ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

ШЕВЧУК Петро Васильович

Статус:

Новий проект

Дата:

15.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 103
Про затвердження «Правил приймання стічних вод до централізованої системи водовідведення Калуської міської територіальної громади»

    
          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення КП «Калуська енергетична Компанія», з метою гарантування безперебійної роботи системи централізованого водовідведення та роботи очисних споруд, захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд, гарантування, що скиди стічних вод не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище, відповідно до вимог п.4 розділу I Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, із змінами внесеними з Наказом Міністерства розвитку громад і територій №286 від 09.11.2021, Водного кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, зі змінами внесеними Наказом Міністерства розвитку громад і територій №97 від 19.04.2021, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити «Правила приймання стічних вод до централізованої системи водовідведення Калуської міської територіальної громади» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
  
 
Міський голова                                                                                Андрій НАЙДА
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____________2024 №____________
Секретар Калуської міської ради
_____________Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
 
 
Правила
приймання стічних вод
до системи централізованого водовідведення

Калуської міської територіальної громади
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
м. Калуш
2024
ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ
КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
            1. Загальні положення
            1.1. Ці Правила розроблені відповідно до положень Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Основних напрямків державної політики Україні у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів   та забезпечення екологічної безпеки, Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, згідно з державними будівельними нормами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008  № 190 (із змінами) (далі – Правила користування), та Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (із змінами) (далі – Правила приймання) та з урахуванням специфіки функціонування системи централізованого водовідведення міста Калуш та мереж водовідведення Калуської міської територіальної громади, які мають централізовану систему водопостачання та водовідведення.
            1.2. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (далі-виконавці),  на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення, та не є виконавцем послуги із централізованого водовідведення (далі – споживачі). Відносини між виконавцями та споживачами послуг з централізованого водовідведення регулюються з урахуванням особливостей, передбачених (розділом) 8 цих Правил.
            1.3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:
арбітражна пробачастина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виконавець;
виконавець послуги з централізованого водовідведення – КП «Калуська енергетична Компанія» – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (окрім очищення стічних вод);
виконавець послуги із очищення стічних вод – ТОВ «Карпатнафтохім» – суб’єкт господарювання, який надає КП «Калуська енергетична Компанія» послуги в частині очищення стічних вод, які надходять до системи централізованого водовідведення;
вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до централізованої систем водовідведення КП «Калуська   енергетична компанія»  (далі система централізованого водовідведення);
випуск водовідведення споживача -  трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;
головний колектор водовідведення – трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів споживачів та КНС (каналізаційна насосна станція) КП «Калуська енергетична Компанія»;
договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
ДК – допустима концентрація забруднюючих речовин, г/дм³;
залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш, як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;
межа майнової належності - лінія розподілу елементів систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення і споруд на них між виконавцем послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення та споживачем;
збірний колектор – трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків водовідведення та передає їх у головний колектор водовідведення;
колектор водовідведення – трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;
контрольний колодязь – колодязь на випуску водовідведення споживача  безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженнями з                      КП «Калуська енергетична Компанія» з вільним доступом  до такого колодязя;
контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана КП «Калуська енергетична Компанія» з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення;
локальна мережа водовідведення – система трубопроводів, каналів і споруд на них, для збирання й відведення стічних вод з території споживача;
локальні очисні споруди – споруди для попереднього очищення стічних вод окремого споживача, перед скиданням їх у систему централізованого водовідведення;
мережа водовідведення - комплекс мереж та споруд, призначених для збору та відведення стічних вод;
об’єкт споживача – окремо   розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
очисні споруди системи централізованого водовідведення – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;
роздільна система водовідведення – система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової, виробничої, зливової;
паралельна проба – частина контрольної проби для дослідження споживачем;
проба – об’єм стічної води, який відбирається для визначення її складу та властивостей;
систематичні порушення вимог Правил – два і більше випадків порушення вимог цих Правил споживачем протягом шести календарних місяців;
споживач – суб’єкт господарювання, визначений положеннями п. 1.2. розділу 1 цих Правил, що скидає стічні води до міської каналізаційної мережі на підставі укладеного з КП «Калуська енергетична Компанія» типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;
субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і КП «Калуська енергетична Компанія» на підставі договору.
            Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у  Водному кодексі України, Законі України про «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування.
            1.4. Ці Правила регламентують умови користування системою централізованого водовідведення і  нормативи водовідведення за кількістю і якістю стічних вод, прийнятих від споживачів у систему водовідведення, з метою забезпечення:
- безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності мереж водовідведення та системи централізованого водовідведення, запобігання замулювання, зажирювання, закупорювання та загазованості трубопроводів  мереж водовідведення, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування і на здоров’я обслуговуючого персоналу;
- забезпечення якісної і безаварійної роботи очисних споруд ТОВ «Карпатнафтохім» (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок  надходження наднормативно забруднених речовин на очисні споруди).
            1.5. Ці Правила містять:
            1. Права та обов’язки КП «Калуська енергетична Компанія» і споживачів, які користуються послугами системи централізованого водовідведення.
            2. Відповідальність споживачів за порушення Правил скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення.
            3. Вимоги до стічних вод, що надходять до системи централізованого водовідведення, перелік забруднюючих речовин, заборонених до скидання в мережу водовідведення, нормативи допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах споживачів.
            4. Порядок укладення із споживачами договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            5. Порядок контролю за скидом споживачами стічних вод до системи централізованого водовідведення.
            6. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів.
            7. Порядок обчислення розміру плати та накладання штрафних санкцій (обмежень) за скидання до мереж водовідведення забруднюючих речовин, заборонених до скидання та таких, що перевищують нормативи допустимих концентрацій (ДК)  забруднюючих речовин у стічних водах.
            8. Правила і порядок приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення.
            9. Права та обов’язки КП «Калуська енергетична Компанія» і виконавця послуг із очищення стічних вод -ТОВ «Карпатнафтохім».
            1.6. Взаємовідносини між КП «Калуська енергетична Компанія» і споживачами регламентує типовий договір з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення укладений за формою встановленою центральним органом виконавчої влади, а також ці Правила і нормативні акти, що діють у період дії договору.
            При здійсненні контролю за скиданням споживачем стічних вод до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» керується цими Правилами.
            Вимоги до приймання стічних вод:
            - КП «Калуська енергетична Компанія» приймає стічні води споживачів до системи централізованого водовідведення - за умови, якщо мережі водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та укладеного з КП «Калуська енергетична Компанія» типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            - Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує виконавець, є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення – перший від будинку колодязь включно. Виконавець обслуговує перший контрольний колодязь дворової мережі. Дворова мережі водовідведення - мережа розташована у межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будівель.
- У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є місце її приєднання до вуличної мережі.
            - Мережа водовідведення, що перебуває на балансі та території споживача обслуговується споживачем, або виконавцем послуги, якщо про це укладено відповідний договір.
            - Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з КП «Калуська енергетична Компанія».
            - Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного споживача.
            - Скидання стічних вод субспоживачем із використанням мереж водовідведення споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.  
            1.7. КП «Калуська енергетична Компанія» має право вимагати від споживачів  встановлення контрольних колодязів та обладнання їх приладами обліку скиду стічних вод у таких випадках:
            - Якщо споживачі користуються послугами з централізованого водопостачання
КП Калуська енергетична Компанія» згідно типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            - Якщо споживачі користуються змішаними джерелами водопостачання від різних виконавців і постачальників.
            - У разі виявлення в стічних водах споживачів наднормативних забруднень (перевищення ДК забруднюючих речовин у їх стічних водах), чи таких, які можуть негативно впливати на роботу централізованого водовідведення заборонено приймати до системи централізованого водовідведення.
            - В інших випадках, при необхідності уточнення обсягів скидів.
            1.8. Прилади обліку обсягу стічних вод мають бути атестовані як комерційні, сертифіковані та повірені.
            1.9. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки в спеціально відведених КП «Калуська енергетична Компанія» місцях. Споживачі сплачують КП «Калуська енергетична Компанія» за їх транспортування та очистку згідно з договором.
            1.10. За кількісний та якісний склад стічних вод субспоживача повну відповідальність несе споживач:
            - У випадку відмови споживача відповідати за якість і кількість стічних вод субспоживача, субспоживач повинен укласти окремий договір з КП «Калуська енергетична Компанія».
            - Для всіх споживачів, визначених положеннями п. 1.2. розділу 1 цих Правил, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, встановлюються єдині допустимі концентрації забруднюючих речовин (далі – ДК).   ДК забруднюючих речовин встановлюються, виходячи з технічних можливостей системи централізованого водовідведення виходячи з якісного складу води та з урахуванням вимог Правил приймання, та Правил користування.
            - При відсутності встановлених індивідуальних ДК забруднюючих речовин у стічних водах для кожного окремо взятого споживача, показники якості стічних вод  не повинні перевищувати величини, вказані у Таблиці 1.
            Таблиця 1 Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення
п/п Показники якості стічних вод Одиниця виміру Допустимі концентрації забруднюючих речовин
1 Реакція середовища (pH) од. рН 6,5 – 8,5
2 БСК5 мг/дм3 н/б 240,0
3 БСК20 мг/дм3 н/б 265,0
4 АПАР мг/дм3 н/б 3,0
5 Легкоокислювані речовини за Кубелем мг/дм3 н/б 85,0
6 Завислі речовини мг/дм3 248,0
7 Сухий залишок мг/дм3 н/б 766,0
8 Хлорид-іони мг/дм3 н/б  315,0
9 Сульфат-іони мг/дм3 н/б  100,0
10 Азот(сума азоту органічного та амонійного мг/дм3 н/б 20,0
11 Фосфор загальний мг/дм3 н/б 4,5
12 Нафтопродукти мг/дм3 н/б 0,33
13 Нітрати мг/дм3 1,0
14 ХСК мгО2/дм3 500,0
15 Залізо загальне мг/дм3 3,0
16 Співвідношення ХСК:БСК5 - ˂ 2,5
17 Феноли мг/дм3 0,25
 
