ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

САВКА Олег Васильович

Статус:

Новий проект

Дата:

13.12.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1081
Про затвердження нової редакції Положення про відділ бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету Калуської міської ради

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та антикорупційної політики,  міська рада міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету Калуської міської ради у новій редакції (додається).
  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Калуської міської ради від 28.05.2020 №3140.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Олега САВКУ.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   Андрій НАЙДА
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         рішення міської ради
                                                                                          від   ..................   №  .....
                                                                                  Секретар міської ради 
Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ бухгалтерського обліку та звітності
виконавчого комітету Калуської міської ради.
 
1. Загальні положення
 
          1.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Калуської міської ради ( надалі відділ ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської  ради, створений у межах, затверджених радою структури та штатів. Відділ  підпорядковується виконавчому комітету та міському голові.
           2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації і міського голови, рішеннями Івано-Франківської обласної і Калуської міської рад, а також цим Положенням та іншими нормативними актами.
           3. Відділ у своїй роботі взаємодіє з іншими структурними підрозділами Калуської  міської ради.
 
 
          2. Основні завдання та функції відділу
 
          2.1. Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
2.2. Забезпечення контролю за виконанням кошторисів витрат, стану розрахунків з постачальниками товарів та надавачами послуг.
2.3. Забезпечення правильності використання фонду заробітної плати , суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.
2.4 Дотримання установлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань.
2.5. Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансовогосподарській діяльності, вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат та інших порушень і зловживань.
2.6. Формування повної, достовірної інформації про фінансові та господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва та управління.
2.7. Ведення обліку основних засобів, матеріалів, палива, коштів та цінностей.
2.8. Складання податкової та бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.
2.9. Застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації.
2.10. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та передачі до архіву.

2.11. Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.

                                              

3. Права відділу

 
3.1. Вимагати від працівників апарату, виконавчих органів міської ради матеріали, необхідні для складання звітів.
3.2. Вносити пропозиції до керівництва міської ради, виконавчого комітету з питань фінансувань згідно компетенції відділу.
3.3. Здійснювати всебічний контроль за суворим дотриманням фінансової дисципліни.
                                               
                                           4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
 
4.1. Чисельність працівників відділу затверджується міською радою, а його структура-міським головою за пропозицією начальника відділу.
4.2. Очолює відділ начальник. Начальник та працівники відділу призначаються на посаду міським головою у порядку, визначеному нормативними актами.
 
                               5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ
 
5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань. На період відсутності начальника відділу його функції виконує головний спеціаліст та має право підпису фінансових документів.
5.2. На посаду начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності призначається особа, яка має вищу освіту і досвід роботи в органах державного управління не менше двох років.
5.3. Здійснює організацію роботи відділу, планує його роботу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань, відповідає за стан трудової дисципліни у відділі, взаємодіє з іншими підрозділами апарату виконавчого комітету, його відділами, управліннями. Є відповідальним за дотриманням встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.
5.4. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, здійснює аналіз господарської діяльності.