ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Мар"яна-Божена Постоловська

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

27.05.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про затвердження нової редакції Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради  

12.  РІШЕННЯ
 
Про затвердження нової редакції
Положення про юридичний відділ
виконавчого комітету Калуської міської ради
 
 
         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради у новій редакції.
  2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 3 до рішення Калуської міської ради від 23.05.2008 року №627.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Мар'яну-БоженуПостоловську.
 
Міський голова                                                            Ігор Матвійчук
 
 
 
Додаток
до рішення Калуської міської ради
від          №   
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ виконавчого комітету Калуської міської ради
І. Загальні положення
1. Юридичний відділ виконавчого комітету міської ради (надалі - юридичний відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради і створений у межах затверджених радою структури і штатів для правового забезпечення діяльності міського голови, виконавчого комітету та міської ради.
2. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міським головою, виконавчим комітетом, керівниками та працівниками відділів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, підготовка проектів нормативно – правових актів, що приймаються та видаються виконавчим комітетом, проведення експертизи таких актів.
3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, міжнародними законодавчими актами, що мають чинність на території України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами міністерств і відомств України, актами Івано-Франківської обласної ради та обласної державної адміністрації, Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  Положенням про юридичний відділ виконкому.
         З питань організації та методики ведення правової роботи юридичний відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України
4. Юридичний відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові.
5. Виконавчий комітет та міський голова зобов'язані створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.
 
 
ІІ Завдання та обов'язки юридичного відділу виконавчого комітету:
 
Юридичний відділ виконавчого комітету відповідно до покладених на нього завдань та обов'язків:
1) Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності міського голови, виконавчого комітету ради та його відділів,міської ради.
2) Здійснює захист законних інтересів Калуської об'єднаної територіальної громади, міської ради, міського голови, виконавчого комітету ради та його відділів.
3) Забезпечує правильне застосування законодавства у виконавчому комітеті, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;
4) Разом з відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету узагальнює практику застосування законодавства;
5) Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, розглядає проекти нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює  підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них;
6) Проводить експертизу на відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на розгляд виконавчого комітету або на підпис міському голові, візує їх при наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.
У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження чи іншого нормативного акту, акту індивідуальної дії законодавству та, якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховані, юридичний відділ, не візуючи проект подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення.
Прийняття та видання рішення, розпорядження, іншого нормативного акту, акту індивідуальної дії без попереднього розгляду та візування юридичним відділом не допускається;
7) проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу з перевірки виданих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

8) Готує керівництву довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам виконавчого комітету консультації з правових питань;
9) Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків;
10) Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міської ради та її виконавчого комітету, пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності ради та виконавчою комітету, вносить їх на розгляд керівництва;
11) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
12) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;
13) працівники відділу представляють в установленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
14) сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань службового характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;
15) разом з відповідними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці;
16) забезпечує правильне застосування норм законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності  та дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;
17) бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з іншими працівниками виконавчого комітету у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів виконавчого комітету;
18) розглядає скарги, звернення, заяви громадян з питань дотримання чинного законодавства України, порушення прав громадян.
 
ІІІ Права юридичного відділу
         Юридичний відділ має право:
1) перевіряти додержання законності в управліннях та відділах виконавчого комітету, на підприємствах комунальної власності міста та в їх структурних підрозділах;
2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Калуської міської ради, виконавчого комітету, управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) інформувати міського голову, інших керівників у разі покладання на відділ виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;
4) залучати за згодою керівника структурного підрозділу виконавчого комітету, управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста відповідних спеціалістів для підготовки, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;
5) брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться у виконавчому комітеті, на підприємствах комунальної власності міста, у разі розгляду на них питань, щодо практики застосування законодавства та інших ділянок правової роботі;
У разі невідповідності чинному законодавству проектів документів, які подаютьсяна підпис міському голові чи його заступникам, працівники юридичного відділу, не візуючи проект таких документів, дають відповідний висновок з пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються;
6) пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших нормативних актів та документів є обов'язковими для  розгляду;
7) покладення на юридичний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються правової роботи не допускається.
 
