ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LXXVII

Скликання:

VII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

28.05.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  7
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 3142

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

28.05.2020 3142

Про Положення про відділ з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчого комітету Калуської міської ради м.Калуш
(сімдесят сьома сесія сьомого демократичного скликання)

Відповідно до статті 26,пункту 4 статті 54 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”,постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та від 21.08.2019 № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю" (із змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та антикорупційної політики, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про відділ з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчого комітету Калуської міської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова                               Ігор Матвійчук

Затверджено:

рішення міської ради

28.05.2020 № 3142

Секретар міської ради

Роман Боднарчук

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань контролю за додержанням законодавства

про працю та зайнятість населення

виконавчого комітету Калуської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчого комітету Калуської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Калуської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові, а також підзвітний Державній службі України з питань праці та її територіальним органам. Відділ створений відповідно до п.1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та здійснює свої повноваження на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади. Відділ не має статусу юридичної особи.

Повне найменування: Відділ з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчого комітету Калуської міської ради. Скорочене найменування: Відділ з питань праці виконавчого комітету Калуської міської ради.

1.2. У своїй роботі Відділ керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами України, постановами Верховної Ради України,міжнародними законодавчими актами, що мають чинність на території України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, Державної служби України з питань праці, актами Івано-Франківської обласної ради та Івано- Франківської обласної державної адміністрації, Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок бюджету Калуської міської об’єднаної територіальної громади.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є здійснення відповідно до законодавства України державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними структурними підрозділами Державної служби України з питань праці та її територіальними органами.

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

- складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;

- видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Відділу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

- забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених цим положенням, та запобігання можливим його порушенням;

- вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності;

- здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

- звітує про виконання покладених на Відділ завдань за формою та у строки, визначені Державною службою України з питань праці;

- подає до Державної служби України з питань праці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Державною службою України з питань праці планів;

- бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю та зайнятість населення на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади, та вживає заходів щодо усунення недоліків;

- бере участь у підготовці звітів міського голови;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних відповідно до чинного законодавства;

- готує проекти рішень, розпоряджень;

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Відділу;

- проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

- співпрацює з структурними підрозділами, державними органами, органами місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

працівники відділу представляють в установленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань та спорів, що виникають з питань охорони праці;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

4.1.1. безперешкодно і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування;

4.1.2. самостійно та безперешкодно проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

4.1.3. ознайомлюватись з книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства про працю та зайнятість населення та отримувати їх копії або витяги;

4.1.4. ставити керівнику юридичної особи чи фізичній особі, яка використовує найману працю, та/або їх працівникам на одинці або в присутності свідків запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4.1.5.залучати за згодою працівників правоохоронних органів;

4.1.6.на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

4.1.7.фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

4.1.8.отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

4.1.9.одержувати в установленому законодавством порядку від інших державних органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що знаходяться на території, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на виконавчий орган завдань;

4.1.10.користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.1.11.скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник відділу підпорядковується у своїй роботі міському голові.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1.здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

5.2.2.затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

5.2.3.розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

5.2.4. планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;

5.2.5.вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи працівників;

5.2.6.звітує перед Державною службою України з питань праці про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.2.7.використовує, отримані у встановленому порядку від посадових осіб Калуської міської ради, її виконавчого комітету, інших відділів та управлінь, підвідомчих підприємств, установ та організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків;

5.2.8.бере участь у засіданнях, нарадах;

5.2.9.видає в межах своїх повноважень акти, висновки;

5.2.10.організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;

5.2.11.проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.2.12.забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.2.13.здійснює інші повноваження, визначені законом.

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відділ утримується за рахунок бюджету Калуської міської об’єднаної територіальної громади.

6.2. Граничну чисельність Відділу затверджує Калуська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

6.2. Відділ має печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Калуської міської ради. Посадові особи Відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Виконавчий комітет та міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу. Забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.4. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Калуської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Калуської міської ради у порядку, встановленому для його прийняття.