ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Володимир Мельник

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

27.05.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 103
Про затвердження нової редакції  Положення про Управління земельних відносин Калуської міської ради


Про затвердження нової редакції                                
Положення про Управління земельних                  
відносин Калуської міської ради
 
 
         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Положення про Управління земельних відносин Калуської  міської ради у новій редакції, що додається.
 2. Начальнику Управління земельних відносин Калуської міської ради (Володимир Мельник) здійснити державну реєстрацію Положення про Управління земельних відносин Калуської міської ради.
 3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення міської ради від 20.12.2019 № 2826 «Про Управління земельних відносин Калуської міської ради».
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
         Міський голова                                                           Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
                                                                                                   Додаток
до рішення Калуської міської ради
                    від                   №   
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Управління земельних відносин
Калуської міської ради
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
 1. Управління земельних відносин Калуської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради.
 2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальних підрозділах Державної казначейської служби України, печатку з зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, відповідні штампи та бланки.
 3. Управління утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням міської ради, є підконтрольним і підзвітним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові.
 4. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.         
 7. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 77301,                      м. Калуш, м-н. Шептицького, 2.
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
 
2.1. Основними завданнями Управління є реалізація місцевої політики у сфері земельних відносин:
2.1.1. Підготовка та внесення міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання та охорони земель на території Калуської міської ради.
2.1.2. Координація робіт з підготовки землевпорядної документації.
2.1.3. Участь у виконанні програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж міста, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель.
2.2. Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:
2.2.1. Готує та подає проекти рішень міській раді та її виконавчому комітету для прийняття рішень, в межах наданих повноважень з питань:
а) передачі у власність земельних ділянок комунальної власності;
б) передачі земельних ділянок комунальної власності у державну власність чи навпаки;
в) надання земельних ділянок у користування (в тому числі і на умовах оренди) із земель комунальної власності;
г) зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають на території Калуської міської ради у відповідності до вимог законодавства України;
ґ) вилучення земельних ділянок із постійного користування, продажу земельних ділянок комунальної власності (прав на них) громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність відповідно до Земельного кодексу України, в тому числі на земельних торгах;
д) викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
е) затвердження ставок земельного податку, встановлення розміру орендної плати, надання пільг зі сплати земельного податку;
2.2.2. Контролює виконання умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
        2.2.3. Надає  інформацію відповідному контролюючому органу в строки  визначені в порядку ст. 284, ст. 288 Податкового кодексу України за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам, переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, затвердження часток прибудинкових територій для оподаткування вбудованих приміщень.
2.2.4. У межах компетенції розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
2.2.5. Бере участь у роботі комісій Калуської міської ради та її виконавчого комітету з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних відносин.
2.2.6. Бере участь в організації проведення земельних торгів.
2.2.7. У випадках передбачених законодавством України погоджує документацію із землеустрою, складену розробниками документації із землеустрою, підписує від імені міської ради акти приймання-передачі межових знаків на зберігання у складі такої документації.
2.2.8. Виступає замовником документації із землеустрою (в тому числі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок), нормативної грошової оцінки земельних ділянок, експертної грошової оцінки земельних ділянок (прав на них), які підлягають продажу на земельні ділянки, що виставляються на земельні торги, укладає договори на проведення земельних торгів та виступає замовником послуг із проведення земельних торгів.
         2.2.9. Готує договори оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями міської ради у оренду, веде облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.
2.2.10. Забезпечує в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством, збереження державної таємниці.
2.2.11. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Управління.
2.2.12. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
2.2.13. Працівники Управління представляють в установленому законодавством порядку інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови в усіх судах України та інших органах під час розгляду питань і спорів, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.14. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету. 
2.2.15. У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.
 
ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
 
3.1. Організація діяльності Управління здійснюється відповідно до вимог регламентів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.
3.2. Управління виконує завдання та здійснює функції, що визначені цим Положенням, та іншими нормативно-правовими актами.
         3.3. Структура Управління, чисельність його працівників, штатний розпис затверджуються міським головою, Положення про Управління – міською радою.
3.4. Посадові інструкції працівників Управління у встановленому порядку затверджуються начальником Управління.
3.5. Управління очолює начальник управління, який підпорядкований міському голові.
3.6. Працівники Управління безпосередньо підпорядковані начальнику Управління.
3.7. Начальник Управління:
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на Управління завдань.
3.7.2. Діє без довіреності та представляє Управління у взаємовідносинах з усіма органами державної влади (у т.ч. судовими, правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби, нотаріату тощо) та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, закладами усіх форм власності, громадськими та релігійними організаціями (у т. ч. міжнародними), політичними партіями, громадянами України, інших держав, особами без громадянства.
3.7.3. Виступає розпорядником коштів Управління у межах затвердженого міською радою бюджету, забезпечує та контролює їх цільове використання; має право першого підпису на фінансових та банківських документах, що надаються до органів державної казначейської служби, податкових та інших контролюючих органів та фінансових установ.
3.7.4. Відповідає за стан роботи з ведення діловодства, обліку та звітності в Управлінні.
3.7.5. Забезпечує дотримання працівниками трудової та виконавчої дисципліни, правил протипожежної безпеки та охорони праці.
3.7.6. Вживає заходи щодо заохочення працівників за успіхи в роботі або притягнення їх за порушення трудової дисципліни до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.7.7. Інформує міського голову про стан виконання завдань, покладених на Управління.
3.7.8. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
3.7.9. У межах компетенції видає накази, контролює їх виконання, в тому числі щодо надання відпусток і матеріальних допомог, службових відряджень працівникам управління.
3.7.10. Призначає на посади та звільняє з посад робітників і службовців управління.
3.7.11. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Управління.
3.7.12. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління.
3.7.13. Розпоряджається бюджетними коштами у межах затвердженого кошторису.
3.7.14. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції Управління, на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.
3.7.15. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
3.7.16. Затверджує плани роботи Управління.
3.7.17. Звітує про роботу Управління перед міською радою та міським головою.
3.7.18. Може делегувати повноваження представництва інтересів управління у судах у відповідності до чинного законодавства.
3.7.19. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Управління.
3.7.20. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління, та надає відповіді на такі запити в порядку та строки визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
3.7.21. Організовує роботу із захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства.
3.7.22. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.
3.7.23. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.
3.7.24. Забезпечує дотримання працівниками Управління трудового законодавства та законодавства України з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.
3.7.25. Аналізує результати роботи працівників Управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.
3.7.26. Начальник Управління має заступника начальника Управління. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління.
3.7.27. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів в Управлінні.
ІV. ПРАВА
 
4. Управління має право:
 1. Отримувати в установленому законодавством порядку від органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, документи. Довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.
 2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також з підприємствами (установами, організаціями, закладами) всіх форм власності.
 3. Управління не має права втручатись у господарську діяльність підприємств (організацій, установ, закладів) комунальної власності за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств.
 4. Управління зобов’язане забезпечувати конфіденційність інформації в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Управління.
4.6. Вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства.
4.7. Перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.
 
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
        5.1. Персональну відповідальність за роботу Управління та належне виконання покладених на нього завдань та функцій несе начальник Управління.

       5.2. Головний бухгалтер Управління несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Управлінні.
       5.3. Відповідальність працівників настає у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, закріплених за працівниками Управління їхніми посадовими інструкціями. 
       5.4. Притягнення до відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
                                                
VI. Заключні положення

       6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Калуської міської ради  у порядку встановленому законодавством України.
       6.2. При реорганізації і ліквідації Управління працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.       
       6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Калуській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Калуської міської ради.
 
 
 
Начальник Управління
земельних відносин
Калуської міської ради                                                  Володимир Мельник