            1.11. Перелік речовин, що заборонені до скидання в систему централізованого водовідведення (пп. 4.2 – 4.5), встановлюється єдиним для стічних вод усіх споживачів.
            1.12. Споживачі несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і за аварійні ситуації, що можуть виникнути в системі централізованого водовідведення внаслідок скидання споживачем у мережу водовідведення забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил.
            1.13. У випадку зміни в системі централізованого водовідведення, введення нових норм і вимог до якості стічних вод, зміни категорії водного об’єкту або інших причин, що призводять до раніше непередбачених змін кількості, складу, властивостей  стічних вод, КП «Калуська енергетична Компанія» за погодженням з органами місцевого самоврядування має право змінити раніше погоджені вимоги до умов скидання стічних вод кожного окремо взятого  споживача стосовно до нових норм та вимог, а споживач в свою чергу, повинен провести залежні від нього заходи по приведенню своїх стічних вод до цих вимог.
            1.14. Випуски водовідведення на території споживача та дворові мережі водовідведення споруджуються споживачами за власний рахунок.
            2. Права та обов’язки КП «Калуська енергетична Компанія» та споживачів, які користуються послугами системи централізованого водовідведення
            2.1. КП «Калуська енергетична Компанія» має право:
            1. Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження органам місцевого самоврядування місцеві Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, а також зміни і доповнення до них.
            2. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мереж водовідведення споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, технологічні регламенти роботи (для виробників продукції чи послуг), вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил.
            3. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачів.
            4. Пред’являти споживачам у встановленому порядку рахунки за скид наднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил.
            5. Здійснювати (у будь-яку годину доби) не погоджений зі споживачем заздалегідь, відбір проб для контролю складу та властивостей стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність проб визначаються в цих Правилах.
            6. Вимагати від споживача будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді наднормативних забруднень, встановлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами.
            7. Відмовляти в прийманні до системи централізованого водовідведення додаткових об’ємів стічних вод, якщо їх склад та об’єм призводить до гідравлічного перевантаження або є неприйнятним щодо вмісту забруднень у таких стічних водах.
            8. Обмежувати скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при невиконанні споживачем цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду своїх стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ним отриманих послуг з централізованого водовідведення та оплаті рахунків за скид стічних вод з наднормативними забрудненнями.
            9. Відключати споживачів  від мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення після письмового попередження не менше ніж за п’ять діб у разі:
- відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;
- несплати або несвоєчасної оплати послуг з централізованого водовідведення;
- несплати або несвоєчасної оплати рахунків за скид  стічних вод наднормативними забрудненнями;
 - невиконання споживачами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод.
            10. Відключати споживачів від мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення негайно після усного попередження у разі:
- загрози виходу з ладу системи централізованого водовідведення;
- порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення в разі повідомлення ТОВ «Карпатнафтохім» та/або доведеного факту, що призвело до порушення з вини даного споживача;
- самовільного приєднання або несанкціонованого скидання споживачем своїх стічних вод до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія». При цьому за збитки таких споживачів КП «Калуська енергетична Компанія» відповідальності не несе. Підключення до систем централізованого водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення та оплати витрат пов’язаних з від’єднанням /приєднанням;
- у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з КП «Калуська енергетична Компанія» договору, вимагати їх усунення в установлені КП «Калуська енергетична Компанія» строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами.
            11. Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або не побутового походження забезпечити відведення стічних вод такого об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.
            12. Пред’являти споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі централізованого водовідведення, а також виставляти рахунки за скид наднормативних забруднень.
            13. На компенсацію грошових сум, що були сплачені КП «Калуська енергетична Компанія» з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих споживачів, які порушували ці Правила та умови договору.
            14. Розглядати та погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд споживача, проводити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.
            15. Застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.
            2.2. КП «Калуська енергетична Компанія» зобов’язана:
            1. Забезпечити приймання і відведення стічних вод у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод споживачів умовам укладеного договору, вимогам цих Правил та за умови відсутності заборгованості за послуги з централізованого водовідведення.
            2. Встановлювати кожному споживачу кількісні показники приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, а також встановлювати  вимоги щодо дотримання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з споживачами на послуги з централізованого водовідведення.
            3. Здійснювати нагляд за технічним станом системи централізованого водовідведення, умовами скиду стічних вод споживачів та за виконанням споживачами цих Правил і вимог договору.
            2.3. Споживачі мають право:
            1. Користуватися послугами системою централізованого водовідведення в частині відведення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення відповідно до Правил користування та укладеного типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            2.4.Споживачі зобов’язані:
            1. Виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки КП «Калуська енергетична Компанія» за надані послуги.
            2. Дотримуватись встановлених КП «Калуська енергетична Компанія» кількісних та якісних показників стічних вод на своїх випусках водовідведення.
            3. Облаштувати контрольний колодязь.
            4. Сплачувати рахунки за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин в строки встановлені цими Правилами.
            5. Виконувати на вимогу КП «Калуська енергетична Компанія» до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо їх стічні води  не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виконавцем договору.
            6. При збільшенні об’ємів стічних вод – звернутися до  КП «Калуська енергетична Компанія» за отриманням нових технічних умов на  приймання їхніх стічних вод до системи централізованого водовідведення та переоформленням договору.
            7. Надавати працівникам КП «Калуська енергетична Компанія» необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.
            8. При порушенні цих Правил вживати необхідні заходи для усунення порушень, а також інформувати про це КП «Калуська енергетична Компанія».
            9. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі централізованого водовідведення, або іншим споживачам.
            10. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія».
            11. У разі зміни у своєї системи водовідведення (передача будівель та мереж водовідведення іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо вони впливають чи можуть вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих КП «Калуська енергетична Компанія», приєднання субспоживача тощо) повідомляти КП «Калуська енергетична Компанія» у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку та отримувати  технічні умови на  водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору.
            12. Інформувати протягом місяця про зміну власника об’єкта нерухомого майна шляхом надання  КП «Калуська енергетична Компанія» витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та укладати новий договір з КП «Калуська енергетична Компанія» у разі зміни власника об’єкта.
            13. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомити КП «Калуська енергетична Компанія» у письмовій формі та забезпечити присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод представником КП «Калуська енергетична Компанія».
            3. Відповідальність споживачів за допущені  порушення при скиданні стічних вод до системи централізованого водовідведення
            3.1. Всі пункти (позиції) розділу 3 складені згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за наднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення та Правил користування» (зі змінами).
            У разі стягнення з КП «Калуська енергетична Компанія» органами Мінекоресурсів України збору за понадлімітні обсяги скидів або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, КП «Калуська енергетична Компанія» може пред’являти регресний позов на всю суму збитків споживачам, з вини яких це сталося.
            При необхідності відновлення аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживачів (або механічної дії міського транспорту на колектор) кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:
 

де      Ki ‒ відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;
Qi ‒ середньодобова витрата стічних вод, які скидає і – тий споживач,м³/добу;
Zі, ‒ сума платежів за скид наднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута КП «Калуська енергетична Компанія» за останні три роки з і-го споживача, тис. грн.
            3.2. Розрахунок участі споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення виконує КП «Калуська енергетична Компанія» та подає на затвердження  органам місцевого самоврядування, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо споживач  відмовляється від участі в цих роботах,                               КП «Калуська енергетична Компанія» застосовує до нього заходи, передбачені договором.
            3.3. При засміченні мереж водовідведення з провини споживачів, споживачі відшкодовують  витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з залученням їх сил та засобів.
            Величина плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення розраховується КП «Калуська енергетична Компанія» за формулою:

де      Т ‒ тариф, встановлений за надання послуг водовідведення споживачам, грн./м³;
QД ‒ об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м³;
QПД ‒ об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги обумовлені договором, м³;
QПЗ – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;
КК ‒ коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.
            3.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20.
            3.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Кк = 2; від 1,5 до 2 одиниць – Кк = 5; від 2 та більше одиниць – Кк = 10.
            3.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:
                                    Кк=ХСК/(2,5×БСК5)-1
де :     ХСК ‒ хімічне споживання кисню,
           БСК5 ‒ біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.
            3.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Кк = 2.
            3.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі водовідведення, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Кк = 5.
            3.9. У разі виявлення КП «Калуська енергетична Компанія» під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

            Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 3.7, 3.8 цього розділу.
            3.10. Якщо КП «Калуська енергетична Компанія» встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.
            3.11. При встановленні факту одночасного скидання до системи централізованого водовідведення декількох забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначається за формулою:

