УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
08.02.2024     №   2948
 Про внесення змін до
Програми фінансової підтримки
комунального підприємства
«Калуська  енергетична  Компанія»  Калуської міської ради  на 2024 рік
 
м.Калуш
(шістдесят перша позачергова сесія восьмого демократичного скликання)
 
 
 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги клопотання директора комунального підприємства «Калуська  енергетична  Компанія» Калуської міської ради від 22.01.2024 року № 232, від 06.02.2024 року № 263, службову записку управління житлово-комунального господарства  Калуської міської ради від 08.02.2024 № 03-08/245 та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська  енергетична  Компанія»  Калуської міської ради на 2024рік, затвердженої рішенням міської ради  28.09.2023 року № 2530 та внесеними змінами від 14.12.2023року № 2792, а саме:
1.1. Збільшити  обсяг фінансування Програми на 5 362,523 тис. грн. п’ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі п’ятсот двадцять три  гривні 00 коп.)
1.2. Викласти Програму  в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Богдана Білецького та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики.
 
 
Секретар міської ради                                                    Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
         Затверджено
рішення міської ради
08.12. 2024  №  2948
Секретар міської ради
                                                                                            Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
  
Зміни до Програми
фінансової підтримки комунального підприємства
«Калуська  енергетична  Компанія»  Калуської міської ради 
на 2024 рік
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
 
 
Тарас ФІЦАК
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Богдан БІЛЕЦЬКИЙ
 
 
 
Паспорт
Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради  на 2024 рік
 
 1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
 2. Розробник програми: Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради.
 3. Співрозробники програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
 4. Відповідальний виконавець програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
 5. Учасники програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради.
 6. Термін реалізації програми: 2024 рік.
 7. Обсяги фінансування програми (тис.грн) 21 245,523тис.грн.
 
 Роки Обсяги фінансування, тис.грн.
Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет Калуської міської територіальної громади інші джерела
21 245, 523 - 21 245, 523 -
 
 1. Очікувані результати виконання програми:
Виконання передбачених Програмою обсягів видатків дасть можливістьзабезпечити безперебійнуроботу КП «Калуська енергетична Компанія» і тим самим забезпечити життєдіяльністьм. Калуша,а також надання комунальних послуг у відповідності до нормативно-правових актів, які регулюють роботу галузі житлово-комунального господарства міста
 1. Термін проведення звітності: щоквартально
 
 
Замовник програми                  Т.І. ФІЦАК            _____________
                                                 (П.І.Б)                                      (підпис)
 
Керівник програми                   Б.І.БІЛЕЦЬКИЙ    _____________
(П.І.Б)                                      (підпис)
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства „Калуська енергетична Компанія”  Калуської міської ради на 2024 рік
 
 1. Обгрунтування необхідності Програми
          У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання статутних завдань комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» потребує додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.
Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» є стратегічно важливим підприємством для Калуської міської територіальної громади, оскільки воно забезпечує місто Калуш централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, центральним теплопостачанням.
Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.
При розробленні Програми фінансової підтримки комунального підприємства  „Калуська енергетична Компанія”  Калуської міської ради на 2024 рік (надалі Програма) розробник  керувався Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та правом виконавчих органів здійснювати управління та контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що перебувають у їх підпорядкуванні.
 
 1. Мета Програми
Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, покращення якості надання комунальних послуг, спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та природний газ, придбання матеріалів, запасних частин, оплати послуг для стабільної роботи підприємства та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій, запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства,
Метою Програми є збільшення обігових коштів комунального підприємства для забезпечення  його роботи, отримання дозвільних документів, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням виробничої діяльності підприємства, відшкодування витрат, які не включені у структуру тарифу.
 
3. Завдання Програми
Завданням Програми є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради відповідно до його функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних послуг з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення.
 
4. Джерелафінансування Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік, та можезмінюватись під час бюджетного періоду на підставі рішень міської ради про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади.
        Фінансування за Програмою здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.
    Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.
 
5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання передбачених Програмою обсягів видатків дасть можливістьзабезпечити безперебійнуроботуКП «Калуська енергетична Компанія» і тим самим забезпечити життєдіяльністьКалуської територіальної громади,а також надання комунальних послуг у відповідності до нормативно-правових актів, які регулюють роботу галузі житлово-комунального господарства.
6. Заходи із реалізації Програми
Надання підприємством фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходу (проєкту).
          Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішень про необхідність фінансування та підготовка рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів місцевого бюджету.
         
7. Порядок виділення та використання коштів
           1. Фінансова підтримка надається на підставі статті  91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
            2. Фінансова підтримка надається для забезпечення належної реалізації статутних завдань, покращення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів Калуської міської територіальної громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності відповідно до затвердженої програми.
            3. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого бюджету в обсягах, передбачених рішенням про бюджет  Калуської територіальної громади на відповідний рік, та в межах надходжень до місцевого бюджету.
           Зазначена фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальному підприємству, який включений до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.
           4.  Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформляє клопотання на головного розпорядника коштів місцевого  бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
               Головні розпорядники коштів місцевого бюджету перевіряють обґрунтування та розрахунки на відповідність погодженому плану використання бюджетних коштів та готують пропозиції  для перерахування  коштів  фінансовому управлінню Калуської міської ради, попередньо погодивши їх з профільним заступником міського голови.
            5. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.
            Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі комунальному підприємству, засновником якого є  Калуська міська  рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень місцевого бюджету, та в  залежності  від наявного фінансового ресурсу  місцевого бюджету. 
        6.   Фінансова підтримка виділяється виключно на покриття поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням  Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
7. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів місцевого бюджету витрати комунального підприємства:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.
8. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів місцевого бюджету.
-  затвердженого фінансового плану комунального підприємства на поточний рік та прогноз на наступний рік.
- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.
           9. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету.
          10. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає Програмі, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
           11. Комунальне підприємство, яке отримує фінансову підтримку з місцевого бюджету за результатами своєї господарської діяльності, подає щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів місцевого бюджету інформацію щодо використання бюджетний коштів з  пооб'єктною розшифровкою згідно заходів затвердженої Програми, по коду бюджетної програми (КПКВ), та по коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).
            12. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
            13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.