ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

ЧЕЛЯДИН Олександр Іванович

Статус:

Новий проект

Дата:

04.12.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1064
 Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території Калуської міської територіальної громади


       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши, інформацію начальника управління комунальної власності Калуської міської ради Олександра Челядина, з метою визначення механізмів користування окремих елементів з благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
 
 
Міський голова                                                                              Андрій НАЙДА
 

 
 

 
 
                                                             Додаток
                                      до рішення міської ради   
                        _____________2023 №______
 
ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території Калуської міської територіальної громади
 
1. Загальні положення
1.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території Калуської міської територіальної громади(далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів.
1.2. Положення розроблено з метою регулювання правовідносин, пов'язаних із виникненням та реалізацією права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності на території Калуської міської територіальної громади (далі - тимчасові об'єкти підприємницької та іншої діяльності).
1.3. Положення встановлює правовий механізм та визначає організаційно-правові відносини, пов'язані з оформленням договорів на право користування таких об'єктів.
1.4. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
Вартість окремого елемента благоустрою - це еквівалент цінності окремого елемента благоустрою, виражений у грошовій формі, що визначається на підставі незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності, для надання його в тимчасове користування для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності.
Договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності (далі - Договір) - двосторонній договір, укладений між Замовником та управлінням комунальної вланості Калуської міськоої ради за яким Замовнику надається право експлуатації (користування) окремого елементу благоустрою комунальної власності Калуської міської територіальної громади шляхом розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності.
Тимчасова споруда побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту (далі - ТС).
Незалежна оцінка - оцінка, проведена суб'єктом оціночної діяльності за процедурою відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.
Окремий елемент благоустрою для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності - частина покриття площ (майданів), вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами та може бути передана у тимчасове користування для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності.
Інші поняття та терміни визначаються чинними нормативно-правовими актами.
2. Порядок укладення договору
2.1. З метою встановлення можливості отримання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Замовник звертається до виконавчого комітету Калуської міської ради відповідно до законодавства.
2.2. Виконавчий комітет Калуської міської ради у місячний термін з моменту отримання зазначених документів надає аргументовану відповідь щодо можливості надання права тимчасового користування окремого елемента благоустрою для розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності. Якщо в місячний термін питання, порушене в заяві, вирішити неможливо, виконавчий комітет Калуської міської ради встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала заяву. При цьому загальний термін розгляду заяви не може перевищувати сорока п'яти днів.
2.6. Позитивна відповідь (рішення) виконавчого комітету Калуської міської ради щодо можливості надання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності є підставою для укладення відповідного Договору та дійсна протягом 1 місяця з моменту її надання.
2.7. Підставою відмови у наданні позитивної відповіді можуть бути лише обмеження, встановлені чинним законодавством, нормативно-правовими актами та містобудівною документацією на місцевому рівні
2.8. Для укладення Договору Замовник надає управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- інформацію у довільній формі про реквізити Замовника (найменування, ПІБ керівника юридичної особи або ПІБ фізичної особи - підприємця/фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця/фізичної особи, контактна інформація);
- документ у довільній формі, в якому зазначаються функціональне призначення та товарна спеціалізація тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності;
- гарантійне зобов'язання щодо самостійного та за власний рахунок демонтажу тимчасової споруди в разі виникнення аварійної ситуації або проведення ремонтних робіт інженерних мереж в зоні розміщення тимчасової споруди або компенсування витрат за її демонтаж;
- витяг/виписку про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
2.12. Договір укладається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.
2.17. Дія Договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або Договором.
3. Плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності Калуської міської територіальної громадидля розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності
3.2. Розмір плати за тимчасове користування окремим елементом благоустрою комунальної власності встановлюється за Розрахунком, виконаним на підставі Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності (далі - Методика), наведеною у додатку Положення.
3.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Плата за користування окремим елементом благоустрою вноситься Замовником у безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.
3.4. Плата за Договором визначається способом коригування розміру плати за користування попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.
5.6. Встановити, що власники ТС, які уклали договори до впровадження Розрахунку відповідно до Методики, вносять плату за користування відповідно до укладених договорів.
 

                                           Додаток 1
Типовий договір
тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Калуської міської територіальної громади для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності
 
м. Калуш                                                                          «____»__________202_____
Управління комунальної власності Калуської міської ради, в особі _______________ , який діє на підставі ______________________________________________ «Надавач»,
з одного боку, та ______________________________________ «Користувач», який діє на підставі _____________________, з іншого боку, які разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:
 
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором управлінням комунальної власності Калуської міської ради надає Користувачу право тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Калуської міської територіальної громади (далі - елемент) з метою задоволення соціально-економічних потреб шляхом розміщення тимчасового об'єкта підприємницької або іншої діяльності.
 
2. Характеристика елемента
2.1. Вид елемента:
_____________________________________________________________________
2.2. Місцезнаходження елемента:
_____________________________________________________________________
2.3. Площа/розміри елемента ____________________________кв. м.
 
3. Характеристика об'єкта
3.1. Вид об'єкта
__________________________________________________________________-__
(назва, функціональне призначення, вид, тип об'єкта, товарна спеціалізація)
3.2. Площа об'єкта по зовнішньому контуру ______________________кв. м.
 
