РІШЕННЯ № 2723

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_28.11.2019 2723

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я». м.Калуш
(шістдесят сьома сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись ст.25, ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.59, 60 Господарського кодексу України, ст.104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розглянувши клопотання голови ліквідаційної комісії з питань ліквідації комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» Галини Романко від 05.11.2019року № 4079/02-35/13, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити ліквідаційний баланс комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» станом на 01.11.2019 рік, згідно з додатком 1 до Положення національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника з питань діяльності виконавчих органів Галину Романко.

Міський голова Ігор Матвійчук

Додаток
до рішення міської ради
28.11.2019 № 2723

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ
01 11 19
20552233
2610400000

1430
58,14
Підприємство КЗ «Редакція газети «Дзвони Підгір’я» КМР» за ЄДРПОУ
Територія Івано-Франківська обл., м. Калуш за КОАТУУ
Організаційно-правова
форма господарювання комунальна організація
за КОПФГ
Вид економічної діяльності видання журналів і періодичних видань за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб -
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 77301, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Підвальна, 20
тел. (03472)27099

1. Баланс
на 31 жовтня 2019р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД
1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
  1. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -
Первісна вартість 1001 - -
Накопичена амортизація 1002 ( - ) ( - )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 ( - ) ( - )
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 0,0 0,0
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 - -
у тому числі готова продукція 1103 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 - -
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 0,0 0,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 0,0 0,0
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
  1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 1495 0,0 0,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610
- -
товари, роботи, послуги 1615 - -
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за розділом III 1695 0,0 0,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
Баланс 1900 0,0 0,0

2. Звіт про фінансові результати за 31 жовтня 2019р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Інші операційні доходи 2120 - -
Інші доходи 2240 - -
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0,0 0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)
2285 ( 0,0 ) ( 0,0 )
Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)
2290 - -
Податок на прибуток 2300 ( - ) ( - )
Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)
2350 0,0 0,0
Керівник _________
(підпис)
Романко Г. В.
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _________
(підпис)
Романко Г. В.
(ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019}

Секретар міської ради Роман Боднарчук