де      Сfi ‒ фактична концентрація в стічних водах споживача i-ї речовини;
ДКi ‒ допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено договором та цими Правилами для даного споживача.
            Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Кк більше ніж 10, приймають Кк = 10, крім випадків, передбачених пунктом 3.7 цього розділу.
            3.12. У разі перевищення споживачем договірних об’ємів стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» споживач оплачує в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.
            3.13. Споживачі (усі категорії), що здійснюють скид та не мають договору (або після закінчення строку його дії) сплачують КП «Калуська енергетична Компанія» в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь об’єм скинутих за час відсутності договору стічних вод.  
            3.14. При навмисному приховуванні факту скидання об’єму забруднень понад дозволений, або несвоєчасному наданні інформації про скидання до системи централізованого водовідведення виробничих стічних вод, що містять забруднюючі речовини, з споживача  стягується плата в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послуги з централізованого водовідведення.
            3.15. Середньомісячний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія», визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.
            Додаткова кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення у період дощів та сніготанення через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулою при роздільній системі водовідведення:
        Wg=10hgYF
10  – перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;
hg  –  кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;
Y  –  загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об’єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць) від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;
F –  загальна площа території споживача, га.
            При розподільній системі водовідведення:
        Wg=0,2(10hgYF)
            Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95  «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств».
            Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно до пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»).
            Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних технологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі», становить з березня по листопад включно, холодний – з грудня по лютий включно.
            Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника КП «Калуська енергетична Компанія»  та споживача наявність провалів грунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до системи централізованого водовідведення  кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5- ти кратному розмірі.
            Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження  встановлено та зафіксовано актом за участі представника КП «Калуська енергетична Компанія» неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до системи централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається).
            4. Вимоги до стічних вод, що надходять до системи централізованого водовідведення 
            4.1. До системи централізованого водовідведення від споживачів приймаються стічні води, які:
            1. не можуть бути використані  у виробництві після локальної очистки;
            2. не викликають порушень у роботі мереж водовідведення, споруд і забезпечують їх безпечне функціонування;
            3. можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом із побутовими стічними водами міста до вимог ДБН В.2.5-75:2013 і Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465.
            4.2. Забороняється  скидати  до системи централізованого водовідведення стічні води споживачів, що містять:
            1. речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, грат (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, вапно, пісок, гіпс, металева та пластмасова стружка, канига, нерозчинні олії, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі та інше);
            2. тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу.
            3. речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд комунальної (ОТГ) та міської каналізаційної мережі;
            4. пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий персонал;        
            5. речовини, для яких не встановлені ГДК у воді водойм рибогосподарського або культурно-побутового водокористування;
            6. збудники інфекційних захворювань;
            7. біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини, які важко руйнуються;
            8. токсичні і радіоактивні забруднення;
            9. завислі і спливаючі речовини з концентрацією більш 248 мг/дм3;
            10. температуру вище 40°;
            11. рН нижче 6,5 або вище 8,5;
            12. ХСК вище БСК5 більш ніж у 2,5 рази;
            13. концентровані маточні та кубові розчини;
            14. дренажні води, нормативно чисті виробничі стічні води;
            15. організований поверхневий стік із територій промислових підприємств;
            16. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд водовідведення міста.
            17. осади після локальних очисних споруд, відходи виробництва;
            18. надлімітні (перевищуючі договірні) об’єми стічних вод;
            4.3. Категорично забороняється скидання в мережі водовідведення кислот і розчинників, бензину, діетилового ефіру, дихлорметану, бензолів та їхніх похідних, тощо.
            Забороняється скидання розчинів, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, пари легколетких вуглеводів і т. д.
            4.4. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та  бактеріальні забруднення (солі важких металів, стічні води інфекційних лікувальних закладів та відділень), перед скиданням до системи централізованого водовідведення повинні бути знешкоджені і знезаражені на локальних очисних спорудах споживача  з обов’язковою утилізацією або похованням утворених осадів.
            4.5. Суворо забороняється таке об’єднання виробничих стічних вод у мережах водовідведення, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.
            4.6. У разі, якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення, згідно з додатком 2 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 4.9 цього розділу.
            Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих КП «Калуська енергетична Компанія» відповідно до Правил користування.
            4.7. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 3 до цих Правил.
            4.8. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.
            4.9. При порушенні споживачем вимог п. 4.2 – 4.5 КП «Калуська енергетична Компанія»  має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності.
            4.10. Керівники споживача відповідають за збільшення об’єму і погіршення якісного складу стічних вод у порівнянні із зафіксованими в Договорі.
            4.11. У випадку систематичного порушення споживачем цих Правил, а також причетності споживача до загазованості колекторів, КП «Калуська енергетична Компанія» має право встановлювати для винних споживачів плату за скид понаднормативних забруднень.
            4.12. Стічні води споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом, повинні відповідати вимогам цих Правил.
            5. Порядок укладення договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            5.1. Підключення нових споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за умови отримання технічних умов у виконавця послуги, за наявності розробленого проєкту у відповідності до чинних норм та його погодження з КП «Калуська енергетична Компанія» у встановленому порядку.
            5.2. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється за умови укладеного типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            5.3. Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання договору подають до КП «Калуська енергетична Компанія» не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору такі документи:
 • лист-заявку на укладення договору із зазначенням пропонованих до приймання у мережу водовідведення об’ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;
 • схему внутрішньої каналізації об’єкта в масштабі 1:500 з мережами водовідведення та випусками до міської каналізації;
 • індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
 • довідку про місце заховання та об’єми твердих і рідких відходів;
 • форму № 2 – ТП (водгосп) державної статистичної звітності (для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов'язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин);
 • довідку про водокористування з усіх джерел;
 • довідку про площу покрівель будівель і споруд та асфальтобетонних покриттів;
 • характеристику виробничих процесів, які здійснюються на об’єктах споживача;
 • дозвіл на спецводокористування (у разі наявності власних джерел водокористування);
 •  розрахунок-заявку на скид стічних вод із зазначенням запланованого об’єму стоків окремо по кожному випуску і характеристики їх якісного складу;
 •  доручення або виписку з наказу споживача про призначення осіб, які уповноважені підписувати акти відбору проб каналізаційних стоків та брати участь при відборі проб.
            5.4. При наявності у споживача локальних очисних споруд (відстійників, нафтовловлювачів тощо) він надає:
- схему локальних очисних споруд;
- копію довідки про місце заховання відходів очистки і термінах їхнього вивозу,  узгоджених із природоохоронними органами.
            5.5. При розгляді матеріалів для укладання договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживач  зобов’язаний надати КП «Калуська енергетична Компанія» можливість :
- обстежити об’єкт і відібрати проби стічних вод;
- детально ознайомитися з технологією виробництва та одержати необхідну технологічну документацію.
            5.6. Істотними умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачів у систему водовідведення є:
- обсяги та режим скиду стічних вод;
- розмір та порядок оплати послуг з централізованого водовідведення;
- ДК забруднюючих речовин, які не перевищують норму у стічних водах, що скидаються споживачем;
- розмір та порядок плати за скид стічних вод з наднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) – визначається згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за наднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення;
- права та обов’язки сторін договору;
- відповідальність сторін договору.
            5.7. За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.
Підставами для відмови в укладенні договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є:
 • забруднення стічних вод речовинами, скид яких у мережі водовідведення заборонений розділом 4 цих Правил;
 • значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод; (для очисних)
 • перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) системи централізованого водовідведення.
            При розширенні, реконструкції або будівництві об’єкта споживач зобов’язаний:
- отримати технічні умови на розробку проекту;
- погодити з КП «Калуська енергетична Компанія» проектну документацію;
- після закінчення будівництва і приєднання до системи централізованого водовідведення, укласти договір на надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
            5.8. При будівництві локальних очисних споруд або їх реконструкції споживач зобов’язаний переоформити договір з КП «Калуська енергетична Компанія».
            5.9. КП «Калуська енергетична Компанія» у місячний строк розглядає подані матеріали на відповідність документації цим Правилам. У випадку невідповідності споживач зобов’язаний погодити з КП «Калуська енергетична Компанія» необхідні заходи.
            5.10. Споживач, що самовільно приєднався  до централізованої системи водовідведення без дозволу КП «Калуська енергетична Компанія», може бути відключений від централізованого водовідведення без додаткового повідомлення. До нього можуть бути застосовані санкції, відповідно до чинного законодавства, як до незаконно підключеного.
            5.11. Будь-які зміни якісного і кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися споживачем з КП «Калуська енергетична Компанія» у місячний термін.
            5.12. КП «Калуська енергетична Компанія» має право вимагати від споживачів розробку та погодження заходів щодо доведення якості стоків до встановлених нормативів.
            При відсутності заходів або невиконанні їх в погоджений термін, КП «Калуська енергетична Компанія» має право відключити споживача від централізованого водовідведення, після письмового попередження не менше ніж за п’ять діб.
            6. Порядок контролю за скидом споживачами стічних вод до системи централізованого водовідведення.
            6.1. Споживачі зобов’язані здійснювати самоконтроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія». Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються КП «Калуська енергетична Компанія».
            6.2. За наявності локальних очисних споруд споживачі  повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.
            6.3. Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з
КП «Калуська енергетична Компанія».
            6.4. Споживачі, які здійснюють контроль за якістю своїх стічних вод згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища» зобов’язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безоплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.
            6.5. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.
            6.6. Споживачі зобов’язані систематично відповідно до цих Правил подавати до
КП «Калуська енергетична Компанія» інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Інформацію підписують керівник та особа, відповідальна за систему водовідведення. Керівник несе відповідальність за достовірність інформації.
            6.7. Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія», інші документи, крім тих, що мають дозвільний характер.
            6.8. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні негайно інформувати КП «Калуська енергетична Компанія» та органи Держсанепіднагляду.
            6.9. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення повинні забезпечити можливість проведення КП «Калуська енергетична Компанія»  у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.
            6.10. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії КП «Калуська енергетична Компанія» або іншої незалежної акредитованої лабораторії.
            6.11. КП «Калуська енергетична Компанія» здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають споживачі. Цю роботу організовує адміністрація КП «Калуська енергетична Компанія», яка розробляє інструктивні матеріали щодо контролю за стічними водами споживача, які затверджує керівник КП «Калуська енергетична Компанія». Адміністрація КП «Калуська енергетична Компанія» повинна передбачити виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного споживача не частіше одного разу на місяць.
