ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2073


Про нову редакцію Статуту
КП «Екоресурс»
 
 
 
         Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із необхідністю доповнення Статуту новими видами економічної діяльності, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
 1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради (додається).
 2. Директору КП «Екоресурс» (Олександр Смолянський) подати Статут на державну реєстрацію згідно з чинним законодавством.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 15.06.2020 № 3221.
 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
 
Міський голова                                                                  Андрій НАЙДА
        
 
Зміни, які вносяться:
 
Доповнити Розділ 3. Мета діяльності згідно п.п. 3.3 Статуту КП «Екоресурс» новим видом економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010
 1. 21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням   міської ради
_____________№_______
 
Секретар міської ради
 
  Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
СТАТУТ
комунального підприємства
«Екоресурс»

Калуської міської ради
(нова редакція)
 
  
м.Калуш
2021  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО«Екоресурс» (надалі – Підприємство)  є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуша відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Калуської міської ради.
1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Калуша в особі Калуської міської ради (далі – Засновник).
1.3. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.
1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.
1.5. Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Калуській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Уповноважений орган).
1.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та виконавчого комітету Калуської міської ради.
2. НАЗВА І АДРЕСА ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Повне найменування Підприємства:
 • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО«Екоресурс».
2.2. Скорочене найменування Підприємства:
 • КП «Екоресурс».
2.3. Місцезнаходження Підприємства: 77311, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд.82.
3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Підприємство створене з метою впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами.
3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
 • захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;
3.3. Додаткові види діяльності:
 • збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація твердих побутових відходів;
 • оренда вантажних транспортних засобів;
 • оренда механізмів;
 • інша діяльність щодо поводження з відходами;
 • фінансовий лізинг;
 • науково-інформаційне, нормативно-методичне, правове та організаційне забезпечення і підтримка робіт по збору, сортуванню, переробці та утилізації твердих побутових відходів, оптимального розвитку системи збору ТПВ. Виконання аналітичних досліджень;
 • створення, запровадження, обслуговування та розвиток програмно-інформаційних комплексів автоматизованих систем збору, сортування, переробки і утилізації твердих побутових відходів;
 • розвиток методик та технологій робіт по збору, сортуванню, переробці та утилізації твердих побутових відходів;
 • розповсюдження розробок та методик у галузі збору,сортуванню, переробці та утилізації твердих побутових відходів в інших містах;
 • створення та введення інформаційних систем, веб-сайтів, баз даних, що пов’язані з виробничою діяльністю Підприємства;
 • розробка експериментальних методик в галузі діяльності Підприємства;
 • проведення навчальних заходів по підвищенню кваліфікації з питань збору, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів, технологій  утилізації та переробки;
 • розробка та випуск довідкової, нормативно-технологічної документації;
 • надання консультативних та інших послуг;
 • організація конференцій, семінарів, виставок, тощо;
 • виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
 • виготовлення обладнання для збору та переробки твердих побутових відходів;
 • надання транспортних послуг;
 • надання послуг механізмів;
 • фінансова та інвестиційна діяльність;
 • пасажирські наземні перевезення міського та приміського сполучення;
 • інші види пасажирських перевезень автодорожнім транспортом;
 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • усі види перевезень автомобільним транспортом;
 • надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна;
 • надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 • допоміжне обслуговування наземного транспорту.
3.4. Підприємство може займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
3.5. Діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства, потребує спеціального дозволу (ліцензії), здійснюється Підприємством за умови отримання такого дозволу.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство має право:
 • самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку, робіт, послуг та економічної ситуації;
 • укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими тарифами або на договірній основі;
 • бути учасником цивільного,  господарського, адміністративного,  кримінального  процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;
 • від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у всіх судових інстанціях;
 • отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань;
 • здійснювати інвестиційну діяльність;
 • звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного виконання умов договору виконавцями та споживачами;
 • придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позик та інших джерел фінансування, продавати, здавати майно в оренду в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством;
 • визначати та встановлювати форми та системи оплати праці, чисельність працівників, структуру та штатний розпис в межах, визначених Засновником (якщо такі встановлені);
 • за згодою Засновника створювати філії та відділення з правом відкриття поточних (розрахункових) та інших рахунків, а також проводити їх реорганізацію та ліквідацію;
 • набувати інших прав, передбачених чинним законодавством в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
4.2. Обов’язки Підприємства:
4.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання доведені у встановленому порядку, державні замовлення є обов’язковими до виконання.
4.2.2. Підприємство:
 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює капітальний ремонт основних фондів в об’ємах, забезпечених бюджетним фінансуванням;
 • забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • закуповує необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності на тендерній основі згідно чинного законодавства, а також у фізичних осіб;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки безпеки;
 • самостійно формує штатний розпис, здійснює заходи по удосконаленню організацій заробітній плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, забезпечує економне і раціональне використання фондів споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства з дотримання норм Галузевої угоди;
 • забезпечує виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні цінності та матеріальні ресурси, одержані в процесі виробничо-господарської діяльності Підприємства, а також ті, що передані Засновником.
5.2. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Калуша і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.
5.3. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті фінансово-господарської діяльності.
5.4. Джерелами формування майна, фінансування виробничої діяльності, утримання Підприємства є:
 • статутний капітал підприємства, який складає 10,00млн. грн. та формується Засновником протягом року з часу затвердження даної редакції Статуту;
 • доходи, отримані від надання послуг, а також від іншої господарської діяльності;
 • трансферти з міського бюджету;
 • капітальні вкладення;
 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.
5.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.
5.7. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється за рішенням Засновника.
6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.
6.2. До виключної компетенції Засновника належить:
 • визначення основних напрямів діяльності Підприємства;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;
 • визначення форм контролю за діяльністю директора Підприємства;
 • надання згоди на створення Підприємством спільних підприємств, в тому числі з іноземними підприємствами;
 • прийняття рішення про припинення Підприємства;
 • надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;
 • вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.
6.3. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради чи Уповноваженому органу.
6.4. Управління Підприємством здійснюється Директором.
6.5. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою шляхом укладання чи розірвання контракту у відповідності встановленого порядку.
6.6. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Уповноваженого органу;
6.7. Директор Підприємства:
 • здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства;
 • несе персональну відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за виконання доведених замовлень (завдань) Засновника та виконавчих органів Калуської міської ради;
 • несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, органах місцевого самоврядування;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до Статуту Підприємства та чинного законодавства;
 • укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
 • у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
 • затверджує посадові інструкції, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;
 • обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, затверджує штатний розпис;
 • вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.
7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА
ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються Уповноваженим органом.
7.3. Відрахування частини прибутку до місцевого бюджету  в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов'язкових платежів.
7.4. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану, про свою фінансово-господарську діяльність у встановленому порядку.
7.5. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, якщо інше не встановлено Засновником.
7.6. Кошти, що залишаються після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, виплат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, податків, передбачених законодавством України та інших платежів до бюджету, залишаються у його повному розпорядженні та використовуються відповідно до річних фінансових планів.
7.7. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.
7.8. У разі зміни Директора Підприємства може проводитись перевірки його фінансово-господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про перевірку ухвалює Уповноважений орган.
7.9. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.
8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.
8.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
8.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.
9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
9.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.
9.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.
9.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.
9.4. Засновник та/чи Уповноважений орган можуть встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності.
9.5. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.
 
10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
10.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
10.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.
10.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується засіданням трудового колективу. На засіданні трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може обратися директор Підприємства. Вибори здійснюється таємним голосуванням.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.
11.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.
11.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
11.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.
11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.
12.2. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.