ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 848

                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
Про зміни до програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки.
 
   
 
 
 
(___________  сесія  восьмого  демократичного  скликання)
 
З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування та налагодження зворотного зв’язку, розвитку громадянського суспільства, ефективності роботи депутатського корпусу , підвищення активності громадськості міста та на виконання Указу Президента України від 30.08.2001 № 74/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування”, відповідно до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки (додається).
 
 1. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки - виконавчий комітет міської ради.
 
 1. Координацію роботи з реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Олега Савку.
 
 
 
Міський голова                                                                                                 Андірй Найда         
 
                                                                                                                                                                                        
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської  ради
від              2020    №  ____   
Секретар міської ради
 
                       
           
 
 
 
Програма
розвитку місцевого самоврядування
на 2020-2022 роки
 
 
 
 
Замовник  Програми                                    Башта А. В.                                 ______
                                                                                (П.І.Б.)                                     (підпис)
 
Керівник  Програми                                    Савка О. В.                                 ______
                                                                          (П.І.Б.)                                     (підпис)
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник управління
економічного розвитку міста                             Соколовський Ю.І.          _______
(П.І.Б.)                       (підпис)
 
Начальник фінансового управління                 Поташник Л.В.                  ______
   (П.І.Б.)                               (підпис)
 
Юрист                                                                         Коцан І.А.                         ______
   (П.І.Б.)                               (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміни до Паспорта Програми
 розвитку місцевого самоврядування  на 2020-2022 роки
 
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради
2. Розробник програми відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради
3. Співрозробники програми  виконавчий комітет міської ради, виконавчі органи міської ради
4. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Калуської  міської ради
5. Учасники програми: депутати міської ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ, відділ архітектури та містобудівного кадастру, посадові особи органів місцевого самоврядування, громадські та релігійні організації, органи самоорганізації населення, Асоціація міст України, територіальні громади, з яким укладені угоди про партнерство та ін..
6. Термін реалізації програми 31 грудня 2022 року.  ______________________________________
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн)    -  23987,7
 
Рік Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування  , тис.грн.
обласний бюджет Бюджету міської територіальної громади інші джерела
2020
2021
2022
8 070,9
7 400,6
8 516,2
- 8 070,9
7 400,6
8 516,2
-
 
8. Очікувані результати виконання програми:
         Виконання Програми сприятиме розвитку місцевого самоврядування в місті, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою, громадськими організаціями питань місцевого значення, підвищення професійного рівня депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування міста.
 
9. Термін проведення звітності:
- щоквартально;
- кінцевий звіт про результати виконання Програми до 30 січня 2022 р.
 
 
 
Замовник  Програми                                            Башта А. В.                       ______
   (П.І.Б.)                               (підпис)
Керівник  Програми                                             Савка О. В.                        ______
                                                (П.І.Б.)                              (підпис)
 
 
 
 
 
Обґрунтування необхідності Програми
            Програму розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки (далі-Програма) розроблена відділом бухгалтерського обліку і звітності міської ради на
виконання Указу Президента України від 30.08.2001 № 74/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування”, відповідно до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
            Підставою для розроблення Програми є проблеми забезпечення сталого розвитку місцевого самоврядування, покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування та налагодження зворотного зв’язку, розвитку громадянського суспільства, ефективності роботи депутатського корпусу - розв’язання  яких потребує залучення бюджетних коштів.
 
Метою Програми є:
-   сприяння формуванню економічно достатньої територіальної громади;
- забезпечення  реалізації права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення;
- створення належних умов для підвищення ефективності діяльності міської ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення;
 - підвищення професійного рівня посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування міста, вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності українського та європейського місцевого самоврядування;
-  становлення і розвиток інституцій громадянського суспільства у місті;
-  поглиблення співпраці з органами місцевого самоврядування Калуського району.
 
Фінансове забезпечення Програми
            Джерелами фінансування заходів Програми є кошти бюджету міської територіальної громади. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку до Програми.
 
Очікувані результати
            Реалізація заходів Програми сприятиме:
 • створенню прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівню довіри до місцевої влади;
 • підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів;
 • поліпшенню матеріально-технічного забезпечення місцевих рад;
 • створенню належних умов  для реалізації територіальними громадами, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • проведенню просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в місті та розв'язання проблем у цій сфері;
- залученню громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в Калуші;
 - вивченню, аналізу, узагальненню і впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
-  поширенню  завдань, визначених цією  Програмою, на відносини між міською та сільськими радами відповідно до Меморандуму та Угод про співпрацю.
 
 Проект програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми  
Назва замовника  Калуська  міська  рада
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування  
Бюджету міської територіаль-ної громади Облас-ний бюджет інші дже-рела  
 1. Інформаційна політика
1.1 Проведення регулярних прес-конференцій для засобів масової інформації, створення та діяльність дорадчих комітетів, органів при міській раді та виконкому відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
31 800
10 000
10 600
11 200
31 800
10 000
10 600
11 200
    Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування, авторитету посадових осіб, самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів
 
1.2 Обслуговування офіційного сайту міської ради та виконавчого комітету відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
33 600
10 600
11 200
11 800
33 600
10 600
11 200
11 800
   
1.3 Інформаційно кунсультативні послуги та розробка програмно забезпечення загальний відділ   2021-2022
2021
2022
98 000
49 000
49 000
98 000
49 000
49 000
     