4. Плата та порядок розрахунків за Договором
4.2. Плата перераховується Користувачем на розрахунковий рахунок Надавача в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.
 
5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Надавач зобов'язаний:
5.1.1. Надати елемент Користувачу для розміщення об'єкта.
5.1.2. За наявності інформації про незадовільний стан елемента, переданого за цим Договором, проінформувати Користувача про виявлені недоліки.
5.2. управлінням комунальної власності Калуської міської ради має право:
5.2.1. Здійснювати контроль та проводити перевірки використання Замовником елемента відповідно до умов Договору.
5.2.2. У межах своїх повноважень обстежувати об'єкти та елементи благоустрою комунальної власності Калуської міської територіальної громади.
5.2.3. Здійснювати фото- та відеофіксацію, застосовувати технічні засоби фіксування під час обстеження об'єктів та елементів благоустрою.
5.2.4. Видавати приписи про усунення порушень умов Договору.
5.2.5. Здійснювати демонтаж об'єкта у випадку, передбаченому п. 9.2 цього Договору.
5.2.6. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом елемента та об'єкта, розміщеного на ньому.
5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Використовувати елемент відповідно до умов Договору.
5.3.2. Виконати роботи щодо поліпшення елемента та прилеглої території тимчасової споруди з облаштуванням асфальтобетонного покриття або за допомогою штучних кам'яних і бетонних матеріалів (залізобетонні плитки, фігурні елементи вимощення тощо) відповідно до вимог, встановлених Правилами благоустрою території Калуської міської територіальної громадита інших нормативно-правових актів, що діють на території України.
5.3.3. Здійснювати управління та експлуатувати елемент відповідно до умов Договору.
5.3.4. Своєчасно і в повному обсязі вносити плату за Договором.
5.3.6. Встановити відкритий літний майданчик з дотриманням вимог до відкритих літніх майданчиків, викладених у додатку 3 до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.
5.3.7. Не порушувати правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
5.3.8. Підтримувати належний експлуатаційний стан об'єкта та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з об'єктом.
5.3.9. Дотримуватися під час експлуатації об'єкта вимог щодо забезпечення його технологічної безпеки функціонування.
5.3.10. Утримувати та експлуатувати елемент згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних, будівельних норм, державних стандартів та інших вимог, підтримувати об'єкт в належному стані, вести всі витрати щодо його експлуатації.
5.3.11. Забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати його накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об'єкта, вчинення протиожеледних заходів на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці.
5.3.12. Виконувати приписи управління комунальної власності Калуської міської ради, виконавчих органів Калуської міської ради та контролюючих органів про необхідність усунення порушень та/або недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного, експлуатаційного стану об'єкта або прилеглої території.
5.3.13. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду об'єкта без попереднього письмового погодження з управлінням архітектури та містобудування Калуської міської ради.
5.3.14. Встановити об'єкт без пошкодження елементів благоустрою комунальної власності та озеленення із забезпеченням безпеки населення при під'єднанні конструкції до електричної мережі та з дотриманням вимог нормативно-правових актів.
5.3.16. Протягом 10 календарних днів після припинення дії Договору з будь-яких підстав демонтувати об'єкт, звільнити та передати Надавачу елемент благоустрою з приведенням його у придатний до використання стан.
5.4. Користувач має право:
5.4.1. Самостійно визначати способи використання елемента та об'єкта з урахуванням положень цього Договору.
5.4.2. При належному виконанні умов Договору - на продовження Договору на новий строк.
 
6. Внесення змін до Договору
6.1. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору.
6.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, розглядаються Сторонами в тижневий строк з дня отримання відповідного письмового звернення від однієї Сторони до іншої. Всі зміни та доповнення до Договору за погодженням Сторін оформлюються письмовими угодами.
6.3. Внесення змін до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
6.4. На вимогу однієї із Сторін зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за рішенням суду.
 
