  «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади», направляємо Вам для відповідного реагування дане клопотання
________________________________________________________________________________________
(суть виявленого порушення та заходи, які необхідно вжити порушнику для усунення порушення)
________________________________________________________________________________________
 
       Про результати розгляду клопотання та вжиті заходи просимо повідомити в установлені законодавством строки.
  У разі невжиття заходів реагування та не отримання повідомлення про результати розгляду клопотання матеріали будуть направлені до відповідних контролюючих та правоохоронних органів у встановленому законодавством порядку.
 
 
Голова комісії                                                                                                                              
 
 
Клопотання одержав (одержала) чи відправлено поштою
________________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала (відправила) клопотання)
 
"___" ______________ 20__ року              ___________
                                                                                                             
 

                                                                                                                         Додаток 4
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади
 

 

Журнал реєстрації матеріалів щодо здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади

 

№ п/п Реєстраційний номер і дата повідомлення про проведення обстеження Особа, щодо якої здійснюється обстеження, короткий опис земельної ділянки Реєстраційний номер і дата акта обстеження Реєстраційний номер і дата клопотання Вжиті заходи  щодо виявлених порушень Примітка
1 2 3 4 5 6 7
2            
 
 
 
                            Додаток 5
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади
 
_________________________
_________________________
_________________________
 
ПРЕТЕНЗІЯ
 
  Комісією по здійсненню  самоврядного контролю за використанням та охороною земель Калуської міської територіальної громади було встановлено, що земельна ділянка комунальної форми власності за адресою_____________________________________________________________________, використовувалась_______________________________________________________________________, для __________________________________________ за відсутності документів, що посвідчують право власності або право користування нею, (за відсутності державної реєстрації прав на неї), а також без здійснення плати за використання земельної ділянки у розмірі, встановленому законодавством (орендна плата за землю), про що свідчить акт обстеження земельної ділянки №____ від_____________ та відповідний розрахунок. 
 (Землекористувач) __________________________, набувши право власності на об'єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер ____________________________) комунальної форми власності, належним чином не оформив та не зареєстрував  речові права на цю земельну ділянку, як це передбачено ст.ст.125, 126 Земельного кодексу України та Законом України «Про оренду землі».
 Відповідно, протягом періоду з _________ р. по ____________ р. не внесено плату за користування землею у розмірі, встановленому законодавством, внаслідок чого без достатньої правової підстави збережено в себе грошові кошти у обсязі орендної плати (різниці між розміром орендної плати та реально сплаченими коштами).
 Відповідно до ст. 206 Земельного Кодексу України  використання землі в Україні є платним.
          Відповідно до ч.1 ст.1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно.
          Станом на __________ сума безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності становить _____________ грн. (розрахунок суми додається).
          (При визначенні суми враховано, що ______________ обліковується у Головному управлінні ДПС у Івано-Франківській області як платник земельного податку, яким за _____ рік задекларовано та сплачено __________ грн. земельного податку. Тому сума безпідставно збережених коштів обґрунтовано була зменшена на вказаний розмір внесених платежів за використання землі у вигляді земельного податку.)
Враховуючи викладене, пропонуємо Вам добровільно сплатити суму безпідставно збережених коштів на зазначені реквізити: _______________________________________________________________________________________.
Копію платіжного доручення просимо надати Калуській міській ради протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання цього листа.
Одночасно повідомляємо, що у випадку несплати землекористувачем _____________грн. добровільно, Калуською міською радою буде подано позов до суду про стягнення безпідставно збережених коштів.
 
Додатки:           
  1. Акт обстеження земельної ділянки від______________ .
  2. Розрахунок суми безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності.

Голова комісії                                                                                                                            
Підготовлено:
 
 
 

                                Додаток 6
 до Положення про здійснення самоврядного
 контролю за використанням та охороною
земель Калуської територіальної громади
 

 
 

ДОГОВІР
про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів 
за використання земельних ділянок комунальної власності 


 
        м. Калуш                                                                                                         «___» ___________20___ р.
 
Калуська міська рада, в особі міського голови ______________________________________________, іменований далі як «Сторона 1», та _______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи, яка використовує земельну ділянку), який діє на підставі _____________________________________________, іменований далі як «Сторона 2» уклали цей договір про наступне:
1. Сторона 2 приймає на себе зобов’язання добровільно відшкодувати Стороні 1 безпідставно збережені кошти за використання земельної ділянки комунальної власності площею ________________га за адресою: ____________________________________________ за період з ____________  по ___________.
2. Відповідно до розрахунку  розмір безпідставно збережених коштів  складає ___________ грн.
3. Сторона 2 зобов'язується у строк до _____________ сплатити на рахунок ______________________________________________________________________   (казначейські реквізити)
безпідставно збережені кошти (плату за землю) у повному розмірі.
          4. Сторона 2 зобов’язується Стороні 1 в місячний термін сплатити безпідставно збережені кошти (плату за землю) у повному розмірі.
5. Відшкодування безпідставно збережених коштів не звільняє Сторону 2 від оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку у встановленому законом порядку.
6. У разі невиконання Стороною 2 умов пунктів 3, 4 Договору,  Сторона 1 має право звернутись до суду із позовною заявою про стягнення безпідставно збережених коштів.
7. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.
8. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
9. Дія договору припиняється у разі повного виконання Стороною 2 договірних зобов’язань.
10. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
12. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.
13. Додатками до Договору є:
- розрахунок безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності.
14. Реквізити Сторін: