ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

II

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

10.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  34
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  4
 • Відсутні
  1

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 38


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ

10.12.2020     №   38  

 

Про затвердження ліквідаційний  балансу Калуського міського методичного центру Калуської міської ради

 

м. Калуш
демократичного скликання)
(друга  сесія  восьмого

 

 

 
 
 

Розглянувши клопотання голови ліквідаційної комісії з ліквідації Калуського міського методичного центру Калуської міської ради, керуючись ст. 111 Цивільного кодексу України, ч. 30 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
 

 1. Затвердити ліквідаційний баланс Калуського міського методичного центру Калуської міської ради станом на 01 грудня 2020 року згідно з додатком.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Надію Гуш .

 
 
 
 

Міський голова                                                  Андрій Найда

Додаток
до рішення міської ради
10.12.2020 №38  

 

 

КОДИ

20

09

01

02143459

2610400000

430

11085

84.11

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

Калуський міський методичний центр Калуської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

м. Калуш

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

 
за КОПФГ

Орган державного управління

Міністерство освіти і науки України

за КОДУ

Вид економічної діяльності

Державне управління загального характеру

за КВЕД

Одиниця виміру: грн
 
Періодичність:ліквідаційний баланс

 

 

 

Ліквідаційний баланс

на 01 грудня 2020 року
 
 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

40 350

40 266

     первісна вартість

1001

105 832

105 665

     знос

1002

65 482

65 399

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

     первісна вартість

1011

 

 

     знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

     первісна вартість

1021

 

 

     накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

     первісна вартість

1041

 

 

     знос

1042

 

 

Запаси

1050

7 133

2 227

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

47 483

42 493

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

     за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

     за наданими кредитами

1130

 

 

     за виданими авансами

1135

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

 національній валюті, у тому числі в:

1160

 

           касі

1161

 

 

           казначействі

1162

 

           установах банків

1163

 

 

           іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

     єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

     рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

 

 

     в національній валюті

1176

 

 

     іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

47 483

42 493

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

40 350

40 266

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

7 133

2 227

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом І

1495

47 483

42 493

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

     за цінними паперами

1500

 

 

     за кредитами

1510

 

 

     інші довгострокові зобов’язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

 

 

Поточні зобов’язання:

 

 

 

     за платежами до бюджету

1540

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

     за кредитами

1550

 

 

     за одержаними авансами

1555

 

 

     за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

     інші поточні зобов’язання

1575

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

47 483

42 493

 
 
 
Голова ліквідаційної комісії                                                                 підпис                               Дребот У.Т.
 
Члени ліквідаційної комісії                                                                  підпис                               Люклян І.О.
                                                                                                                            підпис                                   Кравчук О.Б.
                                                                                                                              підпис                                   Федорів М.О.
                                                                                                                              підпис                                   Андрусів О.М.
                                                                                                                              підпис                                   Коцан І.А.