ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

II

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

10.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  35
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  1

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 36


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
10.12.2020     №   36  
 
Про затвердження Положення
про конкурс на посаду
керівника комунального закладу
загальної середньої освіти
Калуської міської ради
 
м.Калуш
(друга  сесія  восьмого
демократичного скликання)
 
   
   
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, Калуська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1       Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Калуської міської ради (додається).
 
2.      Вважати управління освіти Калуської міської ради уповноваженим органом.
 
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
 
 
 
 
Міський голова                                                  Андрій Найда
 

                                                                           
Затверджено
                                                                                               рішення міської ради
                                                                                               10.12.2020   №  36
                                                                                              
Міський голова
 
                  Андрій Найда
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти
Калуської міської ради
 
            1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (далі – заклад освіти), підпорядкованому Калуській міській раді. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».
            2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.
Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:
 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
3. Призначення керівника закладу освіти здійснюється міським головою (або особою, яка виконує обов’язки міського голови) за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти комунальної форми власності (далі – конкурс), що проводиться відповідно до цього Положення шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).
4. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження міського голови про проведення конкурсу за поданням уповноваженого органу – управління освіти міської ради.
5. Рішення про проведення конкурсу приймає міський голова (або особа, яка виконує обов’язки міського голови):
 
 
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;
- не пізніше десяти робочих днів із дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
  У випадку утворення Калуською міською радою нового закладу загальної середньої освіти, одночасно радою приймається рішення про проведення конкурсу на посаду його керівника.
6. Конкурс складається з таких етапів:
            1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
            2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
            3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
            4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
            5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
            6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;
            7) проведення конкурсного відбору;
            8) визначення переможця конкурсу;
            9) оприлюднення результатів конкурсу.
            7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців із дня його оголошення.
            8. Для організації проведення конкурсуутворюється комісія з проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – конкурсна комісія), персональний та кількісний склад якої при оголошенні та проведенні нового конкурсу затверджується розпорядженням  міського голови за клопотанням уповноваженого органу – управління освіти міської ради.
            9. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання секретар комісії.
10. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
засновника: посадові особи виконавчих органів Калуської міської ради та депутати-члени постійної комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики;
уповноваженого органу у сфері освіти Калуської міської ради, управління державної служби якості освіти в Івано-Франківській області;
інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань), а також експерти, фахівці у сфері загальної середньої освіти тощо.
 
            11. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.
            12. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
            - визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
            - має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
            - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
            13. Члени конкурсної комісії зобов’язані:
            - брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
            - заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 12 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
            14. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.
            15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
            16. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.
            17. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Калуської міської ради та офіційному вебсайті управління освіти протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
            18. Із метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, до прийняття рішення про проведення конкурсу, начальник управління освіти (або особа, яка виконує обов’язки начальника) надсилає особам, визначеним у пункті 10 Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.
            19. Для включення до складу конкурсної комісії подаються:
            - супровідний лист у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються;
            - заява від представника за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;
            - протокол засідання зборів (конференції) щодо делегування представників.
            20. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах Калуської міської ради, управління освіти та закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:
            - найменування і місцезнаходження закладу освіти;
            - найменування посади та умови оплати праці;
            - кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
            - вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі;
            - дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
            - прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі (посадова особа управління освіти міської ради).
            В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
            21. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
            - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
            - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
            - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
            - копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
            - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
            - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
            - довідку про відсутність судимості;
            - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
            - мотиваційний лист, складений у довільній формі;
            - заяву про наявність близьких родичів у складі конкурсної комісії.
            Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
            22. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
            23. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк і реєструється в журналі обліку заяв претендентів на участь у конкурсах на посади керівників закладів освіти. Уповноважена особа (посадова особа управління освіти міської ради) приймає документи за описом, копію якого надає кандидатові, який їх подає.
            24. Строк подання документів для участі в конкурсі може становити від 20 до 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
            25. Упродовж п’яти робочих днів із дня завершення строку подання заяви та документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
            - перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам;
            - приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсному відборі;
            - оприлюднює на офіційних вебсайтах Калуської міської ради, управління освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);
            - делегує представника від конкурсної комісії для організації та ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;
            - виносить питання щодо утримання члена конкурсної комісії від участі у голосуванні за кандидата та оцінювання вирішеного ним ситуаційного завдання, який є близьким родичем. Член комісії зобов’язаний заявити самовідвід шляхом повідомлення про наявність конфлікту інтересів (реального чи потенційного) усно або письмово на засіданні комісії із занесенням до протоколу.
            26. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
            - перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
            - приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
            - оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
            27. До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:
-          - не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
            - подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;
             - подали документи після завершення строку їх подання.
            28. Представник від конкурсної комісії організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом освіти, на посаду керівника якого оголошений конкурс, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
            29. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
            - перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;
            - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
            - публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки - для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років - для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
            30. Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один день.
            31. Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання оприлюднюються на офіційному вебсайті Калуської міської ради та офіційному вебсайті управління освіти відповідно до цього Положення.
            32. Калуська міська рада забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Калуської міської ради та офіційному вебсайті управління освіти відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
            33. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються фахівцями управління освіти міської ради із загального переліку,затвердженого Міністерством освіти і науки України.Варіанти тестування та відповіді на тестові завдання затверджуються начальником управління освіти міської ради (або особою, яка виконує обов’язки). Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.
            Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин. Після складання тестування кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.
            34. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:
            - один бал за правильну відповідь;
            - нуль балів за неправильну відповідь.
            35. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.
            36. Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 4 цього Положення.
            37. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання і презентації перспективного плану розвитку закладу освіти та вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.
            38. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.
            39. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин за зразком, наведеним у додатку 2 цього Положення.
            40. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з штампом виконавчого комітету міської ради.Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання.Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
            41. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості згідно з додатками 3 та 4.
Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.
            42. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується трибальна система:
- три бали виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;
- два бали виставляються кандидатам, які виявили певні знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
- один бал виставляється кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні.
            43. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Положення, та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.
            44. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи та нагород виконавчого комітету міської ради відповідно до вимог законодавства.
            45. У визначений конкурсною комісією термін кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (виступ до 15 хвилин), надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
            46. Після презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, обговорення презентації кожного конкурсанта, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом голосування, беручи до уваги результати тестування та виконання ситуаційного завдання, або визнає конкурс таким, що не відбувся.
            47. Упродовж двох робочих днів із дня завершення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційнихвебсайтах Калуської міської ради, управління освіти та закладу освіти.
            48. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
            - відсутні заяви про участь у конкурсі;
            - до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
            - жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
            У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
            49. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу на офіційному вебсайті Калуської міської ради, міський голова (або особа, яка виконує його обов’язки) укладає з переможцем конкурсу трудовий договір (контракт) та видає розпорядження про призначення директора закладу освіти на посаду.
            50. Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу строком на шість років. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
            Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
 