2.  Участь громадян у вирішенні проблем міста.
2.1 Проведення громадських слухань відділ організаційно-правової роботи ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
9 600
3 000
3 200
3 400
9 600
3 000
3 200
3 400
    Забезпечення участі громадян у вирішенні проблем міста
2.2 Підтримка розвитку громадянського суспільства (діяльність неурядових громадських організацій,релігійних благодійних фондів  та творчих колективів) неурядові громадські організації,  та творчі колективи 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 173 800
363 500
350 000
460 300
1 173 800
363 500
350 000
460 300
   
3.  Сприяння депутатам у виконанні наказів та звернень виборців
3.1 Фінансування Фонду  виконання депутатських повноважень  
 
та повноважень міського голови
Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
2020-2022
2020
2021
2022
4 600 000
1 800 000
1 400 000
1 400 000
650 000
250 000
150 000
250 000
4 600 000
1 800 000
1 400 000
1 400 000
650 000
250 000
150 000
250 000
    Підтримка депутатів та міського голови у виконанні наказів та звернень
виборців
 
4. Участь Калуської міської ради в роботі організацій, що сприяють розвиткові місцевого самоврядування в Україні.
4.1 Членські внески (членство в Асоціації міст України, «Енергоефективні міста України», Асоціації органів місцевого  самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
302 850
82 500
128 500
91 850
302 850
82 500
128 500
91 850
    Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування 
5. Навчання депутатського корпусу, працівників виконавчих органів міської ради та активістів територіальної громади;                            впровадження нових форм, методів роботи органів місцевого самоврядування
5.1 Навчання депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради на курсах, семінарах та їх стажування а також участь посадових осіб міської ради, активістів територіальної громади в форумах, конференціях з питань, що відносяться до місцевого самоврядування. відділ організаційно-правової роботи ради, відділ кадрової роботи і нагород, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
35 000
5 000
10 000
20 000
35 000
5 000
10 000
20 000
    Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадських активістів
5.2 Організаційно-методичне забезпечення діяльності міської ради відділ організаційно-правової роботи ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
216 000
70 000
72 000
74 000
216 000
70 000
72 000
74 000
    Сприяння діяльності депутатського корпусу міської ради
5.3 Обслуговування системи електронного голосування «Голос» відділ організаційно-правової роботи ради, загальний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
154 000
50 000
51 000
53 000
154 000
50 000
51 000
53 000
    Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування  області за рахунок упровадження інформаційно-комунікаційних технологій
5.4 Функціонування колл-центру відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
360 000
120 000
120 000
120 000
360 000
120 000
120 000
120 000
   
6.  Програма промоційних заходів щодо формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша,
органів місцевого самоврядування, відзначення історичних дат і подій, професійних та державних свят
6.1. Виготовлення   друкованої продукції (буклети, плакати, календарі, тощо),відеофільмів та новорічної символіки відділ організаційно-правової роботи ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
545 000
175 000
175 000
195 000
545 000
175 000
175 000
195 000
    Формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша, органів місцевого са-моврядування
6.2 Транспортні послуги по тематичних поїздках депутатів, посадових осіб виконавчих органів міської ради. Проведення переговорів та прийом делегацій і гостей міста. Представницькі витрати відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 226 000
206 000
460 000
560 000
 
1 226 000
206 000
460 000
560 000
 
    Формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша
6.3 Придбання цінних подарунків, квітів тощо. організаційний відділ виконкому 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
700 000
236 500
200 000
263 500
 
700 000
236 500
200 000
263 500
 
    Поширення позитивного досвіду, мотивація професійної діяльності
6.4 Премії міського голови та міської ради, одноразові грошові допомоги, грошові винагороди (в тому числі, відповідно до положень про нагородження та відзнаки) Відділ кадрової роботи і нагород 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1 120 000
320 000
350 000
450 000
1 120 000
320 000
350 000
450 000
   
6.5 Послуги  з організації концертних програм
 
Виконавчий комітет міської ради 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1729 000
403 000
500 000
826 000
 1729 000
403 000
500 000
826 000
    Формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша
6.6 Фінансова підтримка ДС «Калуське міське телебачення»
 
відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, ДС «КМТ» 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
6 827 425
2 158 200
2 267 100
2 402 125
6 827 425
2 158 200
2 267 100
2 402 125
    Презентація інвестиційного та економічного потенціалу міста.Просування на державному та міжрегіональ-ному рівні позитивного іміджу Калуша
6.7 Розробка та укладення договорів про співпрацю із засобами масової інформації відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
2 689 000
989 000
800 000
900 000
2 689 000
989 000
800 000
900 000
    Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
 
 
6.8 Придбання, перевезення та встановлення новорічних ялинок Організаційний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
155 000
60 000
15 000
80 000
155 000
60 000
15 000
80 000
    Формування позитивного іміджу  територіальної громади міста Калуша
7.  Заходи щодо покращення архітектурної привабливості міста, збереження історичної спадщини
7.1. Виконання робіт з розробки проектів детального планування територій міста Калуша Відділ архітектури та містобудівного кадастру 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
200 000
200 000
-
-
200 000
200 000
-
-
    Покращення архітектурної привабливості міста
7.2 Виконання документації із землеустрою. Земельний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
22 600
22 600
-
-
22 600
22 600
-
-
 
    Забезпечення проекту земельних ділянок
8. Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних  реєстрів.
8.1. Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних  реєстрів, послуги з надання юридичних консультацій юридичний відділ 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
1109 000
536 000
278 000
295 000
1109 000
536 000
278 000
295 000
    Забезпечення позовної діяль-ності в інтересах громади
  Всього:     2020-2022
2020
2021
2022
23 987 675
8 070 900
7 400 600
8 516 175
23 987 675
8 070 900
7 400 600
8 516 175
     
                                                                                                                     
Замовник  Програми                                                         Башта А. В.  _______        
Керівник  Програми                                                          Савка О. В.  ________