            6.12. КП «Калуська енергетична Компанія» має право встановлювати на вихідній трубі з контрольного колодязя пристрої для контролю за складом і витратою стічних вод, якщо вони не встановлені споживачем, а також гратки для утримання сміття та обмежувачі припливу стічних вод до системи централізованого водовідведення на строк до одного місяця і більше.
            6.13. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
            6.14. З метою контролю якості стічних вод споживачів КП «Калуська енергетична Компанія» здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид наднормативних забруднень.
            6.15. Відбір контрольних разових проб стічних вод споживачів виконується уповноваженим представником КП «Калуська енергетична Компанія», який має необхідне технічне забезпечення та несе відповідальність за відбір, доставку, зберігання, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки при доставці проб до лабораторії.
            6.16. Відбір контрольних разових проб здійснюється з  контрольного колодязя в присутності представника споживача та фіксується у Акті відбору проб, який підписують як представник КП «Калуська енергетична Компанія», так і представник споживача (додаток 1 до Порядку відбору проб).
            6.17. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис представник
КП «Калуська енергетична Компанія» зазначає про це в акті.
            В зв’язку із чим, при укладенні договору із споживачами, в договорі зазначається відповідальна особа споживача, уповноважені на відбір проб, а також засоби зв’язку споживача ( телефон та електронну адресу) куди слід повідомляти про результати досліджень проб стічних вод. Також, при укладенні договору споживачем подається оригінал (або завірена копія) наказу, доручення на призначення відповідальних осіб на відбір проб, який є додатком до договору. В разі зміни відповідальних осіб споживач зобов’язаний терміново повідомити КП «Калуська енергетична Компанія» про вказані зміни, та надати оригінал відповідного наказу, доручення (або завірені копії) із зазначенням відповідальних осіб, їх контактних телефонів. В разі, якщо під час відбору проб присутня інша відповідальна особа споживача, ніж та, яка була визначена у договорі, про що завчасно не було повідомлено КП «Калуська енергетична Компанія», представник виконавця має право вимагати під час відбирання проб у такої особи подання оригіналу наказу/довіреності на її повноваження, який має бути залишено у КП «Калуська енергетична Компанія».
            6.18. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення споживача.
            6.19. Колодязі, встановлені на мережах, що належать споживачу, повинні завжди бути доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям тощо.
            Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсунутими кришками люків, отворами в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та криги.
            Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язками по місцю.
            При пропажі або поломці кришок колодязів споживач зобов’язаний придбати нові.
            6.20. Позаплановий контроль стічних вод споживачів також здійснюється:
- при аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин;
- на прохання споживача. У цьому випадку усі витрати, пов’язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води, сплачуються споживачем.
            Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб при позаплановому контролі фіксується в акті за підписом представника КП «Калуська енергетична Компанія». КП «Калуська енергетична Компанія» виставляє споживачу рахунок за наднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.
            6.21. Зволікання з допуском уповноваженого представника КП «Калуська енергетична Компанія» на територію споживача для відбору проб (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника КП «Калуська енергетична Компанія». За даним фактом
КП «Калуська енергетична Компанія» виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.
            6.22. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, КП «Калуська енергетична Компанія»  у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу повідомлення (телефонограмою – на стаціонарний та/або мобільний номер споживача зазначений у договорі та/або в наказі на призначення відповідальної особи та/або в офіційних документах, які надходили від даного споживача та  електронною поштою), а також на електронну адресу споживача (за наявності), зазначену в договорі, наказі на призначення відповідальних осіб та/ або у відповідних офіційних документах, які надходили від даного споживача) про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати лабораторних досліджень.
            6.23. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та протокол до рахунку про сплату за скид до системи централізованого водовідведення стічних вод із забрудненнями, концентрації яких перевищують допустимі норми.
            6.24. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено дослідженням контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного КП «Калуська енергетична Компанія», до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів.          Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.
            6.25. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок
КП «Калуська енергетична Компанія» у строк не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання рахунка за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та протоколу до рахунка про сплату за скид до системи централізованого водовідведення стічних вод із забрудненнями, концентрації яких перевищують допустимі норми.
            У разі прострочення платежів з споживачів стягується пеня згідно з умовами договору.
            6.26. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія» у період дощів та сніготанення через люки колодязів водовідведення та приймачі зливової системи водовідведення на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.
            7. Правила і порядок приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення
            7.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї, фекалії, сеча та інші побутові стоки, які надходять у систему централізованого водовідведення.
            7.2. Скидання рідких відходів здійснюється тільки у спеціально відведених для цього місцях.
            7.3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять до системи централізованого водовідведення від не каналізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.
            7.4. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого  водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.
            Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.
            Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.
            7.5. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.
            7.6. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути  віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.
            7.7. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.
            Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з додержанням правил добросусідства.
            Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.
            7.8. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.
            7.9. Забороняється скидати у вигрібні ями і до мережі централізовано водовідведення дощові і талі води, осади із шлаконакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.
            Рідкі відходи з вигрібних ям при скиданні їх до мережі централізованого не повинні містити механічні домішки і пісок.
            7.10. Відведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної  і дренажної води), повинно здійснюватись централізованою системою водовідведення.
            У разі відсутності інженерних мереж системи централізованого водовідведення або розташування об’єктів на відстані не менше ніж 500 м від найближчого колектора стічних вод необхідно передбачати водовідведення об’єктів на локальні очисні споруди, при цьому перевагу слід віддавати грунтовим методам біологічного очищення стічних вод.
            Обладнання внутрішньо-будинкової системи водовідведення та водовідведення об’єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями забороняється.
            7.11. Перевезення рідких відходів від місця їхнього утворення до місця їхнього скидання здійснюється перевізниками спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами).
            7.12. Приймання в систему водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від споживачів, здійснюється тільки у спеціально відведених місцях КП «Калуська енергетична Компанія». Перевізник сплачує КП «Калуська енергетична Компанія» за злив рідких нечистот згідно укладеного договору.
            7.13. Перевізник перед початком здійснення діяльності з перевезення рідких відходів зобов’язаний укласти договір з КП «Калуська енергетична Компанія». При укладенні договору перевізник зобов’язаний надати КП «Калуська енергетична Компанія» відомості про об’єм і якісний склад стоків  споживача.
            7.14. Перевізник зобов’язаний, у разі вимоги КП «Калуська енергетична Компанія», облаштувати спеціалізовані машини терміналами автомобільної навігації із виведенням даних на пульт центральної диспетчерської служби КП «Калуська енергетична Компанія».
            7.15. За скид рідких відходів без укладення договору з КП «Калуська енергетична Компанія» чи після закінчення терміну дії договору, а також, за скид рідких відходів не у спеціально відведених місцях, перевізник та інші особи, які проводили скид рідких відходів, оплачують об’єм скинутих з порушенням рідких відходів  по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності Кк=10 та несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
            У разі, якщо особа, що проводила скид рідких відходів не у спеціально відведених місцях є перевізником, з яким укладено Договір на скид рідких відходів, КП «Калуська енергетична Компанія» має право розірвати договір.
            При виявленні порушень, передбачених пунктом 7.15 цих Правил повторно впродовж шести місяців, перевізник сплачує КП «Калуська енергетична Компанія» об’єм скинутих з порушенням рідких відходів за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності Кк = 20.
            Тричі впродовж одного року встановлений факт порушень, передбачених пунктом 7.15 цих Правил, є підставою для нарахування перевізнику плати з коефіцієнтом кратності Кк = 30.
            7.16. При зміні найменування споживача або перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів,  споживач або перевізник зобов’язаний у триденний термін офіційно повідомити КП «Калуська енергетична Компанія» про такі зміни.
            7.17. Перевізник зобов’язаний надавати КП «Калуська енергетична Компанія» інформацію про кількість машино-виїздів у звітному періоді, про об’єми доставлених і скинутих стоків, про найменування та адреси об’єктів юридичних і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод і дані про якісний, хімічний склад і обсяг їхніх стоків. ‘Перевізник зобов’язаний забезпечити постійний доступ КП «Калуська енергетична Компанія» до моніторингу GPS пристроїв, встановлених на спеціалізованих машинах.
            У разі невиконання вказаних вище зобов’язань перевізником, КП «Калуська енергетична Компанія» розраховує об’єм скинутих перевізником рідких відходів за звітний період за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності Кк=20  та має право припинити дію договору на скид рідких відходів.
            7.18. У разі призупинення діяльності з транспортування рідких відходів, перевізник зобов’язується забезпечити постійну роботу GPS пристрою, встановленого на спеціалізованих машинах та надавати інформацію КП «Калуська енергетична Компанія». При ненаданні за звітний період інформації, незабезпечення роботи GPS пристрою, нарахування перевізнику проводяться за середньодобовим об’ємом скинутих рідких відходів за попередні два розрахункові місяці.
            7.19. Споживачі зобов’язані забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, КП «Калуська енергетична Компанія» або перевізник не несуть відповідальності за неможливість вивозу рідких відходів.
            7.20. Система обліку та контролю за об’ємами та скидом рідких відходів визначається КП «Калуська енергетична Компанія» та є обов’язковою до виконання споживачами та перевізниками.
            7.21. КП «Калуська енергетична Компанія» має право проводити обстеження вигрібних ям споживачів щодо відповідності вимогам цих Правил та здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.
            8. Особливості відносин між виконавцями при очищенні стічних вод
            8.1. У КП «Калуська енергетична Компанія» немає власних очисних споруд системи централізованого водовідведення для очищення стічних вод, які надходять до системи централізованого водовідведення міста Калуш, тому КП «Калуська енергетична Компанія» залучає до виконання іншого виконавця послуги із очищення стічних вод –
ТОВ «Карпатнафтохім», який має власну систему очисних споруд системи централізованого водовідведення, потужність якої дозволяє здійснювати приймання та очищення стоків, які надходять до системи централізованого водовідведення міста.
            8.2. В разі залучення виконавця послуги із очищення стічних вод, правовідносини між КП «Калуська енергетична Компанія» та таким виконавцем є такими, що виникають як між співвиконавцями послуг централізованого водовідведення у відповідній частині їх виконання, та врегульовуються відповідно до укладеного між ними договору з урахуванням особливостей, передбачених цими Правилами.  При цьому, до таких правовідносин положення цих Правил, що регулюють правовідносини, права та обов’язки, які виникають між
КП «Калуська енергетична Компанія» та споживачами послуг з централізованого водовідведення не розповсюджуються.
            8.3. З урахуванням фактору змішаності стоків фізичних осіб (побутових споживачів) та споживачів, визначених положеннями п. 1.2. розділу 1 цих Правил, при передачі КП «Калуська енергетична Компанія» стоків із системи централізованого водовідведення для здійснення їх очищення, виконавцем послуги із очищення стічних вод, встановлюються єдині допустимі концентрації забруднюючих речовин (ДК)(Таблиця № 2).
            Таблиця 2 Допустимі концентрації забруднюючих речовин стічних вод при скиді (передачі) їх на очищення до очисних споруд системи централізованого водовідведення
п/п Показники якості стічних вод Одиниця виміру Допустимі концентрації забруднюючих речовин
1 Реакція середовища (pH) од. рН 6,5 – 8,5
2 БСК5 мг/дм3 н/б 240,0
3 БСК20 мг/дм3 н/б 265,0
4 АПАР мг/дм3 н/б 3,0
5 Легкоокислювані речовини за Кубелем мг/дм3 н/б 85,0
6 Завислі речовини мг/дм3 248,0
7 Сухий залишок мг/дм3 н/б 766,0
8 Хлорид-іони мг/дм3 н/б  315,0
9 Сульфат-іони мг/дм3 н/б  100,0
10 Азот(сума азоту органічного та амонійного мг/дм3 н/б 20,0
11 Фосфор загальний мг/дм3 н/б 4,5
12 Нафтопродукти мг/дм3 н/б 0,33
13 Нітрати мг/дм3 1,0
14 ХСК мгО2/дм3 500,0
15 Залізо загальне мг/дм3 3,0
16 Співвідношення ХСК:БСК5 - ˂ 2,5
17 Феноли мг/дм3 0,25
 