ІV Відповідальність юридичного відділу
 
         Працівники юридичного відділу, які не вжили передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів відповідно міської ради, виконавчого комітету, їх відділів та управлінь несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.
 
V. Начальник юридичного відділу
         1. Очолює юридичний відділ начальник юридичного відділу - юрист, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.
         2. Начальник юридичного відділу здійснює керівництво діяльністю юридичного відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань відповідно до даного положення.
         3. На посаду начальника юридичного відділу може бути призначено особу з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування в сфері правової діяльності не менш як 2 роки або стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.
         4. У своїй роботі начальник юридичного відділу - юрист повинен керуватися: Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, міжнародними законодавчими актами, що мають чинність на території України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами міністерств і відомств України, актами Івано-Франківської обласної ради та обласної державної адміністрації, Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  положенням про юридичний відділ виконкому.
         5. У своїй роботі начальник юридичного відділу повинен знати:
державну політику з напряму діяльності правової служби, основи державного управління, порядок укладення та оформлення договорів і угод, порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
         6. Начальник юридичного відділу підпорядковується у своїй роботі міському голові.
 
Завдання, обов’язки, права та відповідальність начальника юридичного відділу
 
Начальник юридичного відділу:
1.      Здійснює загальне керівництво роботою відділу;      
2.      Приймає участь у засіданнях комісій, до складу яких включений згідно рішень міської ради та виконкому;
3.      Проводить правову експертизу на відповідність чинному законодавству рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та візує їх;
4.      Надає консультації по підготовці договорів купівлі-продажу, оренди комунального майна територіальної громади;
5. Постійно підвищує свій професійний рівень, оволодіває та дотримується у своїй роботі законодавчих та інших нормативно-правових актів України;
6.Бере участь у судових засіданнях в судах України у справах, що стосуються роботи Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови;
7. Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про юридичний відділ, договорів (контрактів), розгляданні проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них;
8. Проводить разом з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету роботу з перегляду прийнятих актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання їх такими, що втратили чинність;
9. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження комунальної власності, соціального захисту працівників органу місцевого самоврядування, а також притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
10. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності міської ради, виконавчого комітету, їх відділів у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності. Надає довідки та консультації працівникам щодо чинного законодавства;
11. Виконує також інші завдання та обов'язки відповідно до даного Положення.
        
Начальник юридичного відділу має право:
 
1.      Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради, виконавчого комітету, їх управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2.      Залучати за згодою посадових осіб міської ради, виконавчого комітету, його управлінь, відділів, підприємств комунальної власності міста, їх структурних підрозділів відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;
3.      Перевіряти додержання законності в управліннях та відділах виконавчого комітету, на підприємствах комунальної власності міста та в їх структурних підрозділах;
4.      На здорові, безпечні та належні умови праці;
5.      На своєчасну оплату праці відповідно до чинного законодавства;
6.      На оплачувану чергову відпустку тривалістю 30 календарних днів та інші права відповідно до Кодексу Законів про працю України;
7.      На отримання матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побудових питань;
8.      На отримання відшкодування витрат, у разі направлення у відрядження для участі в судових засіданнях в межах норм відшкодування витрат на відрядження в межах України;
9.      Представляти у встановленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень;
10.    Використовувати отримані у встановленому порядку від посадових осіб Калуської міської ради, її виконавчого комітету, інших відділів та управлінь, підвідомчих підприємств, установ та організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків;
11.    Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться у разі розгляду на них питань практики застосування  законодавчих  і нормативних актів;
12.    Інші права, що гарантовані громадянам Конституцією України, законом України “Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами та цим Положенням.
 
 
Відповідальність
         Начальник юридичного відділу несе відповідальність згідно чинного законодавства за невиконання чи неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики  поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.