ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Ірина Люклян

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

13.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1842
Про затвердження Положення про управління освіти Калуської міської ради

Про затвердження Положення про управління освіти Калуської міської ради
 
На виконання рішення Калуської міської ради від 29.09.2021 року №839 «Про внесення змін до структури та загальної чисельності апаратів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів Калуської міської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
 
 
вирішила:
  1. Затвердити Положення про управління освіти Калуської міської ради у новій редакції (додається).
  2. Начальнику управління освіти Калуської міської ради (Ірина Люклян) провести державну реєстрацію Положення у новій редакції згідно законодавства.
  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 25.06.2020 р.№3230 «Про затвердження Положення про управління освіти Калуської міської ради».
4.        Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
 
 
 
 
Міський голова                                                         Андрій Найда
 
        
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від             р. №
ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти Калуської міської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Управління освіти Калуської міської ради (далі – Управління освіти) є виконавчим органом Калуської міської ради (код ЄДРПОУ 33578261).
1.2. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
1.3. Управління освіти утворюється міською радою, є уповноваженим органом у сфері освіти Калуської міської територіальної громади, підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові. З питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
1.4. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Управління освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади. Чисельність, фонд оплати праці працівників Управління освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою, відповідно до законодавства України.
1.6. Юридична адреса Управління освіти Калуської міської ради:
 вул.  Підвальна, 16,
 м. Калуш,
 Івано-Франківська область, 77300
Електронна адреса: upravakalush@gmail.com
Код ЄДРПОУ  02143459
 