Стічні води, які надходять на очищення також не повинні:
– порушувати роботу очисних споруд, безпеку їх експлуатації;
– містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;
– містити речовини, які здатні захаращувати споруди, труби, колодязі, решітки або відкладатись на їхніх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);
– містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;
– містити речовини, для яких не встановлено гранично-допустимі концентрації для води водойм, або токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також, для яких не розроблено методів аналітичного контролю;
– містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
– містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини, рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;
– мати температуру вище 40 оС;
– мати хімічне споживання кисню вище біохімічного споживання кисню за 5 діб більше ніж у 2,5 рази;
– створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує очисні споруди;
– унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;
– містити наведені в Таблиці № 2 забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій.
            8.4. Права та обов’язки КП «Калуська енергетична Компанія»
            КП «Калуська енергетична Компанія зобов’язана:
            8.4.1. Вживати заходи контролю та реагування в порядку та до споживачів, визначених цими Правилами.
            8.4.2. Забезпечувати доступ представникам ТОВ «Карпатнафтохім», за попереднім погодженням з КП «Калуська енергетична Компанія», до каналізаційних пристроїв, споруд колодязів, які знаходяться на його балансі, для відбору проб.
            8.4.3. При виявленні пошкодження трубопроводів, погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт негайно сповістити уповноважену особу ТОВ «Карпатнафтохім».
            8.4.4. На випадок пошкодження на одному з напірних трубопроводів
ТОВ «Карпатнафтохім» забезпечити припинення подачі стоків у пошкоджений трубопровід.    При можливості та з дозволу уповноваженої особи ТОВ «Карпатнафтохім» направити стоки у непошкоджений трубопровід шляхом переключення засувок, які знаходяться на балансі
КП «Калуська енергетична Компанія», з урахуванням технічної можливості відкачати стоки з аварійної дільниці. Про виконані заходи сповістити уповноважену особу
ТОВ «Карпатнафтохім».
            8.4.5. Сповіщати ТОВ «Карпатнафтохім» про несправності вузлів обліку та замінити несправний вузол.
            8.4.6. Негайно ставити до відома уповноважену особу ТОВ «Карпатнафтохім» про виявлені відхилення від нормальної роботи насосних станцій (не передбачені режимом роботи тощо).
            8.4.7.  Виконувати своєчасно ремонт напірних колекторів, що знаходяться на  балансі КП «Калуська енергетична Компанія».
            8.4.8. Надавати ТОВ «Карпатнафтохім» план по обсягах і якості стічних вод на наступний рік для розробки планів роботи очисних споруд.
            КП «Калуська енергетична Компанія» має право:
            8.4.9. Контролювати якість очищення стічних вод шляхом проведення контрольних відборів проб зворотних .
            8.4.10. Проводити паралельні відбори стічних вод, арбітражні проби на об’єктах
КП «Калуська енергетична Компанія» та їх лабораторне дослідження в лабораторії КП «Калуська енергетична Компанія» або в акредитованій у встановленому порядку лабораторії.
            8.4.11. У випадках стихійного лиха чи аварії зменшити або припи­нити повністю подачу стоків на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім». Відновлення подачі стоків КП «Калуська енергетична Компанія» зобов’язана узгодити з ТОВ «Карпатнафтохім».
            8.5. Права та обов’язки ТОВ «Карпатнафтохім»
            ТОВ «Карпатнафтохім» зобов’язане:
            8.5.1.   Приймати на очищення стічні води централізованого водовідведення міста Калуш, що надходять з КНС КП «Калуська енергетична Компанія».
            8.5.2. Забезпечувати якісне та своєчасне очищення стічних вод на очисних спорудах системи централізованого водовідведення ТОВ «Карпатнафтохім».
            8.5.3. Виконувати ремонт напірних трубопроводів і запірної та регулюючої арматури, що знаходяться на його балансі. Завчасно повідомляти КП «Калуська енергетична Компанія» про відключення колекторів.
            8.5.4. Допускати представників КП «Калуська енергетична Компанія» до відбору контрольних проб стічних вод, які поступають на очищення до очисних споруд системи централізованого водовідведення ТОВ «Карпатнафтохім».
            8.5.5. Впроваджувати новітні технології очищення стічних вод, ресурсозберігаючих технологій та обладнання, повторного використання очищених стічних вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки та утилізації осаду стічних вод.
            ТОВ «Карпатнафтохім» має право:               
            8.5.6. Відмовити в очищенні стічних вод в разі, якщо протягом їх очищення,                      КП «Калуська енергетична Компанія» висуває до ТОВ «Карпатнафтохім» вимоги, які порушують ці Правила та діюче законодавство України.
            8.5.7. Здійснювати лабораторний контроль за якісним складом стічних вод які надходять на очищення до очисних споруд системи централізованого водовідведення
ТОВ «Карпатнафтохім».
 

