ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LXXXII

Скликання:

VII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

27.08.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  8
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 3408

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

27.08.2020 3408

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади
директора комунальної установи
«Центр професійного розвитку
педагогічних працівників»
Калуської міської ради
Івано-Франківської області
та складу конкурсної комісії
м. Калуш
(вісімдесят друга сесія сьомого демократичного скликання)

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»,із метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради,міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Калуської міської ради Івано-Франківської області (додаток 1).

2.Затвердити склад конкурсної комісії (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади Любов Максимович.

Міський головаІгор Матвійчук

Додаток 1

до рішення міської ради

27.08. 2020 № 3408

Положення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Калуської міської ради

Івано-Франківської області

 1. Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Калуської міської ради Івано-Франківської області (далі Положення) визначає порядок призначення директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Калуської міської ради Івано-Франківської області (далі центр).
 2. На посаду директора може претендувати особа, що є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником центру.
 3. Директор призначається на посаду міським головою за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.
 4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
  - законності;
  - прозорості;
  - забезпечення рівного доступу;
  - недискримінації;
  -доброчесності.
 5. Конкурс на заміщення вакантної посади директора проводиться при утворенні центруабо за наявності вакансії директора.

Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів від претендентів

6. Конкурс оголошується згідно з розпорядженням міського голови.

7. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- розміщення оголошення про конкурс на офіційних вебсайтах Калуської міської ради, управління освіти Калуської міської ради та засобах масової інформації;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

-попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

8. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше, ніж за 15 днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження центру;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

10. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити більше 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

11. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

12.Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється управлінням освіти Калуської міської ради.

13. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється комісією через управління освіти.

14.Документи, подані після закінчення встановленого строку, комісією не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

15.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше трьох робочих днів із дати закінчення строку подання документів.

Проведення конкурсу

16.Для проведення конкурсного відбору засновником утворюється

конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 7 осіб.

До участі у роботі комісії можуть бути залучені представники громадськості.

17.Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

18.Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для директора проводиться за напрямами:

- знання Конституції України, чинного законодавства у сфері освіти, органів місцевого самоврядування та основ управління установою освіти;

- знання законодавства у сфері організації професійного розвитку педагогічних працівників.

Перелік питань для проведення іспиту затверджується головою комісії.

19.Іспит складається з 4 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 18цього Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більше ніж 1 година.

20. Під час проведення іспиту заборонено користуватися допоміжними засобами та пристроями для отримання інформації (мобільні телефони, планшети, підручники тощо).

21. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

- 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 2бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0-1 бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання або надали неправильну відповідь.

22.Члени комісії визначають результати іспиту згідно з пунктом 21цього Положення.

22.Кандидати, які за результатами іспиту набрали більше 6 балів, допускаються до співбесіди.

23.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

24.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

-2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

-1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

-0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

25.Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

26.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

27. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності та результатів іспиту.

28.Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата,на основі якого визначається переможець конкурсу.

29.Якщо два і більше кандидати мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів комісії.

30.Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсного відбору надає претендентам та міському голові висновок щодо результатів конкурсного відбору через уповноважений орган (управління освіти).

31. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден із претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

32. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

33. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних вебсайтах Калуської міської ради та управління освіти Калуської міської ради.

Секретар міської ради                      Роман Боднарчук

Додаток 2
до рішення міської ради
27.08. 2020 № 3408

Склад конкурсної комісії

Максимович Любов Миколаївна - заступник міського голови, голова комісії;

Сербінська Христина Миколаївна- начальник відділу кадрової роботи і нагород виконавчого комітету Калуської міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Люклян Ірина Олексіївна - начальник управління освіти Калуської міської ради;

Павлів Віктор Іванович- головний спеціаліст управління економіки та інвестицій Калуської міської ради, депутат міської ради, голова гуманітарної комісії.

Кравчук Ольга Богданівна - начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти Калуської міської ради

Федорів Тетяна Михайлівна- директор Калуського ліцею №10 Калуської міської ради

Андрусів Олег Михайлович - голова Калуської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)

Секретар міської ради                                Роман Боднарчук