1.7. Майно Управління освіти належить йому на праві оперативного управління, складається з основних та оборотних коштів, які виділені міською радою з бюджету Калуської міської територіальної громади і знаходяться на самостійному балансі Управління освіти.
1.8. Управління освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління освіти та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Управління освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
1.9. Ліквідація та реорганізація Управління освіти здійснюється за рішенням міської ради або в іншому порядку, встановленому законом.
1.10. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів, що залишились, здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям, які визначені власником або зараховуються до доходу бюджету.
Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені Управління освіти, що ліквідується.
2. Завдання та функції
2.1. Завданнями Управління освіти є:
2.1.1. Реалізація державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на території Калуської міської територіальної громади.
2.1.2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої, та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів відповідно до освітніх потреб громадян.
2.1.3. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
2.1.4. Організація фінансового забезпечення закладів освіти , зміцнення їх матеріально-технічної бази, координація діяльності цих закладів.
2.1.5. Сприяння проведенню експериментальної, інноваційної діяльності, впровадженню передового педагогічного досвіду та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів освіти.
2.1.6. Забезпечення координації роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
2.1.7. Сприяння та координація діяльності закладів освіти з питань  соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу.
2.1.8. Сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти.
2.2. Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань виконує функції:
2.2.1. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю у закладах освіти Калуської міської територіальної громади.
2.2.2. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Калуської міської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
2.2.3. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів та вимог законодавства у закладах освіти Калуської міської територіальної громади.
2.2.4. Планує та забезпечує розвиток мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.
2.2.5. Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання закладів освіти.
2.2.6. Готує та подає на розгляд міської ради положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти і склад конкурсної комісії.
2.2.7. Готує та подає на розгляд міського голови подання про розірвання  або продовження контракту з директорами закладів освіти.
2.2.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування. Сприяє створенню умов для забезпечення прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
2.2.9. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого – педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.
2.2.10. Сприяє організації здобуття повної загальної середньої освіти за денною, дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною формами та формою педагогічного патронажу й інше.
2.2.11. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.
2.2.12. Здійснює облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У разі ліквідації в установленому законом порядку закладу загальної середньої освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти.
2.2.13. Забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови, як державної у закладах освіти, сприяє розвиткові мов інших національностей, представники яких компактно проживають на території громади.
2.2.14. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
2.2.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує оновлення мережі гуртків закладів позашкільної освіти.
2.2.16. Проводить в установленому порядку конкурси, турніри, олімпіади та інші змагання серед учнів та конкурси професійної майстерності педагогічних працівників.
2.2.17. Формує замовлення потреби на видання підручників,
навчально-методичної літератури, посібників, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.
2.2.18. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, аналізує їх використання. Є головним розпорядником бюджетних коштів, які виділяються на фінансування закладів та установ освіти Калуської міської територіальної громади.
2.2.19. Розробляє проектно-кошторисну документацію для проведення поточних та капітальних ремонтів.
2.2.20. Координує роботу з проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів освіти Калуської міської територіальної громади.
2.2.21. Забезпечує утримання та розвиток закладів освіти, їх матеріально-технічному бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням тощо.
2.2.22. Координує діяльність з підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного ремонту приміщень у межах бюджетних призначень.
2.2.23. Координує діяльність з дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці і санітарного режиму у закладах та установах освіти.
2.2.24. Взаємодіє із відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та структурними підрозділами міської ради щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх, здійсненню соціально-педагогічного патронажу.
2.2.25. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
2.2.26. Сприяє діяльності дитячих й молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств, розвитку самоврядування та молодіжного парламентаризму.
2.2.27. Сприяє функціонуванню соціально-психологічної служби у закладах освіти.
2.2.28. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.
2.2.29. Забезпечує організацію роботи із фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
2.2.30. Забезпечує організацію безоплатного харчування дітей окремих пільгових категорій та дітей інших категорій закладів освіти із залученням бюджетних коштів, коштів батьків, фізичних чи юридичних осіб, контролює стан організації та якість харчування.
2.2.31. Спільно із закладами охорони здоров’я забезпечує проведення безоплатного медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти, здійснення оздоровчих заходів.
2.2.32. Фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти , в тому числі здійснення інноваційної діяльності.
2.2.33. Організовує проведення атестації педагогічних кадрів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
2.2.34. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
2.2.35. Вносить пропозиції до виконавчих органів міської ради про нагородження учнів – переможців спортивних змагань, предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнських конкурсів, турнірів та стимулювання праці їх наставників.
2.2.36. Нагороджує грамотою Управління освіти учнів (вихованців) та працівників освітньої галузі.
2.2.37. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку у галузі освіти, бере участь в організації виконання цієї програми, надає в установленому порядку звіти про хід та результати виконання.
2.2.38. Розробляє та готує до затвердження міською радою програми розвитку в галузі освіти, організовує виконання цих програм.
2.2.39. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти; організовує збір і опрацювання інформації та формування банку даних.
2.2.40. Інформує  громадськість через засоби масової інформації та офіційний вебсайт про стан та перспективи розвитку освіти. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.
2.2.41. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
2.2.42. Координує роботу щодо запобігання вчинення правопорушень у закладах освіти.
2.2.43. Надає правову допомогу та здійснює юридичний супровід діяльності освітніх закладів.
2.2.44. Координує роботу уповноважених осіб закладів освіти щодо проведення публічних закупівель.
2.2.45. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Управління освіти.
2.2.46. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління освіти, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
2.2.47. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету.
2.2.48. У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.
3. Права управління освіти
3.1. Залучати до розроблення цільової програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів.
3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти Калуської міської територіальної громади.
3.3. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
3.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі.
3.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, установ освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
3.6. Розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) закладами освіти та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг.
3.7. Регулювати питання надання платних послуг освітніми закладами.
3.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
3.9. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Калуської міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.
3.10. В установленому порядку отримувати від органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, громадських та релігійних організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління освіти завдань.
3.11. Звертатися до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
3.12. В установленому законодавством порядку працівники Управління освіти представляють інтереси Калуської міської ради, виконавчого комітету, міського голови та управління освіти в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  1. Керівництво та апарат управління освіти
 