 
Додаток 1 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення
Протокол затверджується головним інженером підприємства
ПРОТОКОЛ  №
до рахунку про сплату за скид до мережі міської каналізації стічних вод із забрудненнями, концентрації яких перевищують допустимі норми
«____» _____________ 20___ року                                            м. Калуш
Ми, що нижче підписалися, представники КП «Калуська енергетична Компанія» ______________________________________________________________________ на основі результатів аналізів контрольної проби, що відібрана «____» ____________ 20___ р. з контрольного колодязя в присутності представника ______________________________________________________________________,
                                (назва споживача, посада представника споживача, прізвище, ініціали)
склали цей протокол про перевищення ДК забруднюючих речовин, що скидаються в каналізаційну мережу у __________ місяці 20___ р., по вказаних нижче показниках якості:
п/п Показники якості стічних вод Одиниця виміру Допустима концентрація Фактична концентрація
На основі Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Калуш (далі – Правила) сплата за скид каналізаційних стоків у ________ місяці
201___ р. з ___________________________________________________________ 
                                                                                                                    (назва споживача)
буде стягуватися за встановленим тарифом.
Витрата каналізаційних стоків у ____________ місяці 20___ р. складає  _______ м³.
Згідно п. 3.14 Правил коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень становить:
Згідно п. 3.6 Правил плата за скид становить:

де      Т ‒ тариф, встановлений за надання послуг водовідведення споживачам, грн./м³;
Qpz – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;
КК ‒ коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.
Підписи:
З протоколом ознайомлений, один екземпляр отримав   _______________
 

 
Додаток 2 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення
ПЕРЕЛІК
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод
 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозно-поперове виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні) фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування і металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево-активних речовин.
10.Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11.Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисленню, біологічно неокислювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.
 

