ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 314

Про Програму фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2020 рік


Про Програму фінансової підтримки спорту
вищих досягнень та громадських спортивних
організацій в місті Калуші на 2020 рік
 
 
            Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»  та з метою  формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, задоволення потреб кожного жителя міста у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом, матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої молоді, сприяння вдосконаленню найбільш перспективних молодих спортсменів міста, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету  та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Програму фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2020 рік (додається).
  2. Затвердити Положення про стипендію міського голови кращим спортсменам міста Калуша (додається).
  3. Затвердити розмір стипендії міського голови  кращим спортсменам міста Калуша (згідно з додатком).
4. Фінансування заходів Програми у 2020 році здійснювати за рахунок коштів міського бюджету.
5. Фінансовому управлінню міської ради (Лесі Поташник) передбачити кошти на фінансування Програми.
6. Визначити головним виконавцем і розпорядником коштів Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2020 рік управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту міської ради (Михайло Клим).
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Любов Максимович.
 
 
 
 
Міський голова                                                                 Ігор Матвійчук
 
 
 
     Затверджено
                                                                                                            рішенням міської ради
                                                                                                           від __________ № ___
 
 
Секретар міської ради
 
________Роман Боднарчук
 
 
Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та
громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2020 рік
 
 
 
Замовник Програми
 
Начальник управління в справах сім’ї, молоді,  фізкультури та спорту міської ради
 
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
 
Михайло Клим
 
 
Керівник Програми
 
Заступник міського голови
 
 
 
 
______________
 
 
 
 
Любов Максимович
     
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник управління
економічного розвитку міста                 ______________                Юрій Соколовський
 
Начальник фінансового
управління                                                  ______________                Леся Поташник
 
Юрист                                                          ______________               
 
 
 
 
 
 
 
м. Калуш
2019 рік
Паспорт
Програми фінансової підтримки громадських спортивних організацій
 в місті Калуші на 2020 рік
 
  1. Ініціатор розроблення програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  2. Розробник програми Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  3. Співрозробник програми --------
  4. Відповідальний виконавець Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури  і спорту міської ради
  5. Учасники програми Спортсмени-кандидати на стипендію
ГО Футбольний клуб «Калуш»
ГО Баскетбольний клуб «Калуш»
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон»
ГО «Калуш біжи»
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів»
ГО «Шлях воїна»
ГО «Торнадо»
ГО «Калуська асоціація боксу»
ГО Хокейний клуб «Білі ведмеді»
ГО «ДЮФК «Ігровець»»
МГО «Спарта»
ГО БК «Атлант»
ГО «Біг для тебе»
  6. Термін реалізації програми 2020 рік
  7. Обсяги фінансування програми 3 303,6 тис. грн.
 
Роки Обсяги фінансування  
Всього, тис.грн. в т.ч. за джерелами фінансування, тис.грн.  
обласний бюджет міський бюджет інші джерела  
2020 3 303,6 - 3 303,6 -  
 
8. Очікувані результати програми                    покращення спортивного результату
 
9. Термін проведення звітності                          щоквартально
 
 
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради                                                                   ________ Михайло Клим 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови                                             ________ Любов Максимович
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
 
Розроблення Програми зумовлено необхідністю реалізації в місті державної політики у сфері фізичної культури і спорту, створення умов для активізації розвитку спорту вищих досягнень, стимулювання та заохочення провідних спортсменів міста Калуша.
Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади та громадських фізкультурно-спортивних організацій.
Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування беруть активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури та спорту, пов’язаних із підготовкою спортсменів високого класу, покращанням матеріально-спортивної бази, поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією змістовного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту спортсменів, здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.
 
Мета Програми
 
Надання фінансової підтримки громадським спортивним організаціям Калуша, які виконують суспільно значимі для міста функції, представляють Калуш на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, сприяють зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадженню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від навчання і роботи час, участь у змаганнях.
Відзначення високих результатів спортсменів міста на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, збереження і подальше зміцнення позицій провідних спортсменів у змаганнях національного та міжнародного рівня, утвердження спортивного авторитету міста Калуша.
 
Завдання Програми
 
Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадським організаціям та кращим спортсменам міста як одним з виконавців Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року.
 
Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням:
- заохочення дітей та молоді до занять спортом;
- відповідності запланованих заходів громадських організацій пріоритетам державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
- актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються громадськими організаціями;
-  результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів, за попередній період виділених на виконання поставлених перед організаціями завдань;
- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадськими організаціями за кожним напрямком використання бюджетних коштів;
- стимулювання спортсменів міста для досягнення ними високих спортивних результатів;
- виплата стипендій міського голови.
 
 
 Фінансове забезпечення Програми, строки виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
Обсяг коштів міського бюджету, необхідний для реалізації Програми  –  
3 303,6 тис. грн.:
КПКВК Найменування тис. грн.
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні ГО Футбольний клуб «Калуш» 1 800,0
ГО Баскетбольний клуб «Калуш» 400,0
ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» 250,0
ГО «Калуш біжи» 70,0
ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» 150,0
ГО «Шлях воїна» 50,0
ГО «Торнадо» 40,0
ГО «Калуська асоціація боксу» 100,0
ГО «ДЮФК «Ігровець»» 150,0
ГО Хокейний клуб «Білі ведмеді» 50,0
МГО «Спарта» 30,0
ГО БК «Атлант» 30,0
ГО «Біг для тебе» 30,0
Стипендії міського голови 153,6
            Строк дії Програми – 2020 рік.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
            Координацію дій залучених органів виконавчої влади до роботи над Програмою та контроль за проведенням заходів здійснює заступник міського голови Любов Максимович та начальник управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і  спорту міської ради Михайло Клим.
Очікувані результати виконання Програми
Збереження і використання у повній мірі потенціалу міських громадських спортивних організацій, спортивних товариств та їх підвідомчих закладів і споруд для залучення населення міста до занять фізичною культурою і спортом, організація фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем роботи громадян, підготовка спортивних резервів та спортсменів високого класу.
Використання у повній мірі потенціалу представників громадськості через громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування для пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя та олімпійського руху, залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верств населення, збереження та нарощування матеріально-спортивної бази, розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів.
Поліпшення результатів виступів спортсменів міста у міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
Запобігання переходу провідних спортсменів міста до інших регіонів або в інші сфери діяльності.
Підвищення іміджу Калуша в Україні і за її межами через визначні спортивні досягнення представників регіону, у тому числі вихованців громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та їх підвідомчих закладів.
 
Замовник програми                                                                              Михайло Клим
 
Керівник програми                                                                       Любов Максимович