4.1. Структура Управління освіти затверджується міським головою, штатний розпис затверджуються Управлінням освіти за погодженням з міським головою, Положення про Управління освіти – міською радою.
4.2. Управління освіти має право створювати відокремленні структурні підрозділи без прав юридичної особи, у порядку передбаченому законодавством.
До такого структурного підрозділу належать: централізована бухгалтерія, яка діє на підставі положення, затвердженого начальником Управління освіти.
В структуру апарату Управління освіти входять:
відділ загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
відділ правового і господарського забезпечення.
4.3. Управління освіти очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до законодавства. На час відсутності начальника, його обов’язки виконує заступник начальника Управління освіти.
4.4. На посаду начальника Управління освіти призначається особа з повною вищою педагогічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стажем керівної роботи в освітніх закладах не менше 5 років.
4.5. Начальник Управління освіти:
4.5.1. Здійснює керівництво діяльністю, забезпечує виконання покладених на Управління освіти завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників.
4.5.2. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління освіти, функціональні обов'язки його працівників.
4.5.3. Планує роботу Управління освіти і аналізує стан її виконання.
4.5.4. Видає у межах компетенції Управління освіти накази, організовує і контролює їх виконання.
4.5.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління освіти (крім посадових осіб), у порядку, встановленому законодавством України.
4.5.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного освітнього закладу.
4.5.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Управління освіти, керівників та педагогічних працівників закладів та установ освіти, у порядку, встановленому законодавством.
4.5.8. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.
4.5.9. Розпоряджається бюджетними коштами у межах затвердженого кошторису. Має право першого підпису документів.
4.5.10. Погоджує штатні розписи та затверджує кошториси закладів і установ освіти, структурних підрозділів Управління освіти, згідно чинного законодавства.
4.5.11. Затверджує стратегії розвитку закладів освіти.
4.5.12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.
4.5.13. Відкриває рахунки у банках України.
4.5.14. Затверджує план роботи Управління освіти за погодженням із заступником міського голови відповідно до його функціональних обов’язків.
4.5.15. Бере участь у координації процесу розробки проектів комплексних регіональних, місцевих програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій тощо.
4.5.16. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами, органами державної влади, місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
4.5.17. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції Управління освіти, на розгляд міської ради, виконавчого комітету та міського голови.
4.5.18. Подає згідно з законодавством пропозиції міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників апарату Управління освіти, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.
4.5.19. Аналізує результати роботи працівників Управління освіти, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.
4.5.20. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні освіти.
4.5.21. Забезпечує роботу з діловодства та збереження документів в Управлінні освіти.
4.5.22. Забезпечує дотримання працівниками Управління освіти законодавства про працю та з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.
4.5.23. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління освіти, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань.
4.5.24. Представляє Управління освіти у відносинах з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.
4.5.25. Укладає договори, спрямовані на виконання повноважень Управління освіти.
4.5.26. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів.
4.5.27. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління освіти, та надає відповіді на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
4.5.28. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти та виховання.
4.5.29. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
4.6. Накази начальника Управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані виконавчим комітетом Калуської міської ради або оскаржені в судовому порядку.
4.7. При Управлінні освіти може створюватися колегія, діяльність якої регламентується положенням, що затверджується начальником Управління освіти. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Управління освіти.
4.8. При Управлінні освіти може створюватись Рада з питань освіти (Асоціація директорів закладів освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.
4.9. Для організації консультативної роботи щодо підвищення професійного рівня педагогічних працівників утворюється Центр професійного розвитку педагогічних працівників, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого Калуською міською радою.
4.10. Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання їй психолого-педагогічної допомоги та здійснення системного кваліфікаційного супроводу створюється Інклюзивно-ресурсний центр, який діє відповідно до статуту про нього, затвердженого Калуською міською радою.
4.11. Для організації фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку в установах та закладах освіти при Управлінні освіти створюється централізована бухгалтерія, як структурний підрозділ, та діє відповідно до положення, затвердженого начальником Управління освіти.
4.12. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами  виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міської територіальної громади, області, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
 
 
 
 
 
Начальник управління                                       Ірина Люклян