7. Припинення дії договору
7.1. Дія Договору припиняється у разі:
7.1.1. Закінчення строку, на який його було укладено.
7.1.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін, не пізніше як у місячний строк із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.
7.1.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї зі Сторін.
7.1.4. Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи - підприємця - Користувача.
7.2.2. Встановлений Користувачем об'єкт не відповідає розділу 3 Договору.
7.2.3. Користувач не підтримує в належному експлуатаційному стані об'єкт та відповідне технологічне обладнання, що використовується разом з об'єктом.
7.2.4. Користувачем не забезпечено своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, прибирання територій, прилеглих до об'єкта, вчинення протиожеледних заходів на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці.
7.2.5. Виявлено недостовірну інформацію, наведену в документах, поданих для укладення Договору.
7.2.6. Розміщений літній майданичик не відповідає вимогам до відкритих літніх майданчиків.
7.2.7. В інших випадках, передбачених законами та нормативно-правовими актами.
7.2.8. У разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування елемента Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
7.2.9. Якщо елемент вибув з комунальної власності або земельна ділянка, на якій знаходиться елемент, надана в оренду або постійне користування, цей Договір підлягає розірванню управлінням комунальної власності Калуської міської ради в односторонньому порядку.
7.3. управлінням комунальної власності Калуської міської ради повідомляє замовника про намір в односторонньому порядку відмовитися від Договору за 14 календарних днів до прийняття такого рішення.
Письмове повідомлення управлінням комунальної власності Калуської міської ради про припинення (розірвання) Договору чи відмову від 7.4.  Договору вважається одержаним Користувачем, якщо:
- це повідомлення вручено повноважному представнику Користувача, який одночасно з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення, що залишається у управлінням комунальної власності Калуської міської ради. При цьому повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю чи витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- це повідомлення надіслано на адресу Користувача управлінням комунальної власності Калуської міської ради поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Користувача, вказаною в Договорі, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Користувача - юридичної чи фізичної особи - підприємця.
7.5. Договір вважається розірваним після закінчення 14 календарних днів з дня одержання Замовником письмового повідомлення управлінням комунальної власності Калуської міської ради про припинення Договору в односторонньому порядку.
7.6. Днем припинення Договору є:
- день закінчення терміну дії Договору, якщо Сторонами не вирішено питання щодо продовження терміну дії Договору на новий строк;
- день укладення письмової угоди про припинення дії цього Договору або інша дата, зазначена у цій угоді, у разі припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін;
- наступний день після закінчення 14 календарних днів після одержання Користувачем письмового повідомлення управлінням комунальної власності Калуської міської ради про відмову від Договору у порядку, встановленому п. 7.3 цього Договору;
- день набрання рішенням суду законної сили - у разі розірвання Договору за рішенням суду, визнання його недійсним, неукладеним, застосування наслідків нікчемної угоди.
 
8. Строк дії Договору
8.1. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання Сторонами та діє до «____» ________202___.
8.2. Право користування елемента виникає у Користувача після укладення Договору.
 
9. Порядок повернення об'єкта
9.1. Після припинення дії Договору Замовник у 10-денний строк звільняє елемент від об'єкта та приводить його у стан, не гірший порівняно з тим, що існував до укладення цього Договору.
9.2. У випадку невиконання замовником п. 9.1 Договору щодо добровільного демонтажу об'єкта та звільнення елемента такий об'єкт може бути демонтовано управлінням комунальної власності Калуської міської ради самостійно або із залученням третіх осіб.
У такому разі демонтований об'єкт повертається Користувачу після компенсації витрат, пов'язаних із демонтажем, транспортуванням та зберіганням об'єкта.
 
10. Відповідальність сторін
10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
10.3. За порушення строків внесення плати Користувач зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості.
10.4. Замовник зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
10.5. При погашенні суми заборгованості кошти, що сплачує замовник, у першу чергу зараховуються у рахунок погашення пені, у наступну чергу - на погашення заборгованості з плати за Договором.
10.6. Виконавець у разі погіршення властивостей елемента, пов'язаних зі зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується в судовому порядку. Збитками вважаються витрати, які здійснив або повинен здійснити Виконавець для відновлення елемента.
10.7. У разі невиконання Користувачем обов'язку щодо звільнення елемента згідно з вимогами п. 9.1 Договору він сплачує управлінню комунальної власності Калуської міської ради неустойку в розмірі подвійної плати за кожний день фактичного управління та експлуатації з моменту припинення Договору, нарахованої згідно з умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставної експлуатації Користувачем елемента.
11. Прикінцеві положення
11.1. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
11.2. За всіма питаннями, не врегульованими Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені в тій самій формі, що й Договір.
11.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі Замовника про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у тижневий строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
11.5. Договір складено українською мовою при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.
11.6. Договір складено у двох примірниках для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.
  
12. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
 
Управлінням комунальної власності Калуської міської ради Користувач
  Назва:_____________________________________________________________
Адреса:_________________________________________________________ Адреса:____________________________________________________________
Р/р_____________________________ Р/р_______________________________
МФО___________________________ МФО_____________________________
Код ЄДРПОУ____________________ Код ЄДРПОУ______________________
 
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності)
______________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за нявності)
____________________________
Система оподаткування___________________ Система оподаткування___________________
Телефон:________________________ Телефон:__________________________
Підпис:_________________________ Підпис:___________________________
МП____________________________________ МП____________________________________
 
 

                                           Додаток 2
                до Положення про тимчасове    
    користування окремими елементами  
     благоустрою комунальної власності
 
МЕТОДИКА
розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності Калуської міської територіальної громади для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм і тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для ведення підприємницької та іншої діяльності
 
1. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності Калуської міської територіальної громади, для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм і тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (далі - тимчасові об'єкти) для ведення підприємницької та іншої діяльності розроблена для визначення плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності м. Харкова (далі - плата).
2. Розмір місячної плати за тимчасове користування окремим елементом благоустрою комунальної власності визначається на основі 10 % вартості окремого елемента благоустрою з урахуванням коефіцієнта функціонального призначення тимчасового об'єкта за формулою:
Пл = Ов*0,1/12,
де Пл - місячний розмір плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, грн;
Ов - оціночна вартість окремих елементів благоустрою для передачі в тимчасове користування для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності, грн.