 
Додаток 3 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення
 
                                                                    ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення
 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та/або горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчини кислот з рН< 5,0 і лугів з рН> 10,0.
 3. Погано пахучі та інші легкі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виконавця, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та/або утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно-і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніжу 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмолу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.
10.Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

 
Додаток 4 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення
ПОРЯДОК
відбору проб для визначення складу і властивостей стічних вод споживача при їх скиданні до системи централізованого водовідведення
1.     Загальні положення
1.1. Порядок відбору проб для визначення складу і властивостей стічних вод підприємств (далі – споживачі) при їх скиданні до системи централізованого водовідведення (далі – Порядок) встановлює вимоги щодо процедури відбору проб стічних вод та доставки їх в лабораторію для проведення лабораторних досліджень з метою визначення відповідності їх складу вимогам, встановленим Правилами приймання стічних вод.
1.2. Порядок рекомендований для використання при відборі проб стічних вод споживача.
1.3. Порядок містить загальні вимоги до: видів проб, місць відбору проб, організації відбору, реєстрації, маркування та транспортування проб, охорони праці при відборі проб стічної води.
1.4. Відібрана проба повинна з найбільше можливою повнотою відображати основні параметри хімічного складу та фізико-хімічних характеристик стічних вод. Способи відбору, консервування та зберігання проб повинні гарантувати незмінність хімічного складу та фізико-хімічних характеристик в інтервалі між відбором проб та їх аналізом.
2. Визначення термінів і скорочень
Арбітражна проба – частина об’єму води контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виконавець;
вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія»;
виконавець – КП «Калуська енергетична Компанія» – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (приймання та відведення стічних вод);
відбір проб – процес отримання типової проби з товщі стічної води з контрольного колодязя споживача для дослідження її складу та властивостей ;
ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/дм3;
контрольний колодязь (КК) – колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора водовідведення виконавця або в іншому місці за погодженням з виконавцем з вільним доступом виконавця до такого колодязя;
контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія»;
паралельна проба – частина об’єму води контрольної проби для дослідження споживачем;
пробовідбірник – уповноважений представник виконавця, який проводить відбір контрольних проб стічних вод;
стічна вода – вода, що утворилися в процесі господарсько – побутової і виробничої (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;
споживач – юридична особа та фізична особа, абонент КП «Калуська енергетична Компанія»  який уклав договір  про надання послуг з централізованого холодного водопостачання та/або водовідведення;
субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням із споживачем і КП «Калуська енергетична Компанія»  на підставі договору зі споживачем і виконавцем.
3. Нормативні посилання
3.1. Порядок  розроблений  на підставі наступних нормативних документів:
 • Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 , зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627;
 • Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 року за № 56/31508;
 • МВВ – методик виконання вимірювань забруднюючих речовин;
 • КНД 211.1.2.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод;
 • ДСТУ ІSO 5667- 1:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб;
 • ДСТУ ІSO 5667-2:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб;
 • ДСТУ ІSO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами;
 • ДСТУ ІSO 5667-10-2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;
 • КНД 211.1.2.017-95- КНД 211.1.4.043-95 Методика визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах;
 • РНД 01-05-2002 – РНД 27-05-2002 (збірник виконання вимірювань показників забрудненості в стічних водах), Київ, 2004..
4. Порядок контролю стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.
            4.1. Контроль складу і властивостей стічних вод, що скидаються до мережі водовідведення, повинен виконуватись безпосередньо КП «Калуська енергетична Компанія»  шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій, які атестовані в галузі вимірювань показників стічних вод.
            4.2. КП «Калуська енергетична Компанія» здійснює контрольні відбори проб стічних вод споживачів та  проводить дослідження їх складу і властивостей з метою визначення відповідності встановленим вимогам.
            4.3. Перелік параметрів складу та властивостей стічних вод та їх допустимі величини встановлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення. Перелік додається до договору про надання послуг з централізованого холодного водопостачання та/або водовідведення, укладеного між КП «Калуська енергетична Компанія»  і споживачем, як невід’ємна частина цього договору.
            Для споживачів, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, виконавцем може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.
            4.4. Відбір проб проводиться шляхом ручного відбору контрольних проб.
            4.5. При виконанні контрольного відбору стічних вод споживача, за його ініціативою, може бути відібрана паралельна чи паралельна та арбітражна проби стічної води. Для цього контрольна проба відбирається у достатньому об’ємі, який за призначенням ділиться на три проби: контрольна для КП «Калуська енергетична Компанія», паралельна для споживача та арбітражна.
            Розділення на частини проби, призначеної для аналізу нафтопродуктів та інших речовин, що не повністю розчиняються у воді, не допускається. Необхідно провести в лабораторії виконавця екстракцію, потім отриманий екстракт розділити на проби контрольну, паралельну та арбітражну.
            Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться відповідний запис в акті відбору.
            4.6. Лабораторні аналізи контрольної та паралельної проб проводяться одночасно.
            4.7. Арбітражна проба опечатується або опломбовується виконавцем та скріплюється підписами представників КП «Калуська енергетична Компанія», та споживача і зберігається в холодильній шафі лабораторії виконавця. Дослідження арбітражної проби за ініціативи споживача проводиться або одночасно з дослідженням контрольної та паралельної проб, або вона зберігається допустимий час до отримання результату аналізу паралельної проби.
            Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол розпломбування надаються обом сторонам.
            4.8. Дослідження паралельної та арбітражної проб виконуються за кошти споживача.
            4.9.В залежності від результату арбітражної проби робляться висновки щодо наявності чи відсутності перевищення ГДК в стічних водах споживача.
            У разі збігу в межах допустимої похибки результатів дослідження складу та властивостей стічної води, проведених в лабораторії КП «Калуська енергетична Компанія»  з результатами дослідження арбітражної проби, висновок щодо перевищень забруднюючих речовин в стічних водах споживача робиться за результатами аналізу лабораторії КП «Калуська енергетична Компанія»
Якщо результати досліджень контрольної та арбітражної проб не збігаються в межах допустимої похибки, робиться висновок про неможливість встановлення наявності чи відсутності перевищення допустимих ДК в стічних водах споживача. 
            4.10.У випадку звернення споживача до виконавця з проханням повторного відбору проб або проведення додаткового контролю складу та властивостей стічних вод, що відводяться споживачем  до каналізаційної мережі, відбір та аналіз проб виконується лабораторією КП «Калуська енергетична Компанія»  за рахунок споживача. Повторний відбір не проводиться, якщо перший відбір проводився при зафіксованому залповому скиді стічних вод споживача.
            5. Порядок відбору проб
             5.1.З метою контролю складу і властивостей стічних вод споживача, КП «Калуська енергетична Компанія» здійснює відбір контрольних  проб. Виявлені в цих пробах перевищення вмісту забруднюючих речовин понад допустимі є підставою для нарахування плати за скид наднормативних забруднень.
            5.2. Відбір проб проводиться з контрольного колодязя споживача відповідно до схеми розмежування.
            5.3. Частота відбору проб стічних вод встановлюється згідно Графіка відбору проб стічних вод, що приймаються до системи централізованого водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія». Лабораторний контроль здійснюється згідно Робочої програми контролю стічної води споживачів, затверджених  головним інженером виконавця. Виконавець має право здійснювати раптовий (в будь-який час доби) не узгоджений з споживачем  заздалегідь відбір контрольних проб стічної води.
            5.4. У випадку виявлення (на підставі візуальної оцінки або нехарактерного запаху) залпових скидів стічних вод, що надходять на очисні споруди або перекачуючі каналізаційні насосні станції, обслуговуючий персонал споруд оперативно передає інформацію адміністрації КП «Калуська енергетична Компанія»  для організації відбору проб.
            Для виявлення порушника необхідно оперативно обстежити колектор водовідведення через оглядові колодязі, щоб визначитись з напрямком потоку і відібрати споживачів, які знаходяться в цьому напрямку.
            Для споживача, у якого зафіксований залповий скид стічних вод, складається акт відбору із зазначення часу початку скиду (це є час повідомлення адміністрації КП «Калуська енергетична Компанія»  обслуговуючим персоналом), який підписується представниками обох сторін.
            Припинення залпового скиду підтверджується результатами лабораторних досліджень.
            5.5. Відбір контрольних  проб стічних вод споживача, виконується уповноваженими представниками КП «Калуська енергетична Компанія» – пробовідбірниками, які мають необхідну професійну підготовку та несуть відповідальність за відбір, доставку, зберігання проб, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки при відборі та доставці проб до лабораторії.
            Відбір контрольних проб здійснюється в присутності уповноваженого представника споживача та фіксується у спеціальному акті відбору проб, який підписують як представник КП «Калуська енергетична Компанія», так і представник споживача. Форма акту відбору надана в додатку № 1 до Порядку відбору проб.
            5.6. Споживачі повинні надавати можливість і сприяти відбору проб стічної води виконавцем у будь-який час доби, забезпечуючи при цьому надання необхідних відомостей щодо системи водовідведення, та виділяти уповноваженого представника для відбору проб.
Уповноваженим представником споживача для відбору проб може бути особа, яка вказана в договорі, або призначена наказом по підприємству, чи інший представник, який має офіційне доручення щодо права відбору проб.
Під час відбору проб представник виконавець має право перевіряти повноваження представника споживача та встановлювати його особу за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Під час відбору для забезпечення фіксації обставин відбору проб КП «Калуська енергетична Компанія»  може застосовувати відео зйомку та/або фотографування.
            Відмова споживача виділити уповноваженого представника ( або незабезпечення фізичної присутності такого представника )  для відбору проб фіксується в акті за підписом представника КП «Калуська енергетична Компанія», він виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом Кк=2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено порушення.
            Зволікання з допуском уповноваженого представника КП «Калуська енергетична Компанія»  на територію споживача для відбору проб (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника КП «Калуська енергетична Компанія», і виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.
            6. Місця відбору проб
            6.1.Відбір проб при скиданні стічних вод споживача до системи централізованого водовідведення виконується з контрольних колодязів, що знаходяться на випуску водовідведення споживача, безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного колектора водовідведення КП «Калуська енергетична Компанія»  або з іншого колодязя, визначеного за згодою між КП «Калуська енергетична Компанія»  та споживачем.
            6.2. Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів дозволяється після облаштування контрольного колодязя (КК) на випуску кожного з них.
            6.3.Один чи декілька КК, що підключені до каналізаційної мережі, мають бути зазначені на схемі та мати ідентифікаційні номери (таблички). Схеми підключення КК до каналізаційної мережі з їх маркуванням затверджуються керівником споживача за узгодженням з виконавцем і передаються до виконавця.
            6.4. У випадку наявності двох і більше КК, виконавцю надається інформація про обсяг стічних вод, що скидаються, або їх відсоткове співвідношення індивідуально для кожного колодязя. Контрольні колодязі облаштовуються та експлуатуються споживачем.
            7. Техніка та посуд для відбору проб
            7.1. Перед виїздом на відбір пробовідбірник консультується з аналітиками лабораторії КП «Калуська енергетична Компанія», які проводять дослідження складу та властивостей стічних вод, стосовно посуду та об’єму проб стічної води, що підбираються згідно додатку 4 до Порядку відбору проб.
            Крім того, пробовідбірник повинен:
 • перевірити наявність бланків актів відбору проб;
 • перевірити обладнання та його придатність для відбору проб (відсутність подряпин, тріщин, зношуваності кріплень мотузок);
 • впевнитись в цілісності посуду для відбору проб, його герметичності;
 • перевірити наявність знезаражуючого засобу; – покласти в термосумки холодоагент з холодильника; – перевірити засоби індивідуального захисту.
            Відбір проб може проводитися ручними або автоматичними пробовідбірними пристроями.
            Основні вимоги до пробовідбірних пристроїв – по ДСТУ ІSO 5667-2-2003, ДСТУ ІSO 5667-10-2005. 
            В якості ручних пробовідбірників можуть застосовуватися черпаки, відра, широкогорлі склянки, ручні батометри (типу батометрів Руттнера або Каммерера – трубки об’ємом 1 – 3 дм3 з кришками з обох кінців), спеціальні пробовідбірники для поверхневої плівки.
 • Проби відбираються в спеціально підготовлений та підписаний (номер акта відповідає номеру проби) скляний темний чи пластиковий посуд з притертими скляними та пластиковими пробками, який ставиться в термосумки, які захищають пробу від забруднення та нагрівання. Термосумки обладнані холодоагентом. Зовнішня та внутрішня поверхні сумки придатні для миття водою та знезаражуючим засобом.
  • На посуді, що містить у собі стічну воду, повинне бути чітке і тривке маркування, що дозволяє однозначно ідентифікувати пробу в лабораторії.
  • Обладнання та посуд повинні зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх максимальну чистоту.
  • Засоби для ручного відбирання проб потрібно виготовляти з інертного матеріалу, що не впливає на склад проби, яку буде проаналізовано не відразу після відбирання проб.
  • Засоби відбору необхідно мити теплою водою з мийним (безфосфатним) засобом та ретельно прополіскувати проточною водою.
            Засоби для відбирання проб перед використанням можна прополоскати стічною водою, з якої буде відібрано пробу, щоб у такий спосіб мінімізувати ризик забруднення проби.
            Засоби для відбирання проб не можна обполіскувати стічною водою, якщо це вплине на аналіз (наприклад аналіз нафтопродуктів і жирів).
            В більшості випадків під час підготовки посуду до відбору, ємкість треба наповнити розчином 1,0 моль/дм3 азотної або соляної кислот і залишити у такому стані щонайменше на один день, після чого ретельно промити дистильованою водою.
Для визначення фосфатів, кремнію, бору і поверхнево-активних речовин не треба використовувати мийних засобів.
 • При заповненні посуду пробою слід уникати сильного перемішування, розриву струменя або захвату повітря пробою.
  • Відбір проб для визначення фізико-хімічних параметрів здійснюється із заповненням посуду під пробку, щоб уникнути контакту з повітрям та інтенсивного струсу проби.
  • Відбір проб для визначення нафтопродуктів, жирів та масел повинен проводитись без ополіскування та переливу.
  • Безпосередньо на місці відбору проводиться вимірювання температури відібраної стічної води.
            8. Транспортування та зберігання проб
            8.1. Основні вимоги щодо зберігання та поводження з пробами  наведено в ДСТУ ІSO 5667-3-2001.
            8.2. Проби стічних вод доставляються представником КП «Калуська енергетична Компанія». Транспортування проб здійснюється будь-яким дозволеним видом транспорту, який забезпечує збереження проб та їх швидку доставку. Перевезення проб стічних вод в громадському транспорті не допускається.
            8.3. При транспортуванні необхідно виключити перегрів проб. Використання простого охолодження (холодоагент) та зберігання проби в темному місці (темному посуду) є достатнім для доставки проби в лабораторію.
            8.4. Після доставки в лабораторію відібрані проби стічних вод реєструються в спеціальному журналі (додаток 2 до Порядку відбору проб) та передаються лаборанту для розподілення і виконання роботи.
            8.5. Зберігання проб стічних вод із дотриманням дозволених термінів припускається лише у випадку неможливості проведення аналізу відразу після відбору проб.
            У випадку неможливості виконання лабораторних досліджень одразу після відбору проб, їх необхідно консервувати згідно нормативної документації на проведення вимірювань та зберігати в холодильнику, призначеному для цих цілей.
            Якщо для визначення різних компонентів проби потрібні різні способи консервації, то проби відбирають в різний посуд і проводять консервацію, необхідну для кожного з визначених показників.
            Записи стосовно консервування проб реєструються в спеціальному журналі (додаток 3 до Порядку відбору проб).
            Інформацію про консервування проб наведено в додатку 4 до Порядку відбору проб.
            Посудини, що містять проби, повинні зберігатися і бути закритими таким чином, щоб не погіршувався їх вміст, та не відбувалася втрата її частини під час транспортування.
            9. Охорона праці при відборі та транспортуванні проб
            9.1. До відбору проб стічної води допускаються особи  не молодші 18 років, які мають відповідну професію, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання з питань охорони праці, вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістами служби охорони праці в кабінеті охорони праці.
            Після вступного інструктажу пробовідбірник проходить первинний інструктаж на робочому місці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи пробовідбірник повинен під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника пройти стажування протягом не менше 2 – 15 змін. Допуск до стажування оформляється наказом по підприємству.
            Після стажування, пробовідбірник до його допуску до самостійної роботи, проходить в комісії підприємства, яка призначена наказом, перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки.
            До самостійної роботи пробовідбірник допускається наказом КП «Калуська енергетична Компанія», після перевірки знань з питань охорони праці. Періодична перевірка знань пробовідбірника проводиться 1 раз на рік.
            Перед проведенням відбору проб необхідно ознайомитися з правилами техніки безпеки, що діють на конкретному об’єкті, і виконувати їх.
            9.2. При відборі проб стічних вод з мереж водовідведення, в контрольних колодязях, на насосних станціях та очисних спорудах слід враховувати наступні фактори ризику:
 • наявність вибухонебезпечних газів і газових сумішей;
 • можливість отруєння сірководнем, чадним газом, метаном та ін.;
 • нестача кисню;
 • можливість зараження патогенними мікроорганізмами;
 • травми при падінні; – утоплення; – опіки.
            9.3. Пробовідбірник, приступаючи до виконання своїх обов’язків, повинен дотримуватись наступних вимог з охорони праці:
 • при проїзді в автомобілі підприємства до місця відбору проб користуватись паском безпеки;
 • при транспортуванні проб в автомобілі користуватись спеціальними сумками (перевозити проби в целофанових кульках, тощо, забороняється);
 • відбір проб здійснювати з КК кожного споживача у присутності
відповідальної особи за експлуатацію даного об’єкту;
 • місця відбору проб мають бути обладнанні захисним устаткуванням і мати вільний доступ до них;
 • відбір проб стічних вод і переливання проб в посудини для зберігання повинен проводитися в гумових рукавичках і спецодязі;
 • перед відбиранням проб з КК необхідно пам’ятати про їх можливу загазованість вогненебезпечними та токсичними речовинами, по цій причині
необхідно забезпечити їх провітрювання на протязі 15 хвилин;
 • переносити проби необхідно у спеціальних ящиках або сумках;
 • посуд після стічної води, пробовідбірник повинен промити проточною водою, після чого знезаразити дезрозчином.
  • Якщо відбір проб проводиться з колодязя, розташованого на вулиці населеного пункту, місце робіт повинне бути забезпечене огородженням і покажчиками.
  • На місці відбору проб стічних вод забороняється приймати їжу, палити.
  • Після відбору проб стічних вод одяг пробовідбірника при необхідності повинен бути очищений і продезінфікований.
 

