ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 720
Про  затвердження складу комісії для вирішення земельних спорів з приводу суміжного землекористування та Положення про узгоджувальну земельну комісію       

                                                   РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
 
 
Про  затвердження складу комісії                             (________  сесія  восьмого      
для вирішення земельних спорів                             демократичного  скликання)
з приводу суміжного землекористування
та Положення про узгоджувальну
земельну комісію                                                                         
 
      Відповідно до ст.26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 158, 159, 160, 161 Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська pада    
 
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити склад комісії для вирішення земельних спорів з приводу суміжного землекористування (згідно з додатком). 
  2. Затвердити Положення про узгоджувальну земельну комісію по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування, що додається. 
  3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 06.06.2013 року № 1962, від 15.01.2015 року № 2870, від 23.02.2016 року № 154, від 28.12.2017 року № 1284. 
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 

Міський голова                                                   Андрій Найда

 

 
                                                                  Додаток
 до рішення міської ради
                                                                                          __________2020 №___
                                                                                            ____________________
                                                                                            ____________________
 
Склад комісії
для вирішення земельних спорів з приводу суміжного землекористування
 
Голова комісії:
Мельник Володимир Андрійович   -  начальник управління земельних  
                                                                відносин Калуської міської ради;
Заступник голови комісії:
Шпитальний Роман Романович     -   начальник юридичного відділу –юрист
                                                               виконавчого комітету Калуської міської
                                                               ради;
Секретар комісії:
Гергічна Елла Миколаївна                 - головний спеціаліст відділу
                                                               землеустрою управління земельних
                                                               відносин Калуської міської ради;
 
Члени комісії:
Корпан Юлія Сергіївна                     - головний спеціаліст-юрист юридичного
                                                               відділу виконавчого комітету Калуської
                                                               міської ради;
 
Кузик Роман Володимирович           - начальник управління архітектури та
                                                               містобудування Калуської міської ради;
 
Рекунов Юрій Іванович                     - начальник управління житлово-
                                                               комунального господарства Калуської
                                                               міської ради;
Собчук Анатолій Володимирович     - начальник міськрайонного управління
                                                              у Калуському районі та м.Калуші
                                                              Головного управління Держгеокадастру
                                                              в Івано-Франківській області (за згодою);
 
Воконоголь Сергій Євгенійович       - депутат міської ради, голова постійної
                                                                комісії міської ради з питань власності,
                                                                житлово-комунального господарства та
                                                                екології (за згодою);
 
Онуфрик Любомир Ярославович     - депутат міської ради, голова постійної
                                                               комісії міської ради з питань
                                                               будівництва та землеустрою (за згодою);
 
Староста села відповідного старостинського округу, в якому виник спір.
 
Секретар міської ради
 
 
                                                          Затверджено:
                                                                        рішення   міської ради
                                                                         _________2020 № ____
                                                                                 ____________________
                                                                                 ____________________
                                                                                          
ПОЛОЖЕННЯ
про  узгоджувальну земельну комісію по  вирішенню земельних спорів                                   з приводу суміжного землекористування
1.Загальні положення
1.1. Положення “Про узгоджувальну земельну комісію по  вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування “(надалі “Положення”), визначає правові, організаційні засади  діяльності (функціонування) узгоджувальної комісії по розгляду спорів з приводу суміжного землекористування (надалі “узгоджувальна комісія”) її функції і завдання в галузі регулювання земельних відносин.
1.2. Положення розроблене на підставі  вимог:
- Земельного Кодексу України ст.12, 158,159,160,161, глави 17;
- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закону України “Про основи містобудування”;
- Інших чинних нормативно-правових документів.
1.3. Органом, що вирішує земельні спори на території Калуської міської територіальної громади є орган місцевого самоврядування, якому делеговані повноваження по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства. Для розгляду спору створюється узгоджувальна земельна комісія по вирішенню земельних спорів.
1.4. Узгоджувальна земельна комісія – колегіальний орган, утворений міською радою відповідно до повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням сесії міської ради.
1.5. Узгоджувальна комісія  в своїй діяльності керується Конституцією України. Земельним Кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинними рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим “Положенням”.
 
2. Основні завдання та повноваження
2.1. Узгоджувальна земельна комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає земельні спори на території Калуської міської територіальної громади, додержання громадянами правил добросусідства.
2.2. Основними завданнями  узгоджувальної земельної комісії є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами.
 
