УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

28.01.2021 190

Про внесення змін в Регламент Калуської міської ради м.Калуш
(сьома сесія восьмого
демократичного скликання)

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної роботи, законності, та антикорупційної політики, , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в Регламент Калуської міської Ради восьмого демократичного скликання, а саме:
 1. п..13 ст. 25 викласти в такій редакції:

Не пізніше як за три дні до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за день до пленарного засідання відділ організаційно-правової роботи Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатами з проєктами рішень та пояснювальних записок, шляхом надсилання на електронну пошту депутатів міської ради копій проєктів рішень та усіх додатків до них. При цьому депутатським фракціям повинен бути наданий у паперовому вигляді по одному примірнику проектів рішень міської ради, а також кожному депутату порядок денний у паперовому вигляді.

1.2 Статтю 37 викласти в такій редакції:

1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням за допомогою системи електронного голосування «Голос» окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Поіменне голосування може здійснюватися відкритим фіксованим поіменним голосуванням у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування (в ході голосування Секретар Ради оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище, якого оголошено встає і заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”)

1.3. п. 10 ст. 39 викласти в такій редакції:

Депутат голосує особисто системою електронного голосування «Голос». Забороняється передавати планшет для голосування іншим депутатам і відповідно голосувати декількома планшетами. Депутат має право на одержання лише одного планшета для голосування. В разі залишення депутатом пленарного засідання сесії міської ради, депутат здає планшет у відділ організаційно – правової роботи ради. Відділом організаційно-правової роботи ради призначається працівник, який здійснює видачу та прийняття планшетів.

 1. п.13 ст. 39 викласти в такій редакції:

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення.

Вразі повторного виникнення перешкод під час голосування, депутат встає і заявляє свою позицію - «за», «проти», «утримався», про що робиться запис у Протоколі пленарного засідання.

1.5. п.2 ст.14 викласти в такій редакції:

Під час здійснення таємного голосування, створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів.

 1. п.8 ст. 25 викласти в такій редакції:
  8 Проєкт рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи). Проєкт рішення проходить візування в:
  8.1. секретаря Ради;
  8.2. заступника міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків;
  8.3. заступника начальника з правового забезпечення роботи Ради, а в разі відсутності – в юридичному відділі виконавчого комітету;
  8.3 керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.
  8.4. староста, якщо питання стосується його старостинського округу
  8.5. юриста (юрисконсульта) виконавчого органу ради, а в разі відсутності – в юридичному відділі виконавчого комітету
  8.6. виконавця (розробника) проєкту.
  В проекті рішення також повинна бути проставлена дата його розміщення на офіційному сайті міської ради та підпис виконавця.
 2. Доповнити Регламент міської ради ст. 9-1 «Погоджувальна рада».
  1. Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган Ради. Погоджувальна рада розглядає та погоджує сформований міським головою проєкт порядку денного сесії Ради. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, секретарем Ради або за ініціативою представників більше половини депутатських фракцій. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.
  2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар Ради, голови депутатських фракцій з правом ухвального голосу та голови депутатських комісій з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови депутатської фракції чи голови комісії за їх письмовим дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь уповноважена особа фракції або заступник голови комісії з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.
  3. Головує на засіданнях погоджувальної ради секретар Ради, а в разі його відсутності – вибраний поміж присутніх з правом ухвального голосу простою більшістю голосів керівник однієї з фракцій. З числа членів погоджувальної ради обирається секретар, який веде протокол засідання. Протокол засідання погоджувальної ради підписується головуючим та секретарем, є відкритим та оприлюднюється на офіційному сайті Калуської міської ради
  4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії. На час розгляду питань порядку денного на засіданні погоджувальної ради можуть бути присутні автори проєктів рішень, які не є депутатами Ради.
  5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше половини її складу з правом ухвального голосу.
  6. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.
  7. Ухвалені пропозиції направляються депутатським фракціям, органам та особам, яких вони стосуються, не пізніше наступного дня після засідання погоджувальної ради.
  8. Члени погоджувальної ради, а також інші особи, які запрошуються на її чергові засідання, інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні, та отримують необхідні матеріали.
  9. Погоджувальна рада може:
  9.1 розглядати та затверджувати пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії та проєктів рішень;
  9.2 розглядати проєкти рішень проєкту порядку денного;
  9.3 розглядати питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
  9.4 розглядати інші пропозиції з організації роботи Ради
  1.8. п.1 статті 32. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання викласти в такій редакції:
  1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються від мікрофону.
 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.

Міський голова                      Андрій Найда