 
 
 
 
 

 
Додаток 1
до Положення про конкурс
на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти
 
Міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови)
__________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові представника від трудового колективу закладу освіти/представника від громадського об’єднання)
 
(місце проживання (реєстрації)
_________________________________ (контактний телефон)
_________________________________ (контактний e-mail)
 
ЗАЯВА
Я,  _________________________________________________,
                      (прізвище, ім'я та по батькові)
даю згоду на участь у складі конкурсної комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Калуської міської ради______________________________________________________________
(найменування структури, від якої делегований представник до конкурсної комісії)
 
Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
 
«___» ___________      ____________( підпис)           _______________________
20_____ року                                                               (прізвище та ініціали)
 
Примітка. Заява має бути написана власноручно особою, пропонованою відповідною стороною.

 
 
Додаток 2
до Положення про конкурс
на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти
 
 
ЗРАЗОК
ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
 
Голова конкурсної комісії ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«__» __________ 20__ року
 
Варіант № _____
 
            Ситуаційне завдання для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника загальної середньої освіти комунальної форми власності
            Батьки учня сьомого класу закладу загальної середньої освіти вкотре  приходять до директора з проханням вплинути на проблему, що склалася у взаємовідносинах між їхнім сином та вчителькою математики, яка, на їхню думку, упереджено ставиться до нього, занижує бали, принижує його людську гідність. Під час останнього візиту заявили, що, якщо проблема не вирішиться, то будуть скаржитися начальникові органу управління освіти.
 
Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему?

 
Додаток 3
до Положення про конкурс
на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти
 

ВІДОМІСТЬ
індивідуального оцінювання членами конкурсної комісії ситуаційного завдання кандидата___________________________________________________________
(ініціали та прізвище)
на посаду керівника закладу загальної середньої освіти ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                    (повна назва закладу загальної середньої освіти)
від «___» ____________ 20__ року
 
№ з/п Члени комісії Варіант
ситуаційного
завдання
Кількість
балів
Підпис члена
 комісії
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Загальна сума балів   Середнє арифметичне значення індивідуальних балів  
Голова комісії ____________
(підпис)
_____________________________________________(П.І.Б.)
Секретар комісії ____________
(підпис)
_____________________________________________(П.І.Б.)
 
 
 
 
Додаток 4
до Положення про конкурс
на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти
 
ВІДОМІСТЬ
проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності
____________________________________________________________________
                                    (повна назва закладу загальної середньої освіти)
від «___» ____________ 20__ року
 
№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові кандидата Кількість балів за тестування Допуск до вирішення ситуаційного завдання Середній бал за вирішення ситуаційного завдання Загальна сума балів за тестування та вирішення ситуаційного завдання Підпис кандидата
1            
2            
3            
4  
 
         
Голова комісії _______підпис __________________________________________________(П.І.Б.)
Члени комісії _______(підпис) __________________________________________________(П.І.Б.)
  _______(підпис) __________________________________________________(П.І.Б.)
  _______(підпис) __________________________________________________(П.І.Б.)
  _______(підпис) __________________________________________________(П.І.Б.)
Секретар комісії _______(підпис) __________________________________________________(П.І.Б.)