 
Додаток 1 до Порядку відбору проб
АКТ №
відбору проб стічних вод споживачів Калуської ОТГ
«______» __________________ 20____ р.
Час та місце відбору проби:
Представник КП «Калуська енергетична Компанія» –  пробовідбірник:                                        
Представник споживача  – відповідальна особа:
Мета відбору – контроль  якості стічної води
Вид проби  – контрольна
Спосіб відбору – ручний, пробовідбірник для відбору виготовлений із нержавіючої сталі
Об’єм відібраної проби:
Підписи:
Представник КП «Калуська енергетична Компанія»:
                                                                                 (підпис,  ПІП)
№ телефона :    (0472) 63-58-10
Представник споживача
                                                                                  (підпис,  ПІП)
№ телефона:
Інша інформація: № акту відповідає № відібраних проб; відбір проб здійснюється в скляний темний посуд, а  для визначення  рН в пластиковий; замір температури проводиться на місці відбору проб  повіреним термометром; транспортування проб здійснюється в термосумках з холодоагентом на транспорті водоканалу.  
*Показники якості, які контролюються
1 Водневий показник  од. рН
2 БСК 5 мгО2/дм3
3 ХСК мгО/дм3
4 Завислі речовини мг/дм3
5 Хлориди мг/дм3
6 Сульфати мг/дм3
7 Іони амонію мг/дм3
8 Нітрити мг/дм3
9 Нітрати мг/дм3
10 Нафтопродукти мг/дм3
11 Жири мг/дм3
12 АПАР мг/дм3
13 Фосфати мг/дм3
14 Сірководень мг/дм3
15 Залізо загальне мг/дм3
16 Хром3+ мг/дм3
17 Хром6+ мг/дм3
18 Цинк мг/дм3
19 Мідь мг/дм3
20 Нікель мг/дм3
21 Кадмій мг/дм3
22 Формальдегід мг/дм3
23 Феноли мг/дм3
24 Сухий залишок мг/дм3
 
*Потрібне відмітити
Додаток  1.1 до Порядку відбору проб
Журнал реєстрації відбору проб стічної води
Дата відбору Час відбору Номер проби Місце відбору проб (назва, адреса) Об’єм проб Час доставки в лабораторію Підпис пробо- відбірника Примітка
Додаток  1.2 до Порядку відбору проб
Журнал консервування проб
Дата і час відбору проб проби Дата і час консервування проб Назва показника Метод консервування Термін придатності Підпис лаборанта
Додаток  1.3 до Порядку відбору проб
Інформація про об’єми, консервування та зберігання проб
Назва показника Тип посуду* Об’єм та методика наповнення Відомості про консервування та зберігання проб Термін проведення досліджень
Температура, ºС П, С 1-2 дм3 Під час відбору проб
Алюміній, мг/дм3 П Не менше 250 см3   Консервування конц. НNO3 до рН< 2 2 години 1 місяць
АПАР, мг/дм3 С спецпідготовка посуду по МВВ окремий посуд Не менше 1,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС   консервування: 2 см3 хлороформу на 1 дм3 проби В день відбору   1 тиждень
БСК, мгО2/дм3 С
окремий посуд
0,5-1,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС і зберігання в темряві. 24 години
Водневий показник, одиниці рН П
окремий посуд
Не менше 250 см3 Посуд попередньо обполоснути 2-3 рази водою, що аналізується. Струшуючи, видалити всі бульбашки повітря і закрити посуд кришкою. Необхідно уникати зміни температури й контакту з повітрям 24 години
Жири, мг/дм3 С
 окремий посуд
2 скляні ємності, об’ємом 1000 см3 Охолодження від +2 до+5ºС    консервування:  петролейний ефір 1 см3 на 100 см3 проби В день відбору   48 годин
Назва показника Тип посуду* Об’єм та методика наповнення Відомості про консервування та зберігання проб Термін проведення досліджень
Завислі речовини, мг/дм3 П, С
окремий посуд
2000 см3 Охолодження від +2 до +5ºС 24 години
Загальне залізо, мг/дм3 П, БС Не менше 250 см3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Іони амонію, мг/дм3 П, С Не менше 1000 см3 Охолодження від +2 до +5ºС, консервування: 1 см3 конц. Н24 на 1 дм3 проби (до рН<2,0) 6 годин   24 години
Кадмій, мг/дм3 П,БС Не менше 1,0 дм3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Кальцій, мг/дм3 П, С Не менше 300 см3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Магній, мг/дм3 П, БС Не менше 300 см3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Мідь, мг/дм3 П, БС Не менше 300 см3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Нафтопродукти мг/дм3 С
 окремий посуд
2 скляні ємності, об’ємом 1000 см3 Охолодження від +2 до +5ºС  консервування:  петролейний ефір 1 см3 на 100 см3 проби В день відбору   48 годин
Нікель, мг/дм3 П, БС Не менше 2,0 дм3 Консервування  конц. НNO3 до рН< 2 В день відбору 1 місяць
Нітрати, мг/дм3 П  Не менше 100 см3 Охолодження від +2 до +5ºС, консервування: 1 см3 конц. Н24 на 1 дм3 проби (до рН<2,0) 2 години   48 годин
Нітрити, мг/дм3 П, С 200 см3 Охолодження від +2 до +5ºС консервування: 1 см3 хлороформу на 1 дм3 проби 24 години   2 доби
Ртуть, мг/дм3 БС
 
окремий посуд
Не менше  1,0 дм3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2  з додаванням K2Cr2O7 (0,5% остат.конц.) 1 місяць
Свинець, мг/дм3 П, БС Не менше  1,0 дм3 Консервування конц.НNO3 до рН< 2 2 години 1 місяць
Назва показника Тип Посуду* Об’єм та методика наповнення Відомості про консервування та зберігання проб Термін проведення досліджень
Сірководень, мг/дм3 П, С окремий посуд Не менше 1,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС і зберігання в темряві. На місці відбору наливають у циліндр із шліфом 500 см3 за допомогою трубки опущеної до дна циліндра. Відразу додають до проби піпеткою від 2–5 см3 розчину NaOH до рН 9-10 Циліндр закривають пробкою і перемішують Відразу після відбору проб.   Проби із зафіксованим сірководнем слід зберігати в темному місці не більше 1 доби.
Сульфати, мг/дм3 П, С Не менше 2,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС 1 тиждень
Сухий залишок, мг/дм3 П, С Не менше 3,5 дм3 Не консервується 24 години
Феноли, мг/дм3          БС, C Не менше 1,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС і зберігання в темряві консервування: конц. Н3PO4 до рН< 4,  1 г СuSO4 · 5H2O на 1,0 дм3 проби 4 години     3-4 доби
Формальдегід, мг/дм3 С Не менше 200 см3 Не консервується 2 години
Фосфати, мг/дм3 БС, С Не менше 200 см3 Охолодження від +3 до +5ºС,  консервування: 2-4 см3 хлороформу на 1 дм3 проби 24 години   3 доби
Фториди, мг/дм3 П, але не ПТФЕ Не менше 1000 см3 Охолодження від +4 до +6ºС 3 доби
ХСК, мгО/дм3 С окремий посуд Не менше 500 см3 Охолодження від +2 до +5ºС, консервування: 1 см3 конц.Н24 на 1 дм3 проби (до рН<2,0) та зберігання в темряві 24 години   5 діб
Назва показника Тип Посуду* Об’єм та методика наповнення Відомості про консервування та зберігання проб Термін проведення досліджень
Хлориди, мг/дм3 С Не менше 300 см3 Не консервується 1 місяць
Хром3+, мг/дм3 П, БС Не менше 2,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС 2 години
Хром6+, мг/дм3 П, БС Не менше 2,0 дм3 Охолодження від +2 до +5ºС 2 години
Цинк, мг/дм3 П, БС Не менше 500 см3 Охолодження від +3 до +5ºС, Консервування конц.НNO3 до рН< 2 2 години   2 -3 доби
* П – пластики (поліетилен ПЕ, полівінілхлорид ПВХ, поліетилентерефталат ПЕТ, політетрафторетилен ПТФЕ), С – скло,  БС – боросилікатне скло.
 
Виконавець
Директор
КП  «Калуська енергетична Компанія»                                              Петро ШЕВЧУК