 
 
 З цією метою комісія вправі:
- залучати до участі комісії старост  села (сіл) тих старостинських округів, в яких виник спір;
- робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та  своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;
- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідного рішення із зазначеного питання в установленому порядку.
 
 
3. Порядок підготовки матеріалів, розгляду земельного спору та прийняття рішення узгоджувальною комісією.
3.1. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд узгоджувальною комісією земельного спору здійснюється секретарем узгоджувальної комісії.
3.2. Засідання узгоджувальної комісії проводиться в першу та третю п’ятницю  кожного місяця. Документація зберігається у секретаря комісії.
3.3. Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви. Заява подається головному спеціалісту управління земельних відносин для перевірки, надалі передається для реєстрації головному спеціалісту загального відділу виконавчого комітету Калуської міської ради в письмовій формі і повинна містити:
- найменування органу, до якого вона подається; найменування сторони та адреси із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, номера телефону другої сторони спору;
- виклад обставин виникнення спору;  зазначення доказів; підпис заявника та дату заповнення.          
До заяви подаються наступні документи :
- документ, який засвідчує право власності на житло у разі його наявності;
- документ, який засвідчує право власності на землекористування –документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;
- план спірної ділянки по фактичному землекористуванню;
- акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце. Комісія може вимагати представлення інших додаткових документів.
 3.4. Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.
3.5. Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє  у здійсненні належних їм прав.
3.6. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання, розгляд питання переноситься на наступне засідання комісії. Повторне засідання комісії може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.
3.7. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.
3.8. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як  сторонами, так і комісією.
      3.9. Експертами можуть виступати фізичні і юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.
3.10. Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:
- дата засідання; найменування сторін; відомості про явку на засідання сторін та членів комісії.
3.11. Засідання узгоджувальної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини складу. Розгляд спору з приводу суміжного землекористування здійснюється узгоджувальною земельною комісією в межах своєї компетенції при умові дотримання вимог, вказаних у цьому Положенні, щодо оформлення в повному обсязі необхідних документів.
      3.12. Висновок узгоджувальною комісією приймається за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від складу комісії і заноситься до протоколу засідання.
3.13 Протокол засідання узгоджувальної комісії оформляється  секретарем комісії і підписується всіма членами комісії. Протокол засідання комісії зберігається у секретаря   комісії.
3.14. Протоколи ведуться згідно діючих інструкцій по веденню діловодства, зберігаються з усіма первинними документами 5 років, після чого підлягають зберіганню в установі.
3.15. За результатами розгляду земельного спору на підставі протоколу засідання узгоджувальної комісії складається проект рішення  міської ради про вирішення земельного спору, в якому  викладені  пропозиції та висновки комісії.
3.16. Рішення міської ради про вирішення земельного спору з відповідним обґрунтуванням надається сторонам у 3-денний термін з часу  їх прийняття.
3.17. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір, по якому є висновок узгоджувальної комісії  та  прийнято рішення міської ради. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням міської ради чи  висновком комісії щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.
 
 
4. Права і обов’язки сторін, які беруть участь в земельному спорі
Сторони, які беруть участь в земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань і доказів іншої сторони, одержувати копію рішення (витяг з протоколу засідання) узгоджувальної комісії, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його, а також мають інші права, які передбачені законодавством.
5. Керівництво узгоджувальної комісії
5.1. Керівництво діяльністю узгоджувальної земельної комісії здійснює  голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови комісії.
5.2. Голова  узгоджувальної комісії вирішує наступні питання:
    - проводить прийом громадян і надає консультації по питанню земельного спору;
    - дає доручення членам Комісії та встановлює строки їх виконання;
- визначає доцільність представлення додаткових документів в залежності від конкретної справи.
5.3. Секретар  узгоджувальної земельної комісії вирішує наступні питання :
- завчасно повідомляє всі спірні сторони та членів комісії  про дату, час і місце розгляду земельного спору;
- веде протокол засідання Комісії та несе відповідальність за його вчасне оформлення;
- подає на розгляд міської ради, в разі необхідності, проекти рішень про вирішення земельного спору на підставі протоколу  узгоджувальної комісії.
 
6. Виконання рішення щодо земельного спору
6.1. Виконання рішення узгоджувальної земельної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування здійснюється всіма зацікавленими особами, які задіяні у вирішенні земельного спору.
6.2. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.
6.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли в наслідок порушення нею земельного законодавства.
6.4. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений Калуською міською радою або в судовому порядку.
  
7. Прикінцеві положення.
7.1. Дане Положення може бути змінене та доповнене на підставі рішення міської ради.
7.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження міською радою.